Bêng-kiong Hó-tē 
 1.Goá sim su-siúⁿ tı̄ thı̄ⁿ-téng hó-tē, 
Thiⁿ-sài chū-chı̍p tiàm-hia;
Pêng-iú chē-chē seng-kàu khoàⁿ-oa̍h,
Bô-lô bô-khó͘ bô-kiaⁿ. (Moé-chat tio̍h soà gı̂m ē-bı̄n sı̀-choā.) Lóng bô koh saⁿ-lı̄,
Lóng bô koh saⁿ-lı̄,
Lóng bô koh saⁿ-lı̄,
Tı̄-hia éng bē saⁿ-lı̄. 2.Goá sim su-siúⁿ tı̄ thı̄ⁿ-téng hó-tē,
Ki-tok chò-ông chē-ūi ;
Iâⁿ-pháiⁿ ê lâng chê-siaⁿ o-ló,
Bô-liáu-sı̂ chò-chit-tui. (Koh gı̂m hit sı̀-choā.) 3.Goá sim su-siúⁿ tı̄ thı̄ⁿ-téng hó-tē,
Sèng-tô͘ éng chò lı̂n-iū;
Pe̍h-saⁿ bián-liû lóng bē pāi-hoāi,
Khoài-lo̍k saⁿ-tâng hióng-siū. (Koh gı̂m hit sı̀-choā.) 4.Goá sim su-siúⁿ tı̄ thı̄ⁿ-téng hó-tē,
Chhin-chhek liâu-bāng tı̀-sim;
Toâⁿ-khı̂m gı̂m-si lán lóng ū-hūn,
Só͘ kiâⁿ ê lō͘ pho͘-kim. (Koh gı̂m hit sı̀-choā.) 5.Goá sim su-siúⁿ tı̄ thı̄ⁿ-téng hó-tē,
Kiù-chú èng-ún sù lán;
Liû-sim chù-sı̂n toā-lı̂m ı̀-ài
Kú-tn̂g tiàm-hia pêng-an. (Koh gı̂m hit sı̀-choā.) Chit-chhiú si goân-pún sı̄ Hoe-kı̂-kok ê lâng só͘-chò ; lâng ēng Tiong-kok-jı̄ hoan-e̍k lâi kı̀ tı̄ Goa̍t-pò tē IX nı̂ tē 10 pún . Taⁿ goán ia̍h chiong pe̍h-oē-jı̄ hoan-e̍k lâi ı̀n tı̄ chit-nı̍h . (Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 15 tiuⁿ, 1886 nı̂ 10 ge̍h)