Hū-sán-kho ê i-seng siông-sè kā chı̍t ê súi ko͘-niû kiám-cha liáu, chin chhin-chhiat kā kóng: “Lı̂m thài-thài, hó siau-sit beh kā lí kóng.” “Ò͘, pháiⁿ-sè, goá m̄-sı̄ Lı̂m thài-thài. Goá sı̄ Lı̂m sió-chiá.” “Nā-sı̄ án-ne, Lı̂m sió-chiá, bái siau-sit.”