Bí-lē thian sêng lán Tâi-oân

Tong hoâi hō-hān Thài-pêng-iûⁿ, sai phō pı̂ⁿ-goân hó chèng-tiū, Tiong-iong-soaⁿ-me̍h chō jû liông, jı̂n-kia̍t-tē-lêng jı̍t-jı̍t chhiong, Pak tńg káu-oan cha̍p-peh-oat, lâm se̍h Hêng-chhun siang-thâu phoat, Oan-oan oat-oat lo̍k iû-siúⁿ, iân-hái chı̍t-chiu siau-iâu-iû, Iông-bêng hông chhun boán san kiau, Khún-teng tiōng-hā kiàn jı̂n-tiâu, Tām-chúi jı̍p-chhiu koan hāu-niáu, Ha̍p-hoan hân-tong soat-hoa phiau, Thian-siông kı̂ kéng toa̍t thian-kong, lâm-hoâiⁿ chhoan niá khı̀-sè pông, Hoa-hiong niáu-gú jı̂n-chêng loán, bí-lē thian sêng lán Tâi-oân. Tâi-oân sı̍t-chāi sı̄ chı̍t-ê hó só͘-chāi, lâng-lâng khoàⁿ, lâng-lâng ài, nā mài ū chèng-tı̄ sı̂n-oē lâi gû-lōng, jı̍p soaⁿ soaⁿ-kı̀m, oá hái hái-hông, pek kah bı̂n-sim cháu tùi kó͘-chhı̄, lio̍k-ha̍p-chhái khı̀ lia̍h-kông, Tâi-oân chin chiàⁿ sı̄ chı̍t-ê ta̍t-tit lán ēng sı̀ⁿ-miā khı̀ thiàⁿ-sioh ê kò͘-hiong, nı̂-boé thàm nı̂-thâu, nı̂-thâu thı̄n nı̂-boé, chı̍t-nı̂ tú-tú khai-sí, chiok lín tāi-ke toā-toā-sè-sè pêng-an thiam sin hoè, hāu-siⁿ chhoā tio̍h hó sin-pū, cha-bó͘-kiáⁿ kè tio̍h hó ta-ke, ū êng sio chhoā Tâi-oân sı̀-koè khı̀ iû-se̍h. (Gân Sı̀n-seng Tâi-gí Bûn-ha̍k soán, 2002 nı̂ Chin-pêng Khı̀-gia̍p Chhut-pán)