Chı̍t ê Bí-kok i-seng in tau ê chúi-chūn-á-thâu pháiⁿ--khı̀, kiò chı̍t ê kang-lâng lâi siu-lí. Bô 5 hun-cheng tio̍h siu-lí hó-sè. Beh kā siu 50 kho͘ Bí-kim.

Bí-kok i-seng chiok bô hoaⁿ-hí kā kóng, “Goá chò I-seng, khoàⁿ chı̍t ê hoān-chiá tio̍h ài 30 hun-cheng, mā chiah siu 50 kho͘, á lí siu-lí chı̍t ê chúi-chūn-á-thâu chiah 5 hun-cheng mā ài 50 kho͘. Nā án-ne goá I-seng tio̍h mài chò hó--a, goá mā toè lí lâi o̍h siu-lí chúi-tō-thâu !”
Hit ê kang-lâng khoaⁿ-khoaⁿ-á kā kóng, “Lí kám chai-iáⁿ goá pún-té teh chò sàⁿ? I-seng !”