Goá ū chı̍t-ê pêng-iú, i chò sı̀-tang ê tāi-khò lāu-su, kū-nı̂ khoàⁿ-phoà bô-ài koh khó, chit-má tı̄ chı̍t-keng su-jı̂n kong-si chia̍h thâu-lō͘. Téng-goe̍h-jı̍t khı̀ chhoē i, thiaⁿ i kóng chia̍h thâu-lō͘ liáu-āu ê kiâm-sng-khó͘-chiáⁿ. Chhím-chò ê sı̂, i ê goe̍h-kip chiah nn̄g-bān thóng kho͘, put-sı̂ tio̍h ka-pan. Bô joā kú kong-si chò gia̍p-bū tiâu-chéng, i toè thâu-ke tı̄ chóng-kong-si chò, ta̍k-kang thong-chhia sı̂-kan tio̍h nn̄g-tiám-cheng kú. Khı̀ kàu tè, kha-chhiú bô-kàu ê koan-hē, pı̀ⁿ-chò ta̍k-kang ka-pan, chı̍t-kang chò chhiau-koè 12 tiám-cheng chin sù-siông, téng-goe̍h-jı̍t i bô kán-tan chiah piàⁿ-tio̍h goe̍h-kip kap ka-pan-hùi lóng-chóng sı̀-bān-kho͘. I kóng khah-chá chò lāu-su ê sı̂, khang-khoè khin-sang koh bián ka-pan, tō ū sı̀-bān-kho͘ thang niá, chia̍h thâu-lō͘ liáu-āu tio̍h chò kah beh sí chiah ū saⁿ~sı̀ bān. Kin-nı̂ i khai-sí tio̍h la̍p-soè, hō͘ i koh-khah tı̀-kak tio̍h siā-hoē bô kong-pêⁿ, kun-kàu bián la̍p-soè, toā-châi-thoân mā ū thang cháu-siám, sı̄ án-choáⁿ sı̄ kan-khó͘-lâng teh chhı̄ hó-gia̍h-lâng? Goá mn̄g i mê-nı̂ kám beh koh khó? I kóng bô-ài, ta̍k-tang chún-pı̄ khó-chhı̀ ê ap-le̍k siuⁿ toā, lāu-su ê seng-oa̍h kho͘-á koh chiok e̍h, chhut siā-hoē chia̍h thâu-lō͘ sui-bóng thiám, m̄-koh khah sı̍t-chāi, koh ū thang chih-chiap gó͘-hoe cha̍p-sek ê lâng, vision mā khah khoah. Ū ê lâng chò 10 tang ê liû-lōng kàu-su, mā sı̄ piàⁿ-miā khoàⁿ ē-tàng khó-tiâu--bô, goá chit-ê pêng-iú soah tian-tò-thâu kiâⁿ. I kóng ta̍h-chhut siā-hoē, chiah chai-iáⁿ chı̂ⁿ pháiⁿ thàn, mā chiah chai-iáⁿ chò lāu-su--ê sı̄ ai ké--ê. Nā-bô hit-koá te̍k-koân lı̄-ek, kám koh ē ū hiah chē lâng piàⁿ-miā beh chiⁿ--jı̍p-khı̀? Chhut siā-hoē khoàⁿ māi-á it-poaⁿ lô-tōng-chiá ê seng-oa̍h, tō chai-iáⁿ siáⁿ-mih tio̍h, siáⁿ-mih m̄-tio̍h. (TGB Thong-sı̀n tē 82 kı̂, 2006 nı̂ 7 goe̍h)