Tı̄ goā-hái hn̄g-hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, hia ê hái-chúi chhiūⁿ siōng súi ê cornflower hiah-nih chheⁿ, chhiūⁿ chúi-cheng hiah--nih chheng. Hái ū-iáⁿ chin chhim, chhim kah jı̄m-hô ê niû-tiàⁿ tō lóng niû bē kàu té; nā iōng chē-chē ê kàu-tn̂g chiam-thah tùi hái-té chı̍t ê chı̍t ê kā tha̍h--khí-lâi mā bô-hoat-tō͘ tha̍h kàu chúi-bı̄n. Hái-ông ê siâⁿ-pó khiā tı̄ siōng chhim ê hái-té. Siâⁿ-pó ê piah sı̄ iōng ló-kó-chio̍h (san-ô͘) khí--ê, gothic (ga-si-kho) sek ê tn̂g-thang-á-mn̂g ê châi-liāu sı̄ iōng siōng chheng ê hó͘-phek. Siâⁿ-koà sı̄ iōng ham-khak chò--ê, siâⁿ-koà beh khui, beh koaiⁿ lóng khò chúi-liû lâi khòng-chè; ham-khak chin súi, in-ūi tı̄ téng-bı̄n ē hoat-kng ê chin-chu, lóng chin sek-ha̍p siuⁿ tı̄ ông-hiō ê ông-koan. 
 Hái-ông, in bó͘ sí chin chē nı̂--ah, chhù-lāi ê tāi-chı̀ lóng sı̄ in lāu-bó teh chhú-lí. In lāu-bó chin khiàng-kha, jı̂-chhiáⁿ tùi ka-tı̄ sı̄ kùi-cho̍k chhut-sin--ê chin hiâu-pai; in-ūi kah I kāng kai-kip ê kùi-cho̍k taⁿ ín-chún tı̄ boé koà 6 lia̍p ê ô-á. M̄-koh i ê boé soah koà 12 lia̍p. Hái-ông ê lāu-bó chiok chiàu-kò͘ sun-cha-bó͘-kiáⁿ, tō-sı̄ sió-jı̂n-hı̂ kong-chú. In lóng sı̄ súi cha-bó͘-gín-á. Siōng sè-hàn--ê siōng súi; i ê phoê-hu chhiūⁿ mûi-kùi ê hoe-ia̍p (hoe pān) hiah-nih chheng-khı̀-siùⁿ, hiah-nih siù-khı̀, ba̍k-chiu ná chhim-hái hiah-nih chhiⁿ; m̄-koh kah pa̍t lâng kāng-khoán bô kha, sin-khu ê boé-liu sı̄ hı̂-boé. In kui-kang lóng tı̄ toā-thiaⁿ iah sı̄ tı̄ siâⁿ-piah ê hoe-châng--nih chhit-thô. Hó͘-phek chò ê toā-thang-á-mn̂g phah khui ê sı̂, hı̂-á tō ē siû jı̍p-lâi chhiūⁿ lán phah-khui thang-á-mn̂g ê sı̂ ı̀ⁿ-á poe-jı̍p chhù-lāi kāng khoán, jı̂-chhiáⁿ siû kàu kong-chú ê thâu-chêng, chia̍h in chhiú-téng ê chia̍h-mı̍h koh hō͘ in so-thâu. Siâⁿ ê goā-kháu ū 1 ê chin súi ê hoe-hn̂g, hoe-hn̂g lāi ū chu-âng kah tı̀m-nâ ê hoe, hoe khui kah âng-kòng-kòng chhiūⁿ hoé--leh; koé-chí se̍k kah nā n̂g-kim; hio̍h-á kah chhiū-ki put-sı̂ teh iô-lâi-iô-khı̀. Ta̍k-ê sió kong-chú tı̄ hoe-hn̂g lāi lóng ū ka-tı̄ ê sió só͘-chāi, beh chèng siáⁿ sûi-chāi in. Siōng sè-hàn ê kong-chú lâng koài-phiah, tiām-tiām, koh ài siūⁿ-tang-siūⁿ-sai. I ài in a-má kā kóng só͘ chai-iáⁿ ê chûn, siâⁿ-chhı̄, lâng kah tōng-bu̍t. I thiaⁿ tio̍h siōng sim-sek siōng hò͘ⁿ-kı̂--ê sı̄ tē-bı̄n ê hoe sı̄ phang--ê, chhiū-nâ sı̄ le̍k-sek--ê, chhiū-á-téng ê hı̂-á koa chhiùⁿ kah hiah chán, chán kah hō͘ lâng thiaⁿ liáu chin khoài-lo̍k. In a-má kā sè-chiah chiáu-á kiò-chò hı̂-á sı̄ in-ūi i m̄-bat khoàⁿ-koè chiáu-á, kiaⁿ i bē liáu-kái.
 “Lí nā 15 hoè” in a-má kóng “Tı̄ toā chiah chûn sái--koè ê sı̂, ē-sái siû khí-lih chúi-bı̄n chē tiàm giâm-chio̍h khoàⁿ goe̍h-niû, mā ē-sái khoàⁿ som-nâ kah siâⁿ-chhı̄.”
 Mê-nı̂ in chí-moāi-á tō ū chı̍t ê 15 hoè; m̄-koh in ta̍k-ê lóng chha 1 hoè, to ài tán 5 nı̂ āu, siōng chió hoè--ê chiah ū-hoat-tō͘ tùi hái-té siû chiūⁿ chúi-bı̄n, khoàⁿ lán lâng teh khiā-khí ê lio̍k-tē. In chí-moāi-á bô lâng chhiūⁿ ti-boé-á hiah ǹg-bāng kín lûn-tio̍h i, tān-sı̄ i soah ài tán siōng kú. Chin chē àm i khiā tı̄ khui--leh ê thang-á-mn̂g thàu-koè chhiⁿ-lèng-lèng ê hái-chúi, gia̍h-thâu khoàⁿ hı̂-á iōng hı̂-sı̍t kah hı̂-boé teh phia̍t-chúi. I khoàⁿ ē tio̍h lio̍h-lio̍h-á kng ê goe̍h kah chhiⁿ, chóng--sı̄ tı̄ chúi-té khoàⁿ--ê pí lán khoàⁿ--ê khah toā. Nā ū o͘-iáⁿ cha̍h-tio̍h i ê sı̄-soàⁿ, i tō chai nā m̄-sı̄ hái-ang siû koè i ê thâu, bô tio̍h-sı̄ lâng chē moá-moá ê chûn; chia ê lâng chò-bāng mā siūⁿ boē kàu in ē-bı̄n khiā 1 chiah kó͘-chui ê bí-jı̂n-hı̂ gia̍h pe̍h-phau-phau ê chhiú tùi in ê chûn-liông-kut teh ia̍t chhiú.
 Siōng toā-hàn ê kong-chú kàu 15 hoè ê sı̂, hông ín-chún siû khı̀ hái-bı̄n. I tńg--lâi ê sı̂ kóng chin chē tāi-chı̀ hō͘ in chí-moāi-á thiaⁿ; siōng súi--ê sı̄ tı̄ ū goe̍h-kng ê àm-mı̂, bô hong bô éng ê hái--nih, tó tı̄ hái-piⁿ ê soa-po͘, siòng tùi oá hái ê toā to͘-chhı̄, hia ê tiān-hoé kng chhiūⁿ chhian-chhian-bān-bān ê thiⁿ-chhiⁿ teh siám-sih; thiaⁿ-tio̍h im-ga̍k-siaⁿ, chhia-siaⁿ kah lâng-siaⁿ, koh-lâi mā thiaⁿ-tio̍h tùi kàu-tn̂g chiam-thah lâu--lâi ê hí-lo̍k cheng-siaⁿ. Ò͘, ti-boé-á kong-chú goā-nih-á chim-chiok thiaⁿ chia ê biâu-soeh ê chêng-kéng! Chū hit-chūn liáu i nā khia tı̄ khui--leh ê thang-á-mn̂g, thàu-koè chhiⁿ-lèng-lèng ê hái-chúi, gia̍h-thâu khoàⁿ ê sı̂, tō hoàn-sióng nāu-jia̍t-kún-kún ê toā-siâⁿ-chhı̄, koh ē bōng-sióng ū thiaⁿ-tio̍h kàu-tn̂g ê cheng-siaⁿ.
 Lō͘-boé i 15 hoè--lo͘h. In a-má kóng “Chit-má lí toā-hàn--a, m̄-chiah lí ài chhiūⁿ lín a-chí án-ne chng--chı̍t-ē” chū-án-ne in a-má chiong pe̍h-pek-hap chò ê hoe-khoân tı̀ tiàm i ê thâu-khak, jı̂-chhiáⁿ ta̍k hio̍h hoe-ia̍p (pān) lóng sı̄ poàⁿ lia̍p chin-chu. Jiân-āu chit-ê o͘-bá-sáng kiò 8 toā lia̍p ô-á giap toà kong-chú ê boé, piáu-sı̄ i ko-kùi ê sin-hūn. 
 “M̄-koh in kā goá bú kah chin thiàⁿ” sió-kong-chú án-ne kóng. In a-má ı̀n kóng “Ài-súi tō ài lâu phı̄ⁿ-chúi.” I chiok siūⁿ hàiⁿ tiāu só͘-ū ko-kùi ê táⁿ-pān, kā tāng-khok-khok ê hoe-khoân khǹg 1 piⁿ. Tı̄ i ka-tı̄ ê hoe-hn̂g lāi ê âng-hoe khah sek-ha̍p i; tān-sı̄ i bē-tàng chò-chú; m̄-chiah kóng oân “Chài-hoē” tō ná chúi-pho khin-khin-á siû chiūⁿ hái-bı̄n. Tng i thâu phû-chhut hái-bı̄n ê sı̂, jı̍t-thâu í-keng lo̍h-soaⁿ--lo͘h; m̄-koh hûn tng âng-gê tng kim-n̂g, hông-hun hō͘ moá-thiⁿ bı̂-bı̂-kng ê thiⁿ-chhiⁿ chng kah súi-tang-tang. Hái chin pêng-chēng, khong-khı̀ un-hô koh chheng-khı̀. Ū 3 ki chûn-ûi ê toā-chûn, tiām-tiām thêng tı̄ chúi-bı̄n; liān bı̂-bı̂-á hong to bô, chúi-chhiú êng-êng chē tı̄ kah-pán kah phâng-só ê tiong-ng. Chûn-téng ū im-ga̍k kah koa-siaⁿ, thiⁿ nā àm ê sı̂, kúi-á pah lia̍p ê teng-hoé tiám to̍h, tō ná chhiūⁿ ta̍k kok ê kok-kı̂ teh iāⁿ-iāⁿ-poe. Sió-jı̂n-hı̂ it-tı̍t siû kàu chûn-chhng ê thang-á-piⁿ; ū-sı̂ hái-éng kā giâ--khí-lâi ê sı̂-chūn, i ē-tàng tùi thang-kng ê po-lê khoàⁿ 1 tı̄n lâng tı̄ lāi-bı̄n. Lāi-bı̄n ū 1 ê siàu-liân ông-chú sı̄ siōng ian-tâu; i 16 hoè, chin nāu-jia̍t tng teh khèng-chiok i ê seⁿ-jı̍t. Chúi-chhiú tı̄ kah-pán teh thiàu-bú, m̄-koh ông-chú kiâⁿ chhut chûn-chhng ê sı̂, pah goā ki ê chhiong-thian-phàu chhiong chiūⁿ thiⁿ-téng, kng kah chhin-chhiūⁿ jı̍t--sı̂ kāng-khoán. Sió-jı̂n-hı̂ kiaⁿ kah chhàng jı̍p-khı̀ chúi-té; tng i koh phû-chhut chúi-bı̄n ê sı̂, ná chhiūⁿ thiⁿ-chhiⁿ lóng lak tı̄ i ê 4 kho͘-ûi-á. Kui tâi chûn chiò kah kng-phiāng-phiāng, chûn-téng ê lâng koh liān siōng sè-tiâu ê chûn-só lóng khoàⁿ kah chheng-chheng-chhó-chhó. Tng im-ga̍k-siaⁿ hiáng chhiūⁿ kng iām-iām ê thiⁿ-téng, ông-chú kah chāi-tiûⁿ ê lâng at-chhiú koh chhiò-bi-bi ê sı̂, m̄-chai ū goā ian-thâu--leh! Lí kám chai?
 Thiⁿ chin àm--lo͘h; m̄-koh sió-jı̂n-hı̂ ba̍k-chiu soá bē khui hit chiah chûn kah hit-ê ian-tâu ê ông-chú. Chhái-sek ê teng-hoé hoa--lo͘h, bô chhiong-thian-phàu chhiong-chiūⁿ thiⁿ, phàu-siaⁿ mā thêng--lo͘h; put-jı̂-kò hái khai-sí khí-éng--lo͘h, hái-éng ē-bı̄n thoân-chhut haiⁿ-haiⁿ-kiò ê chhá-nāu-siaⁿ. Hit chiah sió-jı̂n-hı̂ kāng-khoán lâu tı̄ chûn-chhng ê thang-á-mn̂g piⁿ, tı̄ chúi-bı̄n teh phû-iô. Bô-joā-kú chûn-phâng chin kín tō giú--khui, chit chiah hô-hoâ ê chûn koh kè-sio̍k i ê hâng-lō͘. M̄-koh chin-kín hái-éng tı̍t-tı̍t éng koân, o͘-hûn cha̍h-thiⁿ, hn̄g-hn̄g sih-nà siám-sih. Khióng-pò͘ ê hong-thai chiām-chiām pek-oá, phâng koh siu--khí-lâi, toā-chûn tı̄ pháiⁿ-chhèng-chhèng ê hái--nih ná poe ná chhiong. Hái-éng éng kah chhiūⁿ soaⁿ kāng-khoán, ká-ná pí chûn-ûi khah koân; m̄-koh chûn ná thian-gô chai-lo̍h-khı̀ hái-éng, chı̍t-ē-á koh chhiong chiūⁿ koân-koân-koân ê hái-éng-téng. Tùi sió-jı̂n-hı̂ kóng--khí-lâi, che sı̄ chin chhù-bı̄ ê chhit-thô, m̄-koh tùi chúi-chhiú lâi kóng sı̄ chin pháiⁿ-liàn, boé--a chûn lin-lin-lòng-lòng, kāu-pang hō͘ hái-éng-chúi sut kah chhùi-soàⁿ tı̄ kah-pán téng; chú-iàu ê chûn-ûi chhiūⁿ lô͘-tek-á hông at tn̄g--khı̀. Chûn tò-khi 1 pêng, chúi mā chhiong--jı̍p-lâi. Sió-jı̂n-hı̂ kám-kak chia ê kiâⁿ-chûn-lâng gûi-hiám--ah, liān ka-tı̄ mā ài chù-ı̀ mài hō͘ phû soàⁿ tı̄ chúi-bı̄n ê kāu-pang kah chûn-niû siong--tio̍h. Ū chı̍t-sı̂-á kú thiⁿ o͘-mà-mà hō͘ i khoàⁿ bē tio̍h mı̍h-kiāⁿ, m̄-koh sih-nà ê siám-kng kā kui ê hiān-tiûⁿ chiò kah bêng-bêng; i khoàⁿ-tio̍h ông-chú tı̂m-lo̍h-khı̀ chhim-chhim ê hái-éng--nih, i chin hoaⁿ-hí, in-ūi i jı̄n-ûi án-ne i chiah ē-tàng kah ông-chú tàu-tı̄n. Jiân-āu chiah siūⁿ-tio̍h jı̂n-lūi sı̄ bô-hoat-tō͘ tı̄ chúi-té seng-oa̍h; ông-chú nā lo̍h-khı̀ kàu sió-jı̂n-hı̂ in lāu-pē ê siâⁿ-pó ê sı̂, choa̍t-tùi sí. M̄-koh ông-chú bē-sái sí, m̄-chiah i chhàng-jı̍p-khı̀ chhim-chhim ê hái-éng ē, boé--a kàu ông-chú hia, koah-lâu ê hái-chúi hō͘ ông-chú siû-chúi ê khùi-la̍t tı̍t-tı̍t bô--khı̀. Ông-chú ê sı̀-ki bô-la̍t, ba̍k-chiu mā kheh, nā bô sió-jı̂n-hı̂ kiù, i tō bô-miā. Sió-jı̂n-hı̂ kā i tháⁿ tı̄ chúi-bı̄n, toè hái-éng phiau-liû.
 Keh-tńg-jı̍t hong-thai koè liáu, jú lâi jú âng-gê ê jı̍t-thâu tùi chúi-bı̄n phû--khí-lâi, jı̍t-thâu-kng hō͘ ông-chú ê chhùi-phé hoê-ho̍k chá-chêng ê kong-chhái; m̄-koh i ê ba̍k-chiu iáu kheh-kheh. Sió-jı̂n-hı̂ chim i ê chêng-hia̍h, kā i tâm--khı̀ ê thâu-chang loa̍h kàu āu-thâu-khok, bô-joā-kú in kàu khoàⁿ ē tio̍h lio̍k-tē ê só͘-chāi, hái-hoāⁿ hù-kı̄n sı̄ chin súi ê le̍k-sek chhiū-nâ, hia ū chı̍t tòng chhù, chhù ê thâu-chêng ū koân-lòng-lòng ê iâ-chí-chhiū. Hoe-hn̂g lāi-té ū chèng kam-á kah Lemon. Chia ū chı̍t tiâu sió-hái-oan, oan téng-bı̄n ê chúi chin pêng-chēng m̄-koh chin chhim. M̄-chiah sió-jı̂n-hı̂ thoa ian-tâu ê ông-chú siû tùi hái-po͘ lâi, hái-po͘ téng-bı̄n ê soa sı̄ pe̍h-siak-siak. I kā ông-chú hû tiàm jı̍t-thâu-kng chiò ē tio̍h ê só͘-chāi, koh sè-jı̄ kā ông-chú ê thâu khǹg pí sin-khu khah koân--tiám-a. 
 Āu--lâi hit tòng toā keng chhù ê cheng-siaⁿ tân--lo͘h, hoe-hn̂g mā lâi chı̍t tı̄n cha-bó͘-gín-á. Sió-jı̂n-hı̂ siû khı̀ lı̄ hái-kı̂ⁿ khah hn̄g ê só͘-chāi, bih tı̄ phû-chhut chúi-bı̄n ê hái-chio̍h tiong-kan; āu--lâi i iōng hái-chúi-pho khàm i ê thâu kah ām-kún, hō͘ lâng khoàⁿ bē tio̍h bı̄n; jı̂-chhiáⁿ koh kò͘-siú hit-ê khó͘-liân ông-chú ū siáⁿ piàn-hoà. I chiú bô joā-kú, tō khoàⁿ tio̍h chı̍t ê siàu-lú teh kiâⁿ oá ông-chú tó ê só͘-chāi. Thâu--a hit-ê siàu-lú chin kiaⁿ-hiâⁿ, m̄-koh bô-joā-kú, i tō kiò chı̍t-tı̄n lâng lâi. Hit-tong-sı̂ sió-jı̂n-hı̂ mā khoàⁿ tio̍h ông-chú oa̍h--khí-lâi, tùi ûi tı̄ i piⁿ--á ê lâng chhiò, soah bô tùi sió-jı̂n-hı̂ chhiò, in-ūi ông-chú m̄-chai-iáⁿ sı̄ sió-jı̂n-hı̂ kiù--i, hō͘ sió-jı̂n-hi chiok kan-khó͘--ê. Tng ông-chú hông chhoā jı̍p-khı̀ hit tòng chhù ê sı̂-chūn, sió-jı̂n-hı̂ tō siong-sim chhàng jı̍p-khı̀ chúi-té, tńg-khı̀ in lāu-pē ê siâⁿ-pó. Sió-jı̂n-hı̂ pún-chiâⁿ tō tiām tiām koh ài siūⁿ-tang-siūⁿ-sai, chit-má soah pí khah-chá khah giâm-tiōng. In hia ê a-chí mn̄g i khí-li chúi-bı̄n chhit-thô khoàⁿ tio̍h siáⁿ, m̄-koh i lóng bô kóng siáⁿ. Chin chē kang ê chái-khí kah àm-sı̂ i siû-chhut chúi-bı̄n khı̀ kàu i khǹg ông-chú ê só͘-chāi. Tı̄ hoe-hn̂g ê koé-chí, sió-jı̂n-hı̂ tùi in pá-chúi khoàⁿ kàu chhái-siu, soah m̄-bat khoàⁿ tio̍h ông-chú, ta̍k-kái lóng phō tio̍h pi-ai ê sim-chêng tńg-khı̀ chhù. Boé--a jím-bē-tiâu, kā kui ê tāi-chı̀ kóng hō͘ chı̍t ê a-chí thiaⁿ. Liáu-āu in só͘-ū ê a-chí mā lóng chai--a. Koè bô joā-kú, mā thoân kàu bó͘ chı̍t ê jı̂n-hı̂ ê hı̄ⁿ-á lāi, chit-ê jı̂n-hı̂ chai-iáⁿ chit-ê ông-chú sı̄ siáng, mā ū khoàⁿ tio̍h hit tâi chûn pān-toh ê chêng-hêng, jı̂-chhiáⁿ mā kā ông-chú toà toh, ông-kiong ê só͘-chāi kóng hō͘ in hia ê a-chí thiaⁿ.
 In hia ê a-chí kóng: “Sió-moē! Kiâⁿ.” Jiân-āu in chhiú khan--leh, pâi chò tn̂g-tn̂g chı̍t-choā, siû chiūⁿ chúi-bı̄n, kàu ông-chú khiā ê kiong-tiān hia khı̀. Hit tòng ông-kiong sı̄ iōng kng-n̂g ê chio̍h-thâu só͘ khí--ê, ū chin tn̂g ê tāi-lí-chio̍h chio̍h-gám, ū chı̍t tiâu chio̍h-gám thàng kàu hái-piⁿ. Taⁿ i í-keng chai-iáⁿ ông-chú toà tı̄ toh-ūi, m̄-chiah ū chı̍t-chām, tı̄ beh-àm-á kah àm-sı̂ ê sı̂-chūn tı̄ ông-kiong ê hái-bı̄n hū-kı̄n se̍h. Sió-jı̂n-hı̂ pí in hia ê a-chí khah hó-táⁿ, siû koh khah oá hái-piⁿ. Kı̂-sı̍t i bat it-tı̍t siû kàu tı̄ hái-piⁿ tāi-lí-chio̍h chio̍h-gám ê ē-bı̄n hia, hia sı̄ chı̍t tiâu chin e̍h ê hái-kiap, jı̂-chhiáⁿ chio̍h-gám ê iáⁿ koh ı̀n tı̄ hái-bı̄n. Sió-jı̂n-hı̂ ē-tàng chē tı̄ hia siòng hit-ê siàu-liân ê ông-chú, m̄-koh ông-chú soah jı̄n-ûi goe̍h-niû-chí teh khó-liân i sı̄ ka-tı̄ ko͘-toaⁿ chı̍t ê. Sió-jı̂n-hı̂ bih tı̄ chheⁿ-chhùi ê chháu-bô͘ teh thau khoàⁿ, chún-nā hong chhoe tio̍h I chhiūⁿ-gê-sek ê thâu-kin, khoàⁿ tio̍h ê lâng, in mā ē jı̄n-ûi sı̄ thian-gô teh tián-sı̍t. Sió-jı̂n-hı̂ chiām-chiām teh kah-ı̀ jı̂n-lūi, koh khah hi-bāng ka-tı̄ sı̄ jı̂n-lūi, in-ūi jı̂n-lūi ê sè-kài ká-ná pí i ê sè-kài ke chin toā. Chit-má sió-jı̂n-hı̂ siūⁿ beh chai ê tāi-chı̀ chin chē, in hia ê a-chí soah bô-hoat-tō͘ hoê-tap i só͘-ū ê būn-tê. M̄-chiah khı̀ mn̄g chheng-chhó lio̍k-tē sè-kài ê a-má, in a-má kiò lio̍k-tē sı̄ hái-téng ê kok ū-iáⁿ chin ha̍h-su. 
 Sió-jı̂n-hı̂ mn̄g: “Jı̂n-lūi nā chúi im in bē sí, in ē-tàng éng-oán oa̍h--leh bô? In kám chhiūⁿ tı̄ hái-té ê lán ē sí--bô?” 
 Lāu a-má kóng: “Tio̍h, in it-tēng ē sí, jı̂-chhiáⁿ in ê siū-miā pí lán khah té, lán ū ê oa̍h kàu saⁿ-pah hoè, m̄-koh sí ê sı̂-chūn, kan-taⁿ ē piàn-sêng chúi-bı̄n ê chúi-pho͘, m̄-chiah tı̄ chia lán liān chı̍t ê só͘ ài ê lâng ê bōng to bô. Lán bô éng-oán ê lêng-hûn, tio̍h chhiūⁿ chheⁿ-sek ê hái-chháu hông koah-tiāu tō bô-hoat-tō͘ koh oa̍h. Oāⁿ lâi khoàⁿ jı̂n-lūi, in ū éng-oán ê lêng-hûn, sui-bóng bah-thé piàn-chò thô͘-hún, mā iáu ē-tàng seng-chûn. Chhiūⁿ lán phû chiūⁿ chúi-bı̄n khoàⁿ lio̍k-tē kāng-khoán, jı̂n-lūi ê lêng-hûn mā ē chiūⁿ kàu lán éng-oán khoàⁿ bē tio̍h, m̄ chai miâ ê êng-iāu sè-kài.” 
 Sió-jı̂n-hı̂ toà pi-siong teh mn̄g kóng: “Ūi-choáⁿ-iūⁿ lán bô éng-seng ê lêng-hûn--leh? Goá kam-goān iōng lán ē-tàng oa̍h ê nn̄g, saⁿ pah tang, lâi oāⁿ chò chı̍t kang ê lâng, koh chin hi-bāng chai-iáⁿ thiⁿ-chhiⁿ téng-bı̄n kong-bêng ê sè-kài.” 
 Lāu a-má kóng: “Lí bô èng-kai án-ne siūⁿ, goán kám-kak ka-tı̄ ē pí jı̂n-lūi koè liáu khah hēng-hok, khah hó.” 
 Sió-jı̂n-hı̂ kóng: “Nā án-ne, goá ē sí, koh lâi piàn-chò hái-bı̄n ê chúi-pho͘, sı̀-kè liû-lōng. Mā thiaⁿ bē tio̍h hái-éng ê im-ga̍k-siaⁿ, khoàⁿ bē tio̍h bí-lē ê hoe-lúi kah âng-sek ê jı̍t-thâu. Kám chin-chiàⁿ goá bô-hoat-tō͘ tit-tio̍h chı̍t ê éng-seng ê lêng-hûn?” 
 Lāu a-má kóng: “Bô-hoat-tō͘, tû-liáu ū chı̍t ê lâng chiok ài--lí, pí ài in pē-bú koh khah ài; koh nā i só͘-ū ê su-sióng kah só͘-ū ê ài lóng chū-chı̍p tı̄ lí ê sin-siōng, hō͘ bo̍k-su kā i ê chiàⁿ-chhiú khǹg tı̄ lí ê chiàⁿ-chhiú, kiò i chiù-choā tùi lí chin-sêng, jiân-āu i ē hō͘ lí chı̍t ê lêng-hûn, jı̂-chhiáⁿ mā pó-chûn ka-tı̄ ê. M̄-koh he bô-khó-lêng hoat-seng. Lí ê boé tùi lán lâi kóng sı̄ chin súi, nā tùi jı̂n-lūi lâi kóng sı̄ cha̍p-chn̂g ê bái. In m̄-chai boé lı̄-piān ê só͘-chāi, jı̄n-ûi beh súi ài ū nn̄g ki ióng ê thiāu-á, jı̂n-lūi kiò-chò kha.” 
 Chū án-ne sió-jı̂n-hı̂ oàn-thàn, tài iu-chhiû khoàⁿ i ê boé. Lāu a-má: “Khah hoaⁿ-hí--leh, koh ài oa̍h-thiàu-thiàu lâi koè lán chit saⁿ-pah nı̂, saⁿ-pah nı̂ kóng--lâi sı̄ put-chí-á tn̂g. Kàu siū-miā kai chiong ê sı̂, lán ē-tàng sóng-sóng-khoài-khoài hioh-khùn. Êng-àm kiong-lāi ū bú-hoē--neh.” 
 Chit tiûⁿ bú-hoē pí in tı̄ lio̍k-tē só͘ khoàⁿ--ê súi thài chē--leh. Bú-thiaⁿ ê piah kah thian-pông lóng sı̄ kāu koh thang-kng ê chúi-chiⁿ. Kúi nā pah lia̍p toā-lia̍p ham-á-khak pâi tı̄ piah nn̄g pêng, in ū ê sı̄ tı̀m-âng-sek, ū ê sı̄ chháu-le̍k-sek, lāi-bı̄n koh tiám-tio̍h nâ-sek ê teng-hoé, kā kui-ê pâng-keng chiò kah kng-iàⁿ-iàⁿ, koh chiò kàu goā-kháu, kā goā-bı̄n ê hái mā chiò kah kng-kng. Bú-thiaⁿ lāi ū chı̍t tiâu chin khoah ê chúi-lâu, kang--ê kah bó--ê ê jı̂n-hı̂ tio̍h tı̄ hia phoè-ha̍p ka-tı̄ iu-bí ê koa-siaⁿ teh thiàu-bú. Hit chiah sió-jı̂n-hı̂ chhiùⁿ liáu siōng hó thiaⁿ, m̄-chiah kiong--lih ê jı̂n-hı̂ phah-pho̍k-á kah iô boé o-ló--i. Sió-jı̂n-hı̂ chek-sı̂ kám-kak chin hoaⁿ-hí, in-ūi chai-iáⁿ bô-lūn tı̄ hái-té iah-sı̄ lio̍k-tē i ê siaⁿ lóng-sı̄ siōng iu-bí--ê. M̄-koh bô joā-kú i koh siūⁿ-tio̍h hái téng-bı̄n ê sè-kài. In-ūi bô-hoat-tō͘ pàng bē-kı̀ hit-ê ian-tâu ông-chú, mā hoân-ló bô chhiūⁿ ông-chú ū éng-seng ê lêng-hûn, m̄-chiah thau-thau-á siû kàu ông-kiong ê goā-kháu, lâng lóng tı̄ kiong-lāi hoaⁿ-hí chhiùⁿ-koa ê sı̂, i soah ko͘-toaⁿ chē tı̄ ka-tı̄ ê hoe-hn̂g teh iu-būn. Jiân-āu i tùi chúi--nih thiaⁿ-tio̍h lah-pah-siaⁿ, koh ioh kóng: “Ông-chú tı̄ hái téng-bı̄n teh hâng-hêng. Ūi tio̍h beh kè hō͘ ông-chú kah tit-tio̍h éng-seng ê lêng-hûn, siáⁿ tāi-chı̀ goá lóng káⁿ chò. Thàn a-chí in teh thiàu-bú, goá beh chhoē hit-ê hái--nih ê ang-ı̂. Sui-bóng phó͘-thong-sı̂ chin kiaⁿ--i, m̄-koh i ē-tàng hō͘ goá ı̀-kiàn kah pang-chān.” 
 M̄-chiah sió-jı̂n-hı̂ lı̄-khui i ê hoe-hn̂g, siû tùi khí chúi-pho ê kńg-lê-á chn̄g hia khı̀, hit-ê ang-ı̂ khiā tı̄ kńg-chn̄g ê āu-piah. Chit tiâu lō͘ sió-jı̂n-hı̂ khah chá m̄-bat siû-koè; hia bô hoe mā bô chháu, kan-taⁿ hiàn-hiàn, phú-phú ê soa-á-tē, tı̍t-tı̍t thàng kàu hit-ê kńg-chn̄g. Kńg-chn̄g ê chúi ná khí-pho ê chúi-chhia lián-á chı̍t-lián chı̍t-lián tı̍t-tı̍t se̍h, kā jı̍p-khı̀ lāi-bı̄n ê mı̍h-kiāⁿ ká-jı̍p bô-té chhim-kheⁿ. Kńg-chn̄g āu-piah sı̄ koài-kı̂ ê chhiū-nâ, chhiū-nâ chiàⁿ-tiong sı̄ ang-ı̂ ê khiā-ke. Chit phiàn chhiū-nâ ê chhiū-á lóng sı̄ chē-kha-thâng, ná tōng-bu̍t ná sı̍t-bu̍t ê mı̍h-kiāⁿ, chhiū-ki lóng sı̄ tn̂g koh siû ê chhiú, téng-bı̄n ū ná bı̄n-thâng ê chéng-thâu-á. Hái-té ê mı̍h-kiāⁿ nā khı̀ kha̍p-tio̍h hia ê chhiū-ki, tio̍h hō͘ in lia̍h tiâu, lia̍h kah ân-ân. Sió-jı̂n-hı̂ hō͘ gán-chêng ê chêng-kéng kiaⁿ kah bē-tín-tāng, sim-chōng mā thiàu kah chin lı̄-hāi. M̄-koh i siūⁿ-tio̍h ông-chú kah ǹg-bāng ê éng-seng lêng-hûn, chū án-ne hoê-ho̍k ióng-khı̀, kā i jiû-nńg ê tn̂g thâu-mn̂g tı̂ⁿ tı̄ thâu-khak-téng, chiah bē hō͘ chē-kha-thâng lia̍h--tio̍h. I kā siang-chhiú phoāⁿ tı̄ heng-chêng, chhiūⁿ hı̂ tı̄ chúi-té liòng-siû kāng-khoán, chin kín nǹg koè hit-ê chúi-lâu, chúi-lâu nn̄g pêng lóng sı̄ chē-kha-thâng ê chhiú kah chéng-thâu-á tng beh lia̍h--i. Tı̄ hái ê sí-lâng kut-thâu, chiúⁿ, toā kah chûn-tó͘ téng-téng lóng hō͘ chia ê chē-kha-thâng tı̂ⁿ--lâng ê chhiú lia̍h-tiâu-tiâu m̄ pàng. Koh ū chı̍t chiah jı̂n-hı̂, hō͘ in lia̍h-tiâu kah sǹg--sí. Che tùi sió-jı̂n-hı̂ lâi kóng sı̄ pí siáⁿ-mih koh khah khióng-pò͘. 
 Sió-jı̂n-hı̂ chit-má kàu chhiū-nâ lāi ê lom̀-thô͘ ê só͘-chāi, hia ê tiong-ng ū chı̍t tòng chhù. He sı̄ iōng péng-chûn im--sí ê lâng-kut-thâu só͘ khí--ê. Hái-ang-ı̂ tio̍h chē tı̄ hia, chı̍t chiah chiûⁿ-chı̂ tng ùi i ê chhùi teh chia̍h mı̍h-kiāⁿ, to ná chhiūⁿ lâng teh chhı̄ kim-si-chhiok chia̍h thn̂g kāng-khoán. 
 Hái-ang-ı̂ kóng: “Goá chai-iáⁿ lí beh chhòng-siáⁿ, lí ū kàu gōng, m̄-koh goá ē sūn lí ê ı̀, goá khó-liân ê kong-chú, i ē tài hō͘ lí pi-siong. Lí siūⁿ beh hı̀ⁿ-sak lí ê hı̂-boé, beh chhiūⁿ lio̍k-tē ê jı̂n-lūi ū nn̄g ki kha, hō͘ siàu-liân ông-chú lâi ài--lí, koh beh tit éng-seng ê lêng-hûn.” Jiân-āu hái-ang-ı̂ chhiò-chhiò, koh kóng: “Lí lâi kah chin tú hó, in-ūi bı̂n-á-chài jı̍t-chhut í-āu, kàu kah mê-nı̂ boé í-chêng, goá lóng bô-hoat-tō͘ pang-chō͘--lí. Goá beh kah chı̍t thiap io̍h, lí ài tı̄ bı̂n-á-chài jı̍t-chhut í-chêng chah i siû-chiūⁿ hoāⁿ, chē tiàm hái-soa-po͘ kā lim--lo̍h-khı̀. Hit tang-chūn lí ê boé tio̍h ē bô--khı̀, ē kiu chò jı̂n-lūi ê kha, m̄-koh lí ē kám-kak chin thiàⁿ, ná chhiūⁿ lāi-kiàm kā lí liô kāng-khoán. M̄-koh khoàⁿ-tio̍h lí ê lâng lóng ē kóng lí sı̄ in khoàⁿ koè tang tiong siōng súi ê cha-bó͘-gín-á. Lí ē-tàng pó-lâu chit-má só͘ ū ê iu-ngá kha-pō͘, thiàu-bú ê lâng bô chı̍t ê pí lí thiàu khah chū-jiân, khah súi. M̄-koh lí múi kiâⁿ chı̍t pō͘, tio̍h ná khiā tı̄ chı̍t ki lāi-kiàm-kiàm ê to-á téng, koh ē lâu-hoeh, lí nā kam-goān jím-siū chia ê thòng-khó͘, goá tio̍h pang-chō͘--lí.” 
 Sió-jı̂n-hı̂ tài chhoah-chhoah ê siaⁿ ı̀n-kóng: “Hó! Goá goān-ı̀.” In-ūi i siūⁿ-tio̍h hit-ê ông-chú kah éng-seng ê lêng-hûn. 
 Hái-ang-ı̂ kóng: “M̄-koh ài ē kı̀--tit, tng lí piàn-chò lâng-hêng liáu, lí tio̍h bē-tàng koh chò jı̂n-hı̂--lo͘h. Lí éng-oán bô-hoat-tō͘ koh chhàng-jı̍p-khı̀ hái-té, khı̀ lín a-chí kah lín lāu-pē ê ông-kiong--lo͘h. Koh-lâi lí nā bô tit-tio̍h ông-chú ê ài-chêng, hō͘ i ūi-tio̍h lí kam-goān bē-kı̀-tit in pē-bú, koh chin-sêng ài--lí, ín-chún bo̍k-su ha̍p-oá lín ê chhiú chiâⁿ chò ang-bó͘ ê sı̂, án-ne lí tio̍h éng-oán bô éng-seng ê lêng-hûn--lo͘h. Tı̄ ông-chú kah pa̍t ê cha-bó͘ kiat-hun ê thâu-chı̍t ê chái-khí, lí ê sim ē iûⁿ--khı̀, lí mā ē chiâⁿ chò hái-éng téng-bı̄n ê chúi-pho.” 
 Sió-jı̂n-hı̂ kóng: “Goá goān-ı̀ chhı̀.” M̄-koh i ê bı̄n pe̍h-sí-sat. 
 Hái-ang-ı̂ kóng: “M̄-koh lí ài hù-chı̂ⁿ, jı̂-chhiáⁿ goá ê iau-kiû chin toā. Lí ū pí toà tı̄ chhim-hái ê jı̄n-hô lâng khah iu-bí ê siaⁿ-im, lí mā siong-sı̀n iōng che ē-tàng bê-khip hit-ê ông-chú, m̄-koh lí ài chiong chit-ê siaⁿ-im hō͘--goá. Goá ài lí kā chit-ê siōng hó ê mı̍h-kiāⁿ lâi oāⁿ chit thiap io̍h-á. Goá ài kā goá ê hoeh chham jı̍p-khı̀ io̍h-á lāi-bı̄n, hō͘ i lāi kah chhiūⁿ chı̍t ki to kāng-khoán.” 
 Sió-jı̂n-hı̂ kóng: “Ah nā án-ne kā goá ê siaⁿ-im the̍h--khı̀, goá iáu chhun siáⁿ-mih--neh?” 
 Hái-ang-ı̂ kóng: “Lí súi ê goā-piáu, iu-ngá ê kha-pō͘ kah ē kau--lâng ê ba̍k-chiu, kan-taⁿ chia--ê tio̍h kàu lí bán tiâu cha-po͘-lâng ê sim, án-choáⁿ, lí káⁿ--bô? Kā lí ê chı̍h chhun--chhut-lâi, goá kā koah-lo̍h-lâi chò goá ê io̍h-á chı̂ⁿ, goá chiah kā chit thiap io̍h-á hō͘--lí.” 
 Āu--lâi hái-ang-ı̂ kā toā-tiáⁿ khǹg tı̄ hoé téng chún-pı̄ choaⁿ chit thiap mô͘-io̍h. 
 Hái-ang-ı̂ kā choâ pa̍k chò-hoé, chò chı̍t oân kat iōng lâi sé poe-á ê sı̂-chūn kóng: “Siōng iàu-kín sı̄ ài chheng-khı̀.” koh-lâi i chha̍k ka-tı̄ ê heng-khám, hō͘ o͘-hoeh tih-jı̍p-khı̀ toā-tiáⁿ. Chúi-khı̀ piàn kah chiâⁿ khióng-pò͘, khoàⁿ--tio̍h ê lâng bô chı̍t ê bô kiaⁿ--ê. Hái-ang-ı̂ put-sı̂ teh kā chhun--ê ê io̍h-châi lok jı̍p-khı̀ toā-tiáⁿ, io̍h-chúi tú kún ê sı̂, kún-chúi siaⁿ ná kho̍k-hı̂ ê khàu-siaⁿ. Mô͘-io̍h chóng-sǹg choaⁿ hó--ah, khoàⁿ--khí-lâi chhiūⁿ siōng chheng ê chúi. Hái-ang-ı̂ kóng: “Lí ê io̍h-á hó--ah.” Jiân-āu i kā sió-jı̂n-hı̂ ê chı̍h koah--khí-lâi, hō͘ sió-jı̂n-hı̂ piàn-chò é-káu, bē-tàng kóng-oē kah chhiùⁿ-koa. Hái-ang-ı̂ kóng: “Ká-sú lí tńg--khı̀ koè chhiū-nâ, hia ê chē-kha-thâng beh lia̍h lí ê sı̂, kā tih chit chióng io̍h-chúi tı̄ in ê sin-khu, tio̍h ē kā in ê chéng-thâu-á lí kah chhùi-chhùi-chhùi.” M̄-koh sió-jı̂n-hı̂ m̄-bián án-ne chò, goân-lâi chē-kha-thâng khoàⁿ tio̍h i chhiú--nih hit thiap chhiūⁿ thiⁿ-chhiⁿ siám-sih ê io̍h-chúi, tio̍h kiaⁿ kah kiu--tńg-khı̀. 
 Sió-jı̂n-hı̂ chin kín nǹg-koè chhiū-nâ kah chhoah-lâu ê kńg-chn̄g. I tı̄ in lāu-pē ê kiong--lih, khoàⁿ bú-thiaⁿ ê tiān-hoé hoa--khı̀-a, ta̍k-ê lóng teh khùn, m̄-koh m̄-káⁿ jı̍p-khı̀ chhoē--in. Chit-má i é-káu--a, jı̂-chhiáⁿ koh ài éng-oán lı̄-khui--in. I kám-kak sim tih-beh chhùi, m̄-chiah thau-thau-á jı̍p-khı̀ hoe-hn̂g, tùi in hia ê a-chí ê hoe-hn̂g lóng bán chı̍t lúi hoe, koh tı̄ i ê chhiú-sim chim chı̍t chheng ê, hiòng kiong-tiān kóng chài-hoē. Jiân-āu tùi tı̀m-nâ ê hái-chúi siû--khí-lih. Sió-jı̂n-hı̂ khoàⁿ-tio̍h ông-chú ê kiong-tiān, phû-chhut chúi-bı̄n, chē tiàm ông-kiong thâu-chêng ê tāi-lí-chio̍h chio̍h-gám ê sı̂, jı̍t-thâu iáu bē chhut--lâi, m̄-koh goe̍h-niû chiò kah kng-iāⁿ-iāⁿ. M̄-chiah sió-jı̂n-hı̂ kā hit thiap io̍h-á lim--lo̍h-khı̀, soah chin-chiàⁿ chhiūⁿ chı̍t ki lāi-kiàm-kiàm ê siang-chhùi to, tùi i jiû-nńg ê kut-thâu phoà--khui. I hun-khı̀, chhiūⁿ sí-lâng tó--lo̍h-khı̀ kāng-khoán. Jı̍t-thâu tùi hái-bı̄n peh--khí-lâi ê sı̂, i chiah chhéⁿ--khí-lâi, kám-kak chı̍t chūn to teh liô ê thòng-khó͘. M̄-koh hit-ê ông-chú tú khiā tı̄ i ê ba̍k-chiu chêng, i ba̍k-chiu àⁿ lo̍h-khı̀ khoàⁿ, hoat-hiān i ê boé bô--khı̀-a, seⁿ-chhut chı̍t tùi súi koh pe̍h ê kha-thúi, bē-su hō͘ jı̄m-hô ê cha-bó͘-gín-á. M̄-koh bô chhēng-saⁿ, m̄-chiah iōng i om̄ koh ba̍t ê tn̂g thâu-chang om i ê sin-khu. Ông-chú mn̄g i sı̄ siáng, tùi toh-ūi lâi--ê. Sió-jı̂n-hı̂ bô-hoat-tō͘ kóng-oē, m̄-koh iōng i tı̀m-nâ-sek, jiû tài iu ê ba̍k-chiu teh khoàⁿ ông-chú. Boé--á ông-chú khan i ê chhiú, chhoā i jı̍p-khı̀ ông-kiong. Sió-jı̂n-hı̂ múi kiâⁿ chı̍t-pō͘ to kah hái-ang-ı̂ kóng--ê kāng-khoán, ná chhiūⁿ ta̍h tı̄ chiam iah sı̄ lāi-to téng-bı̄n. M̄-koh i kam-goān, jı̂-chhiáⁿ kha-pō͘ khin kah ná tê-kho͘-pho͘, kiâⁿ tı̄ ông-chú ê piⁿ--á, hō͘ ông-chú kah khoàⁿ tio̍h i ê lâng lóng o-ló i iu-ngá koh ku̍t-liu ê kha-pō͘. Bô joā-kú sió-jı̂n-hı̂ tio̍h chhēng niû-á-si kah mı̂ chò ê ko-kùi saⁿ, chiâⁿ-chò kiong-lāi siōng súi ê bí-jı̂n. Khó-sioh i é-káu, bô-hoat-tō͘ kóng-oē kah chhiùⁿ-koa.
 Chı̍t tı̄n seⁿ liáu bē bái ê lú-pı̄, chhēng--ê sı̄ si-á saⁿ, mā chhēng kah kim-siak-siak, kiâⁿ khah thâu-chêng, tı̄ ông-chú kah in pē-bú ê chêng-bı̄n chhiùⁿ-koa. Ū chı̍t ê chhiùⁿ liáu khah hó-thiaⁿ--ê, ông-chú tō phah-pho̍k-á koh tùi i chhiò, che tùi sió-jı̂n-hı̂ sı̄ chin pi-ai ê tāi-chı̀. I khah-chá chhiùⁿ pí chit-ê m̄-chai ke hó joā-chē--leh. Siūⁿ kóng: “Ò͘! Hi-bāng ông-chú ē-tàng chai-iáⁿ goá ūi-tio̍h beh kah i éng-oán tàu-tı̄n, chiah hi-seng goá ê siaⁿ-im.” 
 Soà--lo̍h-khı̀ lú-pı̄ toè iu-bí ê im-ga̍k, thiàu kah chhiūⁿ bí-lē sian-lú teh poe ê khoán-sek. Koh-lâi sió-jı̂n-hı̂ mā kā i bê-lâng, pe̍h-phau-phau ê chhiú-kut gia̍h koân, liam kha-boé tı̄ tē-pán liu, í-chêng bô lâng thiàu kah chiah hó, múi chı̍t ê tōng-chok lóng hō͘ i ê súi koh khah hiáⁿ-ba̍k, i chı̍t tùi toà kám-chêng ê ba̍k-chiu pí lú-pı̄ in ê koa-siaⁿ koh khah bê-ín lâng ê sim. Ta̍k-ê lâng lóng bê--lo͘h, ông-chú siōng bê. Sui-bóng i ê kha tap tio̍h tē to ná chhiūⁿ ta̍h tı̄ lāi-to téng-thâu, i mā koh chin iōng-sim thiàu, khoàⁿ ē-tàng lâi tit-tio̍h ông-chú ê hoaⁿ-hí. 
 Ông-chú kóng sió-jı̂n-hı̂ èng-kai tiāⁿ-tiāⁿ lâu-lo̍h-lâi poê--i, jı̂-chhiáⁿ mā ín-chún sió-jı̂n-hı̂ khùn tı̄ ông-chú mn̂g-kháu ê si-jiông chò ê tiām-á téng-bı̄n. Ông-chú phài lâng thè sió-jı̂n-hı̂ chò chı̍t niá lô͘-pho̍k ê saⁿ, ē-tàng hō͘ sió-jı̂n-hı̂ kah i chē chò-hoé khiâ-bé. In tàu-tı̄n khiâ-bé nǹg-koè chheng-phang ê chhiū-nâ. Chhiū-nâ chheⁿ-sek ê chhiū-oe chhè koè in ê keng-kah-thâu, sè-chiah chiáu-á tı̄ chheⁿ-chhùi ê chhiū-hio̍h lāi-bı̄n teh chhiùⁿ-koa. Sió-jı̂n-hı̂ kah ông-chú chò-hoé peh-khí-lih koân-soaⁿ ê soaⁿ-thâu. Sui-jiân sió-jı̂n-hı̂ jiû-nńg ê kha hoeh lâu kah chin giâm-tiōng, koh ı̀n ū i ê kha-jiáu, sió-jı̂n-hı̂ kāng-khoán chhiò-chhiò toè tı̄ ông-chú ê āu-piah, it-tı̍t peh kàu in ē-tàng àⁿ-àⁿ khoàⁿ-tio̍h hûn tı̄ ē-bı̄n chhin-chhiūⁿ chı̍t tı̄n chiáu-á chhèng koân-koân teh poe kāng-khoán. Tng ông-kiong ta̍k-ê lóng khùn--khı̀ ê sı̂, sió-jı̂n-hı̂ tō chē tı̄ khoah-khoah ê tāi-lí-chio̍h chio̍h-gám. In-ūi i sio-lō ê kha chı̀m toà léng-léng ê hái-chúi ē khah sóng-khoài. Soà--lo̍h sió-jı̂n-hı̂ khı̀ siàu-liām tio̍h tı̄ hái-té ê chhin-lâng.
 Ū chı̍t àm, in hia ê a-chí chhiú khan chhiú, phû chiūⁿ chúi-bı̄n, chhiùⁿ-koa chhiùⁿ kah chin pi-ai, sió-jı̂n-hı̂ hiòng in a-chí ia̍t chhiú, in a-chí mā jı̄n tio̍h i, kóng in sı̄ joā-nı̄ hoân-ló. Chū-án-ne in ta̍k àm lóng lâi kāng chı̍t ê só͘-chāi, jı̂-chhiáⁿ ū chı̍t pái i khoàⁿ-tio̍h lāu a-má tı̄ hn̄g-hn̄g hia. Lāu a-má ū chin chē nı̂ m̄-bat khí-lâi hái-bı̄n--lo͘h. Mā khoàⁿ-tio̍h thâu tı̀ ông-koan ê hái-ông. Lāu a-má kah hái-ông hiòng i ia̍t-chhiú, m̄-koh m̄-káⁿ chhiūⁿ in hia ê a-chí hiah oá hái-hoāⁿ. 
 Sió-jı̂n-hı̂ ài ông-chú ê thêng-tō͘ soah chı̍t-jı̍t chı̍t-jı̍t chhim, m̄-koh ông-chú kan-taⁿ kā tòng-chò gín-á teh ài--i. Ông-chú m̄-bat siūⁿ-kóng beh chhoā i chò bó͘. Tān-sı̄ ông-chú nā bô kā chhoā, sió-jı̂n-hı̂ tio̍h tit-bē-tio̍h éng-seng ê lêng-hûn. jı̂-chhiáⁿ ông-chú kah pa̍t-lâng kiat-hun ê keh-kang, i tō ē piàn-chò hái--nih ê chúi-phok-á. 
 Tng ông-chú kā mo͘h--leh, chim i súi-súi ê thâu-khak-hia̍h ê sı̂, sió-jı̂n-hı̂ ê ba̍k-chiu ná teh mn̄g-kóng: “Lí kám m̄ sı̄ siōng ài--goá?” 
 Ông-chú kóng: “Sı̄--ah, tùi goá lâi kóng lí sı̄ pó-poè, in-ūi lí ū siōng siān-liông ê sim, lí tùi goá siōng khiân-sêng, jı̂-chhiáⁿ lí sêng chı̍t ê goá bat khoàⁿ-koè ê cha-bó͘-gín-á, m̄-koh m̄-bat koh khoàⁿ tio̍h i. Goá khah-chá hâng-hêng, péng-chûn, hái-éng kā goá ek kàu bó͘ chı̍t keng biō hù-kı̄n ê hái-hoāⁿ. Hia ū kúi-nā ê siàu-lú teh chò kı̂-tó, in lāi-bı̄n siōng siàu-liân--ê tı̄ hoāⁿ-piⁿ khoàⁿ-tio̍h goá, koh kiù--goá, goá taⁿ kı̀ⁿ-koè i nn̄g pái, i sı̄ chit-ê sè-kan goá ûi-it ē-tàng ài ê lâng, m̄-koh lí seⁿ-liáu kah i chiok kāng, goá sim-lâi ê i tih-beh hō͘ lí chiàm--khı̀ lo͘h, i sı̄ hit keng biō lāi-bı̄n ê lâng, goá chin hó-ūn ū lí lâi chia tāi-thè i, lán ē éng-oán chò-hoé.” 
 “Ài! Ông-chú m̄-chai-iáⁿ sı̄ goá kiù--i-ê.” Sió-jı̂n-hı̂ án-ne siūⁿ. “Goá tùi hái--nih kā i thoa kàu chhiū-nâ hia, chhiū-nâ lāi ū chı̍t keng biō. Goá chē tı̄ hái-chúi-pho ê āu-piah, tán lâng lâi kā kiù, goá khoàⁿ koè hit-ê súi ko͘-niû, ông-chú khah ài--i.” Sió-jı̂n-hı̂ chin oàn-thàn, m̄-koh ba̍k-sái mā lâu bē chhut--lâi. “Ông-chú kóng hit-ê ko͘-niû taⁿ kui-siok biō-sı̄, m̄-chiah i sı̄ bē koh kui sio̍k, in bē koh saⁿ-kı̀ⁿ. M̄-koh goá soah kah i tàu-tı̄n, jı̂-chhiáⁿ koh ta̍k kang khoàⁿ tio̍h i. Goá ē chiàu kò͘--i, ài--i, ūi i hi-seng sı̀ⁿ-miā.” 
 Bô joā-kú thiaⁿ-kóng ông-chú su-iàu kiat-hun, beh chhoā--ê sı̄ keh-piah kok ê kong-chú. Chı̍t tâi súi-tang-tang ê chûn tng teh chhiâⁿ-keh, sui-bóng ông-chú kóng taⁿ beh khı̀ keh-piah kok pài-hóng, lâng tio̍h ē kóng kı̂-sı̍t i sı̄ beh khı̀ khoàⁿ keh-piah kok ê kong-chú, chı̍t toā-tı̄n lâng toè i khı̀, sió-jı̂n-hı̂ soah chhiò-chhiò teh iô-thâu. Sió-jı̂n-hı̂ pí pa̍t-lâng khah chheng-chhó ông-chú ê chin-ı̀. 
 Ông-chú bat tùi sió-jı̂n-hı̂ kóng: “Goá ài khı̀ lú-hêng, mā ài khı̀ khoàⁿ hit-ê bí-lē ê kong-chú, goán lāu-pē lāu-bó kiò goá án-ne chò, m̄-koh in sı̄ bô-hoat-tō͘ kiông-pek goá kā i chhoā tńg-lâi chò bó͘. Goá bē-sái ài--i, in-ūi bô sêng biō-sı̄ ê súi ko͘-niû. Nā hông pek ài soán chı̍t ê sin-niû, goá kam-goān soán lí chit-ê ba̍k-chiu ē kóng-oē, hông tàn-tiāu ê é-káu siàu-lú.” 
 “Lí kám m̄ kiaⁿ hái? Goá khó-ài ê siàu-lú.” Tng in khiā tı̄ chit tâi beh chài in khı̀ keh-piah kok ê chûn kah-pán têng, ông-chú án-ne kóng. Soà--lo̍h ông-chú tùi sió-jı̂n-hı̂ kóng hong-thai, bı̂-bı̂-hong, tı̄ in ē-bı̄n chhim-hái ê koài-hı̂ kah chhàng-chúi ê lâng khoàⁿ-tio̍h ê kong-kéng. Sió-jı̂n-hı̂ chhiò-chhiò thiaⁿ i kóng, in-ūi sió-jı̂n-hı̂ pí siáng koh khah liáu-kái hái-té ê koài-kı̂.
 Tı̄ goe̍h-kng-mê, tû-liáu hoāⁿ-toā--ê í-goā, ta̍k-ê lóng teh khùn, sió-jı̂n-hı̂ soah chē tı̄ kah-pán, siòng tùi hái-té lo̍h-khı̀. I siūⁿ-kóng ē-tàng khoàⁿ-tio̍h lāu-pē ê siâⁿ-pó, in lāu a-má thâu tı̀ gı̂n-koan tı̄ piⁿ--á, gia̍h thâu thàu-koè chhoah-lâu ê tiâu-chúi khoàⁿ chit chiah chûn ê liông-kut. Koh lâi in hia ê a-chí phû tiàm hái-éng, ná so in ka-tı̄ pe̍h phau-phau ê siang-chhiú, ná tài iu-siong teh khoàⁿ sió-jı̂n-hı̂. I chhiò-chhiò tùi in a-chí ia̍t-chhiú, siūⁿ beh kā in a-chí kóng i sı̄ joā--nih khoài-lo̍k, boán-chiok. M̄-koh chûn-téng ê ho̍k-bū-seng kiâⁿ--koè-lâi, tng in a-chí chhàng jı̍p khı̀ chúi-té, i jı̄n-ûi ho̍k-bū-seng khoàⁿ-tio̍h--ê kan-taⁿ sı̄ hái-chúi ê chúi-phok-á niâ. 
 Keh-kang chái-khí, chûn chı̀n-jı̍p kàu keh-piah kok siōng bê-lâng ê siâⁿ-chhı̄ ê káng-kháu. Kàu-tn̂g ê cheng-siaⁿ hiáng-khí. Ián-chàu ê lah-pah-siaⁿ mā tùi ta̍k-ê lâu-thah hòng-sàng chhut--lâi. Sin-khu chhah iāⁿ-iāⁿ-poe ê kı̂-á, kng-sih-sih ê chhı̀-chhèng ê peng-á pâi kah chê-chê tı̄ in beh kiâⁿ ê thong-tō. Ūi-tio̍h khèng-chiok, ta̍k kang nāu-jia̍t-kún-kún, bú-hoē, iàn-hoē chı̍t-tiûⁿ chı̍t-tiûⁿ tı̍t-tı̍t khui. 
 M̄-koh kong-chú iáu-boē chhut--lâi, lâng kóng i tı̄ siu-tō-ı̄ⁿ toā-hàn, siū kàu-io̍k, tı̄ hia o̍h ông-sek só͘-ū ê lé-gı̂. Boé--a kong-chú chhut--lâi, hō͘ chiok siūⁿ beh chai-iáⁿ i sı̄-m̄-sı̄ chin-chiàⁿ súi ê sió-jı̂n-hı̂, mā ài sêng-jı̄n i sı̄ m̄-bat khoàⁿ-koè chiah súi ê bí-jı̂n. Kong-chú ê phoê-hu ū-kàu nńg, ū-kàu iù, tı̄ o͘ koh tn̂g ê ba̍k-bâi-mo͘ ē-bı̄n, hit tùi bı̂-bı̂-chhiò, nâ-sek ê ba̍k-chiu, tián-chhut khiân-sêng kah sûn-kiat ê kong-chhái.    Ông-chú kóng: “Sı̄ lí! Goá tó tı̄ hái-hoāⁿ tih-beh sí ê sı̂, sı̄ lí kiù--goá.” Kóng ah kóng kā bı̄n-âng ê sin-niû phō toà heng-khám. Ông-chú tùi sió-jı̂n-hı̂ kóng: “Ò͘! Goá ū-kàu hoaⁿ-hí, goá siōng toā ê bāng sı̍t-hiān--a, lí ū thè goá hoaⁿ-hí--bô? Lí kám m̄ sı̄ lóng chiâⁿ koan-sim goá ê tāi-chı̀.” 
 Sió-jı̂n-hı̂ chim ông-chú ê chhiú, sim mā kám-kak chhùi--lo͘h. Ông-chú hun-lé ê chái-khí, sió-jı̂n-hı̂ ē bô miā, ē piàn-sêng hái-téng ê chúi-phok-á. Ta̍k keng kàu-tn̂g ê cheng-siaⁿ hiáng-khí, thoân-lēng--ê khiâ-bé se̍h siâⁿ hòng-sàng chit chân hun-sū. Ta̍k keng biō lāi lóng tiám phang-iû-teng, sin-lông kah sin-niû chhiú khan chhiú chiap-siū chú-chhı̂ bo̍k-su chiok-hok ê sı̂, hia ê bo̍k-su tō iô-tāng hiuⁿ-lô͘. Sió-jı̂n-hı̂ chhēng si-á-saⁿ mā chng kah kim-siak-siak, thè sin-niû khan si-á-kin. M̄-koh sió-jı̂n-hı̂ bô teh thiaⁿ chiok-hok ê im-ga̍k, ba̍k-chiu bô teh khoàⁿ sı̂n-sèng ê gı̂-sek. I siūⁿ--ê sı̄ beh kàu ê sí-bông àm-mı̂ kah beh sit-khı̀ chāi-sè só͘-ū ê mı̍h-kiāⁿ. Hit kang beh-àm-á sin-lông sin-niû chiūⁿ chûn ê sı̂, phàu-á siaⁿ pı̀n-piàng-kiò, kı̂-á iāⁿ-iāⁿ-poe. Chûn ê tiong-ng tah chí-kim-sek ê pò͘-phâng. Chûn-phâng sūn tio̍h hong-sè tián kah khui-khui-khui, chûn tı̄ pêng-chēng ê hái-téng sái chı̄n-phâng. Hông-hun ê sı̂ chhái-teng tiám kah kng-iàⁿ-iàⁿ, chúi-chhiú tı̄ chûn-bı̄n sóng-khoài teh thiàu-bú. Hō͘ sió-jı̂n-hı̂ siūⁿ tio̍h i tē-it-pái phû-chhut hái-bı̄n só͘ khoàⁿ ê iàn-hoē kāng-khoán sı̄ hiah-nih hoaⁿ-hí, i mā toè jı̍p-khı̀ thiàu-bú, chhiūⁿ ı̀ⁿ-á tı̄ khong-tiong jiok mı̍h-kiāⁿ sin-khu kāng-khoán hiah pêng-hêng chū-chāi, hō͘ chāi tiûⁿ ê lâng lóng chin kā o-ló. Sió-jı̂n-hı̂ m̄-bat thiàu kah chiah-nih súi, jiû-nńg ê kha thiàⁿ kah ná chhiūⁿ hō͘ lāi-to koah kāng-khoán. M̄-koh m̄ chhap--i, in-ūi khah lāi ê thàng-thiàⁿ chhah tı̄ i ê heng-khám--a. Sió-jı̂n-hı̂ chai-iáⁿ che sı̄ khoàⁿ ē tio̍h ông-chú ê siōng boé àm. I ūi-tio̍h ông-chú lı̄-khui ka-têng kah kut-jio̍k, koh hi-seng hiah súi ê siaⁿ-im, ta̍k kang jím-siū m̄-bat thiaⁿ--koè ê thòng-khó͘. Chia ê tāi-chı̀ ông-chú soah lóng m̄-chai. Chûn-téng ê hoan-lo̍k iàn-hoē it-tı̍t nāu kàu poàⁿ-mê koè, sió-jı̂n-hı̂ kah kı̂-tha ê lâng chò-hoé hoaⁿ-hí thiàu-bú, sim-lāi soah tı̍t-tı̍t siūⁿ tio̍h sí. Koh-lâi kui-ê chûn-téng piàn kah chēng-chēng-chēng. Chhun hoāⁿ-toā--ê bô khùn khiā tı̄ toā-piⁿ. Sió-jı̂n-hı̂ kā chhiú khǹg tı̄ chûn-piⁿ, taⁿ-thâu khoàⁿ tang-pêng, thèng-hāu chái-khí thâu-pái ê âng-hâ, tio̍h sı̄ i sí liáu ê thâu tiâu kng-soàⁿ. Sió-jı̂n-hı̂ khoàⁿ tio̍h in a-chí tùi hái-té phû--khí-lâi, in kah i kāng-khoán bı̄n pe̍h-sí-sat. M̄-koh in ê tn̂g thâu-chang bô teh toè hong iāⁿ-iāⁿ-poe, in-ūi tn̂g thâu-chang lóng ka-tiāu--a. 
 In kóng: “Goán kā thâu-chang lóng hō͘ hái-ang-ı̂, tit tio̍h i ê pang-chān, hō͘ lí êng-àm bē sí. I hō͘ gún chı̍t ki to, tı̄ chia, lí khoàⁿ to lāi-kiàm-kiàm, jı̍t-chhut í-chêng lí ài kā chit ki to chhah jı̍p-khı̀ ông-chú ê sim-chōng, i ê sio hoeh phùn tio̍h lí ê kha, lí ê kha chiū ē koh kah khí-lâi piàn-chò boé. Án-ne lí koh sı̄ jı̂n-hı̂, ē-tàng tńg-lâi lán hia, tı̄ lí piàn-sêng hái-phok-á í-chêng koh oa̍h saⁿ pah nı̂. Kín--leh! Jı̍t-chhut í-chêng m̄ sı̄ i sí piān sı̄ lí bông. Lán lāu a-má ūi tio̍h lí ū-kàu siong-sim, m̄-chiah i ê pe̍h thâu-mn̂g mā kah gún ê thâu-chang hō͘ hái-ang-ı̂ ka tiāu kāng-khoán, siong-sim koè-tō͘ lâi lak-liáu-liáu. Kā ông-chú thâi tiāu, tńg-lâi gún ê sin piⁿ. Kín--lah! Lí kám bô khoàⁿ tio̍h thiⁿ-piⁿ thâu tiâu âng-hâ kng? Bián joā-kú, jı̍t-thâu chhut--lâi lí tio̍h ē sí!” Jiân-āu in tài pi-ai teh chhoán toā-khùi, soà--lo̍h tı̂m lo̍h-khı̀ hái-éng ē-bı̄n. 
 Sió-jı̂n-hı̂ giú khui chí-sek ê kha-tián, khoàⁿ tio̍h bí-lē ê sin-niû kā thâu khò tı̄ ông-chú ê heng-khám. Sió-jı̂n-hı̂ sin-khu àⁿ kē chim ông-chú ê hia̍h-thâu. Koh-lâi taⁿ-thâu khoàⁿ âng-hâ kng chiām-chiām piàn pe̍h ê thiⁿ, koh tùi hit ki lāi-to khoàⁿ--chı̍t-ē, mā koh khoàⁿ ông-chú hia. Ông-chú kāng-khoán chò-bāng teh kiò sin-niû ê miâ, bô m̄ tio̍h ông-chú sim-lāi siūⁿ--ê sı̄ kong-chú, sió-jı̂n-hı̂ siūⁿ kàu chia, gia̍h tı̄ chhiú ê to-á tı̍t-tı̍t chùn. Soà--lo̍h sió-jı̂n-hı̂ kā to-á tàn tı̄ hn̄g-hn̄g ê hái-éng. To-á lak--lo̍h ê só͘-chāi, hit tah ê hái-chúi piàn-sêng âng-sek, phùn--khí-lâi ê chúi-pho khoàⁿ--khí-lâi ná hoeh, sió-jı̂n-hı̂ koh iōng tài i-i-lân-sià, bui-bui ê gán-sı̂n khoàⁿ ông-chú, soà--lo̍h-khı̀ tùi chûn-téng thiàu jı̍p-khı̀ hái, koh kám-kak ka-tı̄ ê sin-khu bô--khı̀, piàn-sêng chúi-phok-á. Jı̍t-thâu peh kàu hái-éng téng-bı̄n, i sio-lō-sio-lō ê kng-soàⁿ chiò tı̄ peng-léng chúi-pho ê sió-jı̂n-hı̂ sin-khu. M̄-koh sió-jı̂n-hı̂ bô kám-kak i sí--ah. Khoàⁿ tio̍h kng-kng ê jı̍t-thâu, chiu-ûi phû sò͘ pah lia̍p thang-kng koh súi-tang-tang ê mı̍h-kiāⁿ, thàu-koè in ē tàng khoàⁿ tio̍h pe̍h-sek ê chûn-phâng, thiⁿ-téng ê âng-hûn. In ê gí-giân sı̄ im-ga̍k, m̄-koh siuⁿ iu-bí, jı̂n-lūi ê hı̄ⁿ-á thiaⁿ bē tio̍h. Sió-jı̂n-hı̂ hoat-hiān i kah in ū kāng-khoán ê sin-khu, koh tùi in hia tı̍t-tı̍t chhèng koân.  “Goá tı̄ toh?” I teh mn̄g, sió-jı̂n-hı̂ ê siaⁿ mā piàn kah in kāng-khoán. Lio̍k-tē ê im-ga̍k khah án-choáⁿ to bô-hoat-tō͘ hóng hit chióng siaⁿ.
 In kı̂-tiong chı̍t ê ı̀n-kóng: “Tı̄ khong-khı̀ tiong ê cha-bó͘-gín-á, jı̂n-hı̂ bô éng-seng ê lêng-hûn, mā choa̍t-tùi tit bē tio̍h chı̍t ê éng-seng ê lêng-hûn. Tû-liáu tit tio̍h jı̂n-lūi ê ài. Sui-bóng khong-khı̀ tiong ê cha-bó͘-gín-á bô éng-seng ê lêng-hûn, m̄-koh ē-tàng iōng ka-tı̄ chò ê hó tāi-chı̀ thè ka-tı̄ tit-tio̍h éng-seng ê lêng-hûn. Lán poe kàu sio-joa̍h ê kok-ka, kā ē hāi--lâng, tài un-e̍k ê sio-hut-hut khong-khı̀ piàn léng. Lán nā tı̄ saⁿ pah nı̂ tiong-kan phah-piàⁿ chò hó-tāi, lán ē-tàng tit-tio̍h éng-seng ê lêng-hûn, hun-hióng jı̂n-lūi ê hēng-hok. Khó-liân ê sió-jı̂n-hı̂, lí í-keng jı̄n-chin phah-piàⁿ chò lán teh chò ê tāi-chı̀, lí siū koè khó͘, mā jím-nāi koè hiah-chē khó͘, in-ūi lí chò ê hó-tāi, ē-tàng chiūⁿ lêng-hûn sè-kài, chit-má lí kāng-khoán ē-tàng iōng sio-siāng ê hong-hoat phah-piàⁿ saⁿ pah nı̂, khı̀ tit chı̍t ê éng-seng ê lêng-hûn.” 
 Sió-jı̂n-hı̂ iōng giâm-siok ê gán-sek khoàⁿ jı̍t-thâu, kám-kak ba̍k-chiu thâu-pái lâu ba̍k-sái. Ông-chú chē--ê hit tâi chûn khai-sí teh oa̍h-tāng kah chháu-nāu. I khoàⁿ tio̍h ông-chú kah bí-lē ê sin-niû tng-teh chhoē--i, in toà pi-ai teh khoàⁿ hit tui chhiūⁿ chin-chu ê chúi-pho, hó chhin-chhiūⁿ chai-iáⁿ i í-keng thiàu lo̍h-khı̀ hái-éng--a. Tı̄ hō͘ lâng khoàⁿ bē tio̍h ê sı̂ chūn chim sin-niû ê hia̍h-thâu, kā ông-chú ia̍t-hong, koh lâi kah kı̂-tha khong-khı̀ ê gín-á chhèng chiūⁿ thâu-khak-téng ê âng-hûn. 
 “Saⁿ pah nı̂ āu, lán ài chhiūⁿ án-ne poe khı̀ thiⁿ-kok.” Siò-jı̂n-hı̂ kóng. “Lán khó-lêng ē-tàng khah-chá kàu thian-tn̂g--leh.” I ê tông-phoāⁿ chı̍t ê sè-siaⁿ kóng. “Lán bô hông hoat-hiān ê chêng-hêng tang-tiong, poe kàu ū gín-á ê jı̂n-lūi ka-têng, lán ta̍k kang nā ē-tàng chhoē chı̍t ê hō͘ pē-bú hoaⁿ-hí, tit pē-bú thiàⁿ ê hó gín-á, lán siū-lān ê sı̂-kan ē sok-té. Hit-ê gín-á m̄-chai lán tı̄ pâng-keng poe ê sı̂, koh chhiò-chhiò teh o-ló ka-tı̄ ê siān-sū, án-ne lán ē-tàng tùi saⁿ pah nı̂ sok-té chı̍t nı̂. Lán nā khoàⁿ tio̍h chı̍t ê chiān iah sı̄ pháiⁿ ê gín-á, lán ē siong-sim lâu ba̍k-sái, he tio̍h sı̄ lán siū-lān ê sı̂-kan ke chı̍t kang ê goân-in. ”
 Pó-an-hû 
 Ông-chú kah ông-hui tı̄ bı̍t-goa̍t lú-hêng ê sı̂, in kám-kak sè-kài hoaⁿ-hí, kan-taⁿ hoân-ló chı̍t hāng niâ, he tio̍h-sı̄: Lán kám ū-hoat-tō͘ éng-oán chhiūⁿ chit-má chiah khoài-lo̍k? M̄-chiah beh tı̍h chı̍t ê pó-an-hû, tı̄ hun-in tang-tiong tú tio̍h chó͘-gāi ê sı̂ lâi pó-hō͘--in. 
 Chit-chūn in tiāⁿ-tiāⁿ thiaⁿ-tio̍h chı̍t ê lâng, toà tı̄ chhiū-nâ, ta̍k-ê tùi i ê tı̀-hūi lóng chin chun-tiōng. I chai-iáⁿ tùi múi-ê khùn-lân, put-hēng beh án-choáⁿ hō͘ in siōng-hó ê ı̀-kiàn. M̄-chiah ông-chú kah ông-hui khı̀ chhoē--i, kā i kóng in hoân-ló ê tāi-chı̀. Chit-ê tı̀-hūi-chiá thiaⁿ liáu, ı̀n-kóng: “Khı̀ khoân-iû sè-kài, nā tn̄g-tio̍h chı̍t-tùi chin-chiàⁿ boán-chiok ê ang-á-bó͘, kā in thó chı̍t tè sè-tè ê lāi-saⁿ-pò͘, toà tı̄ sin-khu, tō ū-hāu.” 
 In khiâ-bé khı̀-sńg, bô-joā-kú tio̍h thiaⁿ-tio̍h chı̍t ê bú-sū kah in bó͘ koè-tio̍h siōng khoài-lo̍k ê seng-oa̍h. Ông-chú kah ông-hui tō kàu hit-ê siâⁿ khı̀ mn̄g--in, ài in chhin-chhùi kóng: in ê hun-in kám chin-chiàⁿ chhiūⁿ lâng teh kóng--ê hiah-nih khoài-lo̍k? In ı̀n-kóng: “Bô-m̄-tio̍h, m̄-koh ū chı̍t hāng ûi-hām: in bô gín-á!” Hit-chūn tı̄ hia chhoē bô tı̀-hūi-chiá, m̄-chiah ông-chú kah ông-hui kè-sio̍k lú-hêng khı̀ chhoē siōng boán-chiok ê ang-á-bó͘. 
 Soà--lo̍h in kàu chı̍t ê to͘-chhı̄, tı̄ hia thiaⁿ-tio̍h chı̍t ê láu-sı̍t ê chhı̄-bı̂n, kah in bó͘ tàu-tı̄n liáu siōng ha̍h kah siōng boán-chiok. Ông-chú kah ông-hui kāng-khoán khı̀ chhoē--in, mn̄g-kóng in sı̄-m̄-sı̄ khak-sı̍t chhiūⁿ thoân-soat--ê án-ne. Chit-ê chhı̄-bı̂n hoê-kóng: “Sı̄--a, goán ū-iáⁿ sı̄ án-ne, goán nā bô hiah chē gín-á, goá kah goán bó͘ tō ē-tàng koè siōng hó ê seng-oa̍h, in-ūi gín-á toà hō͘ gún iu-būn kah hoân-ló!” 
 Ông-chú kah ông-hui kāng-khoán chhoē bô tı̀-hūi-chiá, in khoân-iû sè-kài liáu, iau-chhiáⁿ ta̍k só͘-chāi in só͘ pài-hóng koè, boán-chiok ê ang-á-bó͘, m̄-koh bô lâng lâi. 
 Ū chı̍t kang ông-chú kah ông-hui tı̄ iá-goā chháu-tē khiâ-bé ê sı̂, chù-ı̀ tio̍h chı̍t ê chhı̄-iûⁿ--ê, chin hoaⁿ-hí teh pûn phín-á, hit sı̂-chūn, khoàⁿ-tio̍h chı̍t-ê chı̍t chhiú phō gín-á, chı̍t chhiú khan gín-á ê hū-jı̂n-lâng kiâⁿ koè-lâi chhı̄-iûⁿ--ê hia. Chhı̄-iûⁿ--ê chı̍t khoàⁿ-tio̍h in bó͘, tō khı̀ chiap in bó͘. I ná tùi in bó͘ mn̄g-hó ná kā gín-á chiap koè-lâi chim koh so. Chhı̄-iûⁿ--ê ê káu-á cháu lâi gín-á ê piⁿ--á, chūiⁿ gín-á ê chhiú, mā hoaⁿ-hí kah ná pūi ná thiàu-lâi-thiàu-khı̀. Kāng hit-ê sı̂-chūn in bó͘ the̍h chhut i chah--lâi, chhoân-hó ê tê-koàn-á, kóng: “Ang--ê, lâi chia̍h-tê--o͘h.”
 Chhı̄-iûⁿ--ê chē--lo̍h-lâi, ka-tı̄ chhoân oáⁿ-poâⁿ. M̄-koh thâu-chı̍t chhùi hō͘ gín-á chia̍h, tē-jı̄ chhùi pun hō͘ gín-á kah káu. Kui ê koè-têng ông-chú kah ông-hui lóng khoàⁿ ū tio̍h, thiaⁿ ū tio̍h. Chit-má ông-chú kah ông-hui kiâⁿ oá in kah in kóng-oē, kóng: “Lín ang-á-bó͘ kám chin-chiàⁿ sı̄ khoài-lo̍k koh boán-chiok--ê?” Chhı̄-iûⁿ--ê: “Sı̄--a, chèng-keng sı̄ án-ne! Kám-siā siōng-tè! Bô chı̍t ê ông-chú iah sı̄ ông-hui ē-tàng pí gún koh khah khoài-lo̍k.” 
 Ông-chú: “Thiaⁿ hō͘ hó, tùi gún khah hó--leh, bô lín ē hiō-hoé. Hō͘ gún chiâu sè tè ê lāi-saⁿ-pò͘.” Chhı̄-iûⁿ--ê in ang-á-bó͘ tùi chit-ê iau-kiû kám-kak kı̂-koài, nn̄g ê soah khoàⁿ-lâi-khoàⁿ-khı̀. Boé--a, chhı̄-iûⁿ--ê: “Siōng-tè chai-iáⁿ gún chin goān-ı̀ hō͘--lín, m̄-koh tû-liáu gún ûi-it ê chit thò kûn kah chit thò saⁿ í-goā, bô poàⁿ tè pò͘, mā bô chò pò͘ ê soàⁿ.” 
 M̄-chiah ông-chú kah ông-hui kè-sio̍k in ê lú-hêng, mā bô kı̂-chek chhut-hiān. Lō͘-boé in ià-siān chit chióng tn̂g koh pe̍h-kang ê pun-pho, m̄-chiah tùi chhù tńg--khı̀. Tng in kàu tı̀-hūi-chiá ê chhù, mā-kóng siáng hō͘ in chiah bái ê kiàn-gı̄. Tı̀-hūi-chiá thiaⁿ in kóng kui ê lú-hêng koè-thêng. 
 Koh lâi tı̀-hūi-chiá chhiò-chhiò kóng: “Lín lú-hêng kám chin-chiàⁿ pe̍h-kang--ê? Lín kám bô toà chin chē keng-giām tńg--lâi?” 
 Ông-chú : “Ū--a, goá ū o̍h tio̍h boán-chiok sı̄: sè-kan lân-tit ê un-hūi.” 
 Ông-hui: “Goá ū o̍h tio̍h: beh boán-chiok, tû liáu boán-chiok í-goā bô pa̍t hāng.” 
 Jiân-āu ông-chú khan ông-hui ê chhiú, in nn̄g lâng í siōng un-ài ê piáu-chêng tı̍t-tı̍t-khoàⁿ, soà--lo̍h tı̀-hūi-chiá kā in chiok-hok koh kóng: “Tı̄ lín ê sim-koaⁿ lāi, í-keng hoat-hiān chin-chiàⁿ ê pó-an-hû. Hó-hó-á pó-sioh, chiah bē hō͘ bē-boán-chiok ê siâ-mô͘ lâi kā lín chiàm--khı̀!” 
 Ho-lian-tāu Ông-hui 
 Ū chı̍t ê ông-chú, beh tı̍h ông-hui, jı̂-chhiáⁿ ài sı̄ ha̍p-keh--ê, m̄-chiah sı̀-kè khı̀ chhoē, m̄-koh bô-lūn i khı̀ tó-ūi, tāi-chı̀ lóng bē sūn. Sè-kài-siōng ū chin-chē ông-hui, m̄-koán in sı̄-m̄-sı̄ ha̍p-keh--ê, ông-chú lóng chhoē bô. Jı̂n-seng put-jû-ı̀, sı̄ chin chù-siông ê tāi-chı̀. In-ūi i chiok siūⁿ beh tı̍h chiàⁿ-káng ê ông-hui, m̄-chiah toà tio̍h hi-bı̂ ê sim-chêng tńg-lâi chhù. 
 Ū chı̍t-kang hong-thai-thiⁿ ê ē-po͘, lûi-kong sih-nà siám-sih, thiⁿ teh tò-hō͘! Ū-kàu kióng-pò͘! Hit-ê sı̂-chūn ū lâng teh kho̍k siâⁿ-mn̂g, lāu kok-ông tō kiâⁿ chhut-khı̀ kā khui-mn̂g.
 Khiā tı̄ goā-kháu m̄-sı̄ siōng-tè, sı̄ chı̍t ê ông-hui. Thiⁿ-khı̀ chiah bái, sı̄ án-choáⁿ i ē chhut-hiān--leh! I ê thâu-mn̂g kah saⁿ hō͘ hō͘-chúi ak kah tâm-lok-lok, liân chhēng-ê ê kha tō tâm kah kha-āu-teⁿ, jı̂-chhiáⁿ kóng i sı̄ chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ ê ông-hui!
 “Ò͘, goán chin-kín tō ē chhâ chheng-chhó.” Lāu-hông-hiō án-ne teh siūⁿ, m̄-koh tiām-tiām bô kóng siáⁿ. Chit-ê ông-hui jı̍p-khı̀ pâng-keng liáu, kā chhu bı̂n-chhn̂g ê mı̍h-kiāⁿ pak-tiāu, khǹg chı̍t lia̍p ho-lian-tāu tı̄ bı̂n-chhn̂g-kha. Jiân-āu the̍h 20 niá thán-á, khàm tı̄ chit lia̍p ho-lian-tāu ê téng-bı̄n, koh iōng 20 niá ah-mn̂g chò ê jiông-á-phoē khàm tı̄ thán-á bı̄n-téng. Hit àm chit-ê ông-hui tō khùn hia.
 Keh-kang chái-khí, in mn̄g ông-hui khùn liáu hó--bô? Ông-hui ı̀n-kóng: “Ò͘, ū kàu kan-khó͘, kui àm lóng khùn bē-lo̍h-bı̂n! Siōng-tè chai-iáⁿ goá khùn siáⁿ-mih mı̍h-kiāⁿ--a! Khùn ê mı̍h-kiāⁿ siuⁿ tēng tı̀ sú kui sin-khu choân siong-hûn, nah ē chiah khióng-pò͘!”
 M̄-chiah lāu-kok-ông kah lāu-hông-hiō chiah khak-jı̄n chit-ê sı̄ chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ ê ông-hui, in-ūi chhu 20 iân thán-á kah 20 niá ah-mn̂g chò ê jiông-á-phoē, iáu koh kám-kak ē tio̍h chit lia̍p ho-lian-tāu. Kan-taⁿ chin-chiàⁿ ê ông-hui chiah ū chit chióng iù-mı̂-mı̂ ê phoê-hu.
 Chū-án-ne ông-chú chhoā i chò khan-chhiú, chit-má ông-chú chheng-chhó chhoā--tio̍h-ê sı̄ chin-chiàⁿ ê ông-hui, chit lia̍p ho-lian-tāu khǹg tı̄ tián-lám-koán, hiān-chhú-sı̂ mā khoàⁿ ē tio̍h, kám bô lâng the̍h khı̀ chhı̀! Chù-ı̀ thiaⁿ ô͘! Che sı̄ khak-sı̍t ê kó͘.
 Sı̂n-oē ê khé-sı̄
 Kó͘-chá ê gâu-lâng iōng khah jiû ê hong-sek khǹg-sè, m̄-bián tng-bı̄n kà-sı̄--lâng hō͘ lâng pháiⁿ chiap-siū: in the̍h 1 tè kı̂-khá ê kiàⁿ tı̄ chiòng-lâng ê thâu-chêng, kiàⁿ lāi-té ē-tàng khoàⁿ kok chióng ê tōng-bu̍t kah kı̂-koài ê mı̍h-kiāⁿ, nā teh kà-hoà--lâng ê sı̂-chūn, tō ē chhut-hiān chhù-bı̄ ê kı̂-kéng. In hō chò “sı̂n-oē”, jı̄m-hô khiáu, gōng ê mı̍h-kiāⁿ kah tōng-bu̍t lóng ē chhut-hiān, lâng mā ū khiáu, gōng, nā thò tı̄ lâng, in tō ē khı̀ siūⁿ-tio̍h: sı̂n-oē tùi in ê khé-sı̄. Lán tō lâi kí 1 ê lē.
 Ū nn̄g lia̍p koân-koân-koân ê soaⁿ, soaⁿ-thâu lóng khí 1 chō siâⁿ. Soaⁿ-kha 1 chiah káu teh pháu. Chit chiah káu iân-lō͘ phı̄ⁿ, ná chhiūⁿ pak-tó͘ iau, teh chhoē niáu-chhí iah sı̄ kut-thâu. Hiông-hiông kı̂-tiong 1 lia̍p soaⁿ ê lah-pah siaⁿ teh hiáng-kóng àm-tǹg chú hó--a. Chit chiah káu mā sûi-sı̂ tō pháu tùi chit lia̍p soaⁿ beh lâi chia̍h àm-tǹg. M̄-koh i pháu kàu poàⁿ-lō͘ ê sı̂-chūn, lah-pah siaⁿ tō tiām--khı̀, lēng-goā oāⁿ hit lia̍p soaⁿ ê lah-pah siaⁿ teh hiáng, chit-chūn káu siūⁿ-kóng “Chit pêng goá kàu í-chêng lâng tō chia̍h-pá--a! M̄-koh hit pêng chit-má tú khai-sí chia̍h niâ.” M̄-chiah lo̍h-soaⁿ, pháu hiòng lēng-goā hit lia̍p soaⁿ. Kāng-khoán pháu kàu poàⁿ-lō͘ ê sı̂-chūn, lah-pah siaⁿ tō tiām--khı̀, lēng-goā oāⁿ chit lia̍p soaⁿ ê lah-pah siaⁿ teh hiáng. M̄-chiah chit chiah káu tı̄ chit lia̍p soaⁿ ê poàⁿ-lō͘ kah hit lia̍p soaⁿ ê poàⁿ-lō͘ pháu lâi pháu khı̀, kàu kah bô-lūn i pháu kàu toh 1 lia̍p soaⁿ, nn̄g pêng ê lah-pah siaⁿ lóng tiām--khı̀, àm-tǹg mā siu--a.
 Goá siūⁿ kó͘-chá ê gâu-lâng hi-bāng chioh tio̍h sı̂n-oē lâi khé-sı̄, khé-sı̄ lán kóng m̄-thang “Siang-kha ta̍h siang chûn.”