Nn̄g ê lâng tı̄ iá-goā lō͘-iâⁿ. Báng-á chiok chē, hiⁿ-hiⁿ kiò, hāi in khùn bē lo̍h-bı̂n. In tio̍h kā kui sin-khu kap thâu-khak lóng chhàng jı̍p mı̂-phoē lāi. Siūⁿ-kóng mı̂-phoē lāi àm bong-bong, báng-á kā in bē tio̍h. Koè chı̍t-ē-á, in thàm thâu chhut lâi khoàⁿ, báng-á lóng cháu liáu-liáu ah. Chit sı̂ in khoàⁿ-tio̍h chı̍t tı̄n hoé-kim-ko͘. Kı̂-tiong chı̍t ê hoah kóng: “Chit siaⁿ lán hāi--lah. Báng-á koh lâi--loh. Chit pái koh chah chhiú-tiān !”