Bé-phiò khó-ò͘ⁿ Bē-phiò kiàn-siàu

Tâi-oân ê soán-kí bé-phiò chin lı̄-hāi, che sı̄ thong lâng chai ê. Iû-kı̂ sı̄, it-poaⁿ kong-jı̄n, tı̄ lâm-pō͘ bé-phiò, á-sı̄ ǹg khah lāu chı̍t-poè ê lâng bé-phiò, sı̄ koh khah ū hāu-kó. Kı̂-sı̍t, lán ke-ke kiám-kiám lóng-ū thiaⁿ--koè, hiah ê tùi soán-kí bé-phiò bē-phiò ê tāi-chı̀, chin thòng-sim ê lâng án-ni kóng, tùi jı̂n-keh siōng lâi kóng, bé-phiò ê lâng sı̄ teh bú-jio̍k lán ê jı̂n-keh, bē-phiò ê lâng sı̄ teh chhut-bē ka-tı̄ ê chun-giâm. Tùi keng-chè lı̄-ek lâi kóng, ē bé-phiò ê lâng, jı̂n-keh siōng ū būn-tê; i kam-goān khai-hùi kúi-lo̍h chheng-bān, sı̄m-chı̀ chiūⁿ ek ê chı̂ⁿ bé-phiò, nā hō͘ i tòng-soán, i chiong-lâi iā ē siūⁿ-khang siūⁿ-phāng beh “kiù-pún” tńg--khı̀, hāi tio̍h ê iā-sı̄ lán ka-tı̄. Tùi chèng-tı̄ siōng lâi kóng, bé-phiò ê lâng, sim-lāi chí-ū kim-chı̂ⁿ, miâ-siaⁿ, tē-ūi, kan-na ē ūi ka-tı̄ siat-sióng, pēng bô ūi jı̂n-bı̂n hoat-giân ê sim, chit-chióng lâng chí-ū sı̄ ē chhut-bē jı̂n-bı̂n, gûi-hāi lán ê kiáⁿ-sun nā-tiāⁿ. Sui-jiân chai-iáⁿ chiah ê tō-lí, chin choē lâng iû-goân chiap-siū bé-phiò. Koh khah kı̂-koài--ê, sı̄ ū chin choē Ki-tok-tô͘ tùi bé-phiò bē-phiò iā bô kám-kak ū sím-mı̍h giâm-tiōng, sı̄m-chı̀ chin chū-jiân. Tùi hó ê hong-bı̄n lâi siūⁿ, lán Ki-tok-tô͘ khó-lêng m̄-sı̄ it-thio̍h lâng ê chı̂ⁿ, khó-lêng sı̄ lâm-pō͘ ê chng-kha lâng kó͘-ı̀, in-ūi the̍h-chı̂ⁿ lâi ê lâng tāi-khài lóng-sı̄ se̍k-sāi-lâng, ū ê lâng chiū siūⁿ kóng bô kā i siu pháiⁿ-sè, tı̄ lán ê siā-hoē, án-ni ē siong kám-chêng, só͘-í, ko͘-put-jı̄-chiong tio̍h chiap-siū lâng ê bé-phiò. Koh lēng-goā chı̍t ê goân-in, sı̄ siā-hoē hong-khı̀ í-keng sı̄ án-ni, lán chiū lóng bē kám-kak ngāi-gio̍h, chhin-chhiūⁿ siu âng-pau, “Tá Chia Ló” èng-kai sı̄ chin kiàn-siàu ê tāi-chı̀, tān-sı̄, in-ūi chha-put-to ta̍k ê lâng lóng án-ni teh chò, só͘-í chiū chin koàn-sı̀, koàn-sı̀ chiū sêng chū-jiân, boē kám-kak ū sím-mı̍h kiàn-siàu. Bé-phiò iā-sı̄ án-ni, koàn-sı̀, chū-jiân. Tān-sı̄ lán ài chai-iáⁿ, chit chióng tham-châi, bô sı̍t-chāi, hō͘ lâng bé-siu ê tāi-chı̀, Siōng-tè tek-khak sı̄ chin bô hoaⁿ-hí. Bé-phiò khó-ò͘ⁿ, bē-phiò kiàn-siàu. Lán nā chai,che sı̄ hui-siông ê kiàn-siàu-tāi, siong-sı̀n lán iā boē koh in-ūi kiaⁿ tek-sit lâng, chiū bē-phiò. Chı̀-chió, lán ē ēng khah oán-choán ê hong-sek lâi kū-choa̍t. Chún-kóng lán chin-chiàⁿ tng-bı̄n bô hoat-tō͘ kū-choa̍t lâng ê bé-phiò, chı̀-chió, tâu-phiò sı̄ pı̀-bı̍t--ê, mài hiah-nı̍h gōng-gı̄-khı̀, chhiáⁿ lán mài tâu hō͘ bé-phiò ê lâng. (Hong-hiòng Tē 1 kı̂, 1989 nı̂ 11 goe̍h)