Bí-lú Iú-koái

“I-seng, goá chiah-kú-á àm-sı̂ lóng chò chhoā-jiō bāng (koài bāng), bāng-kı̀ⁿ chiok chē bí-lú lâi pâng-keng kā goá iú-koái.” Chı̍t ê tāi-ha̍k-seng án-ne tâu. “Lí lóng cháiⁿ-iūⁿ chhú-lí?” “Goá lóng iōng chhiú kā sak--khui.” “Án-ne lí chhoē goá beh chhòng-sáⁿ?” “Beh chhiáⁿ lí kā goá ê chhiú tok tiāu !”