Bí-kok Ou-lâng ha̍k-hāu hióng-siū Hia̍p-khek hu-jı̂n ê ûi-sán

 Chit phiⁿ siau-sit, chiū-sı̄ tùi Bí-kok Sin-bûn-chhù ê tiān-kó hoan-e̍k--ê, “Í-keng kè-óng ê Bí-kok châi-chèng-ka, iā-sı̄ chû-siān-ka Hia̍p-khek (Harkness) ê hu-jı̂n, tı̄ A. D. 1950 nı̂ 6 goe̍h 6 jı̍t kè-óng, kun-kù i ê ûi-giân, ū chiong 6,000 bān-gûn ê bí-kim, koan-sàng hō͘ ta̍k-khoán ê kong-kiōng thoân-thé kap chû-siān ki-koan. 
 “Chhut-miâ ê Ou-lâng ha̍k-hāu Thah-sū-ki-kia̍t (Tuskegee) kap phó͘-thong ê kang-gia̍p ha̍k-hāu, iā ū thang hióng-siū hit tiong-kan ê 2,500 bān-gûn bí-kim, Niú-iok chhı̄ ê Tiúⁿ-ló kàu-hoē pı̄ⁿ-ı̄ⁿ kap Eng-jı̂ pı̄ⁿ-ı̄ⁿ, iā oē thang chiap-siū i ê ûi-sán ê chı̍t pō͘-hūn. 
 “Thak-sū-ki-kia̍t ha̍k-hāu, chiū-sı̄ tı̄ Bí-kok ê lâm-pō͘ A-la̍h-pa-má chiu (Alabama). Sı̄ A. D. 1881 nı̂, tùi chhut-miâ ê Ou-lâng kàu-io̍k-ka Pò͘-khek (Bocker) só͘ chhòng-lı̍p. 
 “Hia̍p-khek Sian-siⁿ pún-sin tı̄ A. D. 1940 nı̂ kè-óng hit-sı̂, iā ū chiong 93,514,887 koan-sàng hō͘ kok chû-siān, chong-kàu kàu-io̍k ê thoân-thé.” Í-siōng. 
 Hia̍p-khek hu-jı̂n só͘ koan-hiàn ê 6,000 bān-gûn bí-kim, nā chiàu sı̂-kè oāⁿ sǹg sin tâi-pè chóng-gia̍h ê 3 poē í-siōng. Tiong-kok ê hù-hō͘-ka lâng-lâng nā hoaⁿ-hí chhin-chhiūⁿ án-ni choè, goá siong-sı̀n Tiong-kok ê oē-seng, kàu-io̍k, kàu-hoē ún-tàng oē ke chin toā chı̀n-pō͘. Hia̍p-khek Sian-siⁿ kap hu-jı̂n; in sı̄ gâu lı̄-iōng chı̂ⁿ khı̀ choè hó-sū, nā-sı̄ lán hoán-tńg sı̄ hō͘ chı̂ⁿ kā lán koán-chè, tı̀-kàu sim-koaⁿ put-sı̂ boē pêng-an, Chú kóng, “Hō͘ lâng--ê, pí tùi lâng the̍h ê khah ū hok-khı̀” (Hēng-toān 20:35). Hiān-tāi ê le̍k-sú í-keng teh ` chèng-bêng chit kù oē ê chin-sı̍t sèng, chiū-sı̄ hō͘ lâng--ê, put-sı̂ ū-thang hō͘ lâng, iáu-kú put-sı̂ ū chhun, nā-sı̄ tùi lâng the̍h--ê, put-sı̂ teh-the̍h, iáu-kú put-sı̂ bô kàu. Lūn che sū-sı̍t, sı̄ lán só͘ chai; ū thiaⁿ-tio̍h, iā ū khoàⁿ-tio̍h. Hiān-sı̂ chin liû-hêng ê sin-oē, chiū-sı̄ “Bí-oân,” ǹg-bāng tùi Chú ê thiàⁿ ê ín-chhoā, lán Ki-tok-tô͘ nā choè-thâu lâi o̍h Hia̍p-khek Sian-siⁿ kap hu-jı̂n ê bô͘-iūⁿ, jiân-āu choân kok ê jı̂n-bı̂n lóng chiàu-iūⁿ án-ni choè, goá siong-sı̀n bı̄-lâi ê sin-oē, chiū-sı̄ “Tiong-oân” tek-khak oē liû-hêng tı̄ choân sè-kài! 
 (Tâi-oân Kàu-hoē-kong-pò 749 koàn, 1951 nı̂ 5 goe̍h)