Bí-ke-á chhēng âng-saⁿ ,chhēng kah súi-tang-tang , 
Kah-ı̀ chia̍h chhek-á ,mā ài chia̍h sè-boé-thâng .
Pài-thok chhek-á m̄-thang chia̍h siuⁿ-chē ,
Chiah bē hō͘ Gún A-pa pe̍h liáu-kang ;
Pài-thok chhek-á m̄-thang chia̍h siuⁿ-chē ,
Chiah bē hō͘ Gún A-pa sit-bāng . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 1999 kı̂, 2003 nı̂ 12 goe̍h chhe 2)