Bó-kiáⁿ lóng jı̄n chhò

Moê-lân ê lāu-bó the̍h chı̍t tè pò͘, siūⁿ beh kā in cha-bó͘-kiáⁿ Moê-lân ka saⁿ-khò͘; chóng-sı̄ tı̄-hia bô ka-to, chiū kiò Moê-lân koáⁿ-kín chiong ê-kám-á ê ka-to kia̍h--lâi. Moê-lân chò i tiām-tiām, ná chhin-chhiūⁿ bô thiaⁿ-kı̀ⁿ chı̍t-iūⁿ. Lāu-bó chiū koh kiò kóng, Moâ-Lân--ah ! lí ū thiaⁿ--kı̀ⁿ-bô ? koáⁿ-kín kia̍h ka-to lâi hō͘ goá. Moê-lân chiàu kū m̄-tín m̄-tāng, ka-tı̄ choan-sim chò i teh oē i ê tô͘-oē. Lāu-bó siū-khı̀ liáu ! koh kiò kóng, Moê-lân--ah ! lí bô thiaⁿ-kı̀ⁿ mah ? kiò lí kā goá kia̍h ka-to, chhiáⁿ pàng-hē lí ê tô͘-oē, koáⁿ-kín khı̀ kia̍h, án-choáⁿ kah lóng bē-tín bē-tāng ah ! Moê-lân chiàu kū bô khı̀ kia̍h, ná chhin-chhiūⁿ bô tāi-chı̀ ê khoán, chò i toà hia oē. Lāu-bó toā siū-khı̀, cháu kàu Moê-lân ê bı̄n-chêng, chiū tùi Moê-lân ê chhiú-ńg khiú-teh, kóng, koáⁿ-kín khı̀ kā goá kia̍h. Moê-lân kiaⁿ chı̍t-ē, kia̍h thâu tùi i ê lāu-bó khoàⁿ-khoàⁿ leh, chiū iô-thâu, hián-bêng i m̄ goān khı̀ ê ı̀-sù. Lāu-bó koh-khah toā siū-khı̀, chiū mē kóng, “Lóng sı̄ lí ê lāu-pē sēng kàu lí chit khoán, goá m̄-tı̍hⁿ chit khoán bē-kà bē-sı̄ tit ê kiáⁿ-jı̂. Khı̀, khı̀, hoa̍t lí khı̀ pâng-nı̍h kūi nn̄g-tiám cheng kú.” Moê-lân bô hoat-tō͘, chiū oat jı̍p-khı̀ pâng-nı̍h, chhihN-chhihN chhngh-chhngh tı̍t-tı̍t háu, ēng chhiú-kin chhit ba̍k-sái, háu lóng bô thêng. Āu-lâi i ê lāu-pē tńg-lâi, lāu-bó chiū chin siū-khı̀, chiong Moê-lân bē kah-tit m̄ thiaⁿ sı̄-toā lâng ê oē, kóng hō͘ i ê lāu-pē thiaⁿ. I ê lāu-pē iā siū-khı̀,chiū hoa̍t Moê-lân m̄-chún i chia̍h ê-hng tǹg. Moê-lân tı̄ pâng-nı̍h thiaⁿ-kı̀ⁿ chiū ná háu, ka-tı̄ kóng, “Nā-sı̄ A-pâ chek-pı̄ goá, āu-pái m̄-thang án-ni chò, goá mā bô m̄ thiaⁿ-thàn. Chóng-sı̄ A-pâ kan-ta thiaⁿ Án-niá ê oē, chiū chek-hoa̍t goá.” Moê-lân choè put-ho̍k toà lāi-bı̄n án-ni nga̍uh-nga̍uh liām iā teh siū-khı̀. Koè kúi tiám cheng liáu-āu, i ê lāu-bó khoàⁿ Moê-lân siū hoa̍t, iû-goân iáu teh háu, bô hoat-tō͘ thang khó͘-khǹg i, ka-tı̄ ê sim-koaⁿ chiū pı̀ⁿ nńg--lah ! chiū khoaⁿ-khoaⁿ kiâⁿ kàu Moê-lân ê bı̂n-chhn̂g chêng lâi khoàⁿ i, mn̄g i kóng: lí tú-á teh liām sím-mı̍h, lí chêng to put-chí thiaⁿ pē-bó ê chhùi, cháiⁿ-iūⁿ chit-tia̍p pı̀ⁿ án-ni ? lí taⁿ í-keng cha̍p-it hoè--lah ! thài pı̀ⁿ bô koai ? che kiám ū chhin-chhiūⁿ goá ê kiáⁿ mah ? iā koh ēng chin-chē un-jiû ê oē lâi khǹg i, mn̄g i. Moê-lân chiah kóng: “ Án-niá kiò goá chò tāi-chı̀, goá m̄ thiaⁿ, chiū hoa̍t goá kūi, koh m̄ hō͘ goá chia̍h ê-hng pn̄g. Chóng-sı̄ goá ū-sı̂ ū chin iàu-kín ê tāi-chı̀ lâi mn̄g lí, lí in-ūi kap lâng teh táⁿ moâ-chhiok, lóng bô beh chhap goá, hoán-tńg mē goá lâi chhá lí. Tú-á goá teh oē-tô͘ chin bô êng, bô kā lí kia̍h ka-to, lí kap A-pâ chiū ēng chiah kan-khó͘ khoán-thāi goá.” Oē kóng bē liáu, koh chhı̍hⁿ-chhı̍hⁿ chhngh-chhngh háu khí-lâi. Hit-sı̂ i ê lāu-bó bô oē thang ı̀n, ka-tı̄ chai chin kiàn-siàu, bē kı̀m-tit iā háu khí-lâi. Moê-lân khoàⁿ i ê lāu-bó iā teh háu, chiū chin kı̂-koài, ka-tı̄ soà bô háu. Koè ū chı̍t tiap-á-kú chiū kóng, “Án-niá ! goá chin tùi lí put-khí, goá put kai chek-pı̄ lí. Sian-seⁿ bat kóng, thiⁿ-kha-ē bô ū m̄-sı̄ ê pē-bó, (pē-bó ū m̄-tio̍h, tio̍h ēng un-jiû lâi khó͘-khǹg, bē sái tit chek-pı̄ tit). Án-niá ! lí m̄-thang háu--lah ! sı̄ goá ê chhò, sı̄ goá ê m̄-tio̍h--lah ! tùi chím-má khí goá tiāⁿ-tio̍h beh thiaⁿ lí ê kà-sı̄--lah ! chhiáⁿ lí m̄-thang háu.” I ê lāu-bó chiū kóng, “goá ê kiáⁿ--ah ! goá chit-tia̍p chin kan-khó͘, m̄-sı̄ in-ūi lí, sı̄ in-ūi goá ê chhò, goá ka-tı̄ chek-pı̄ goá ka-tı̄, goá só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ--ah ! goá taⁿ tùi chím-má khí, goá tiāⁿ-tio̍h beh chı̄n goá chò bó ê chit-hūn--lah !” Tùi án-ni lâi khoàⁿ, kı̀ⁿ-nā ài chek-pı̄ pa̍t-lâng--ê, tio̍h tāi-seng chek-pı̄ ka-tı̄, m̄-thang chhin-chhiūⁿ Iâ-so͘ kóng, choan-choan kò͘ tı̄ pa̍t-lâng ba̍k-chiu-lāi ê chháu-sap, iā ka-tı̄ ba̍k-chiu-lāi ê eⁿ-á chhâ lóng m̄-chai. Che m̄-tān-nā ka-têng tiong chò sı̄-toā-lâng ê tio̍h án-ni, koh-khah iàu-kín sı̄ lán hoē-iú ê kiâⁿ-ta̍h, hoē-goā ê lâng lóng teh khoàⁿ. Thoân-kàu-ka ê hêng-ûi, chèng-lâng sı̄ lóng chin chù-ba̍k, m̄-thang kan-ta siat kui-kí hō͘ pa̍t lâng siú, iā ka-tı̄ sûi-piān kiâⁿ sûi-piān chò. Nā án-ni teh thoân-kàu, chiū ná Pó-lô Sian-seⁿ kóng, “Ná-chún phah-lô phah lâ-poa̍h chı̍t iūⁿ”, ū sím-mı̍h lō͘-ēng ? Nā kan-ta ēng chhùi lâi thoân, lán bē pí Iâ-so͘ khah gâu thoân. Nā kan-ta ēng chhùi thoân chiū hó, Iâ-so͘ chiū m̄-bián sí tı̄ Sı̍p-jı̄-kè. Só͘-í lán tio̍h chhim-chhim kéng-séng--ah ! (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 546 koàn,1930 nı̂ 9 ge̍h)