Tı̄ Ìn-tō͘ kok, bó͘ só͘-chāi ū chı̍t ê khah soe-bı̂ ê chng, peh-sı̀ⁿ giâu-gı̂ káⁿ sı̄ sı̂n- bêng teh khiàn-chek in. Chiū khı̀ mn̄g pu̍t khoàⁿ tio̍h án-cháiⁿ-iūⁿ chiah ē pêng- an. Chiàu hit ê ang-ı̂ kóng tio̍h thâi chı̍t ê cha-bó͘-gín-ná lâi chè-hiàn; āu-lâi hiah ê lâng gı̄-tiāⁿ tio̍h ēng bó͘-lâng ê kiáⁿ. Tú-hó beh thâi chá chı̍t mê-hng, ū chı̍t ê bê-lō͘ ê gín-ná lâi hō͘ hit ê bó͘ lâng ê hū-jı̂n-lâng khioh--tio̍h, kap hit ê beh hō͘ lâng thâi ê gín-ná chò-hoé chia̍h chò-hoé khùn. Keh jı̍t, thiⁿ boē kng, hit ê lâng beh phō gín-ná chhut-khı̀ hō͘ lâng thâi, siūⁿ- tio̍h m̄-bián ēng i ka-kı̄ ê kiáⁿ phō-- chhut-khı̀, thang ēng hit ê bê-lō͘-- ê lâi thè i. Chóng sı̄ hit lāi-bı̄n àm-bong- bong bô tiám hoé, oh--tit hun-pia̍t tó- chı̍t ê sı̄ i kiáⁿ; chiū siūⁿ-tio̍h hit ê bê- lō͘ ê ū koà chhiú-khoân, ēng hit-ê thang chò kı̀-jı̄n, chiū àm-àm phō hit ê koà chhiú-khoân ê chhut--khı̀ hō͘ lâng. Kàu thiⁿ kng ê sı̂ chiū khoàⁿ -kı̀ⁿ hit ê bê-lō͘-ê iáu tı̄-teh, i ka-tı̄ ê bô--khı̀. Chiah chai sı̄ in bó͘ tı̄ hit ê-hng khoàⁿ-kı̀ⁿ chhiú- khoân chin súi, koh hit ê gín-ná beh khı̀ thè i sí, hit ê chhiú-khoân bô lō͘-ēng; chiū pak--khı̀-lâi koà i ka-tı̄ ê kiáⁿ; só͘-í hō͘ i ê ang chhò-jı̄n lâi phō m̄-tio̍h. In nn̄g-lâng chin iu-būn, m̄-kú bô hoat-tō͘. Khó-kiàn bê-sı̀n ê hāi lâng sı̄ chin toā.

(Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 476 koàn, 1924 nı̂ 11 ge̍h)