Bí-lē tı̄ thô͘-kha-té Chhân-eⁿ-kun tı̄ tē-bı̄n Bí-lē jı̍t--sı̂ khùn, àm-sı̂ oa̍h-tāng Chhân-eⁿ-kun jı̍t--sı̂ oa̍h-tāng, àm-sı̂ khùn Pún-chiâⁿ Bí-lē kap Chhân-eⁿ-kun, kui-sı̀-lâng lóng tú bē tio̍h M̄-koh Ū chı̍t kang lo̍h-hō͘ ê hông-hun, thô͘ hō͘ hō͘-chúi chhiong sang--khı̀ In tı̄ chı̍t châng pek-ha̍p-hoe hia sio-tn̄g Bí-lē: “Oa̍h! I hit tùi ba̍k-chiu ná[nah] hiah toā, hiah bê-lâng!” Chhân-eⁿ-kun: “Oa̍h! Îⁿ-kùn-kùn ê sin-khu ū-kàu kó͘-chui!” M̄-chiah......In nn̄g ê sio ı̀-ài--lò͘, koh iok kóng nā lo̍h-hō͘ ê hông-hun, lóng toà hit châng pek-ha̍p-hoe hia siong-hoē M̄-koh, soà--lo̍h kúi nā kang, jı̍t-thâu lóng kng-iāⁿ-iāⁿ Bí-lē m̄-káⁿ bùn chhut tē-bı̄n,kiaⁿ hō͘ jı̍t-thâu pha̍k ta--khí Chhân-eⁿ- kun kàu àm-sı̂, siūⁿ beh chhoē Bí-lē M̄-koh lóng khoàⁿ bē tio̍h Tán kàu ū chı̍t kang, lo̍h-hō͘ ê sı̂-chūn Bí-lē kám-kak thô͘-té ū chúi tò͘--jı̍p-lâi M̄-chiah, Bí-lē kā thâu bùn chhut-lâi tē-bı̄n khoàⁿ-khoàⁿ--le Soah khoàⁿ tio̍h Chhân-eⁿ-kun tı̄ pek-ha̍p-hoe hia teh khàu Ba̍k-sái! He m̄ sı̄ hō͘-chúi! He sı̄ Chhân-eⁿ-kun ê ba̍k-sái...... Bí-lē teh khàu Pek-ha̍p-hoe teh khàu Jı̍t-thâu mā teh khàu Boé--a,hûn mā toè teh khàu Chū-án-ni, hō͘ soah chin-chiàⁿ lo̍h--khí-lâi lo͘, m̄-koh hō͘-chúi siuⁿ toā--a, siuⁿ toā--a, mā kā Bí-lē chhiong teh cháu Kàu tē jı̄ kang Bí-lē í-keng tı̄ pa̍t ê siâⁿ-chhı̄--a. Kiat-kio̍k, Bí-lē kāng-khoán iáu tı̄ thô͘-té Chhân-eⁿ-kun kang-khoán mā iáu tı̄ tē-bı̄n Che tō-sı̄ ūi-siáⁿ-mih Chhân-eⁿ chóng--sı̄ tı̄ chúi-bı̄n siōng “tiám-chúi”, in-ūi i teh cháu-chhoē Bí-lē