Bô-jı̄-ê-chheh lı̄-ek m̄-bat chin-lí

 Si-phian kóng, “Pháiⁿ-lâng chioh gı̂n bô beh hêng, hó-lâng khǹg jı̂n-ài sio-khoán-thāi”. Si 37:27. Hó-pháiⁿ ê hun-pia̍t kı̀ tı̄ Sèng-chheh m̄-nā chı̍t bān kù, kim-sı̀ ê chûn-sim, só͘ kóng-chhut ê giân-gí, só͘ kiâⁿ-chò ê tāi-chı̀, lóng bô saⁿ-tâng, lâi-sı̀ só͘ siū ê pò-èng iā kok ū koh-iūⁿ; chin chē kù-oē iā kóng bē chı̄n. To̍k-to̍k chit phiⁿ ê si sı̄ Tāi-pı̍t-ông choan ēng chı̍t-hāng lâi lūn chit-nn̄g-téng ê lâng, m̄-bián ke kóng pa̍t-hāng, chiū chit-hāng khai-chı̂ⁿ ê hoat-tō͘ iā hun-pia̍t ē chhut. 
 Chhiáⁿ ēng pháiⁿ-lâng chioh gı̂n bô beh hêng lâi lūn. Hoān kā lâng chioh chı̂ⁿ pún m̄-sı̄ tú-hó ê tē-pō͘, goá ū èng-tit ê chı̂ⁿ chū-jiân tio̍h siūⁿ loā-chē só͘-jı̍p, ē-kham--tit khai loā-chē chhut khı̀; hô-pit tio̍h kā lâng chioh? Só͘-lô-bûn kóng, ‘Chioh-gı̂n--ê tek-khak chò chè-chú ê lô͘-po̍k’. Chim 2:7, chit-kù-oē chin-chiàⁿ ū iáⁿ. In-ūi chè-chú tek-khak biáu-sı̄ pı̂n-kiông ê lâng, khek-po̍k khiàm-chè ê lâng, he̍k-sı̄ tng chèng-lâng ê bı̄n-chêng mē--i, hō͘ i bô thé-biān, he̍k-sı̄ tı̄ ke-chhı̄ phah--i lâi lêng-jio̍k i-ê sin-khu, á-sı̄ tui-pek chin-kín, kah i khı̀ chhoē put-gı̄ ê châi-lı̄ lâi hêng khiàm-hāng. Sui-jiân chè-chú ê chò lâng pún bô hó thang chun-kèng, iā tio̍h úi-khiok lâi sūn i-ê bēng, m̄-káⁿ ge̍k--i, ná-chún lô͘-po̍k chı̍t iūⁿ! Khó-sioh jı̂n-kiông sè-pek, ū-sı̂ bô-ta-oâ tio̍h kā lâng chioh chı̂ⁿ, chóng-sı̄ tio̍h siūⁿ beh chiàu sím-mı̍h hoat-tō͘ lâi chioh, chiah m̄-bián hoān-choē lâi sit-lo̍h Siōng-tè ê hoaⁿ-hí. 
 1. Tek-khak tio̍h seng siūⁿ choáⁿ-iūⁿ ū thang hêng, jiân-āu chiàⁿ kā lâng chioh, nā phah-sǹg bô-hoat thang hêng, iáu-kú beh kā lâng chioh, che kap chûn-sim m̄-hêng ū sím-mı̍h hun-pia̍t? Án-ni chiū sı̄ thau-the̍h, piān sı̄ hoān-tio̍h Thiⁿ-pē tē-peh-tiâu ê sèng-kài. Só͘-í hoān beh kā lâng chioh châi-bu̍t ê lâng tio̍h tāi-seng siūⁿ, ū siáⁿ hoè-mı̍h thang bē, ū siáⁿ kū-siàu thang siu, lâi tí chit khoáⁿ khiàm-hāng. Iū tio̍h siūⁿ chè-chú ê pún chı̂ⁿ chin-chiàⁿ sı̄ iàu-kín, chiū só͘ bêng-iok ê jı̍t-kı̂ iā m̄-thang bô tı̀-ı̀, in-ūi chè-chú kiám-chhái teh ǹg chè gı̂n khı̀ hêng pa̍t lâng. Nā chı̍t-ē koè-kı̂ chiū m̄-nā chū-kí bô sı̀n-sı̍t, kiaⁿ-liáu iû-goân iā lūi-tio̍h chè-chú kap lâng sit-iok. Só͘-í beh chioh ê sı̂ tēng-kı̂ tio̍h kín-sı̄n, m̄-thang siuⁿ chá, kiaⁿ-liáu pı̄-pān bē lâi, tı̀-kàu chū-kí pe̍h-chha̍t, piān sı̄ hoān-tio̍h Thiⁿ-pē tē-káu-tiâu ê sèng-kài. Sèng-chheh koh kóng, “Lām-sám kóng ê lâng tek-khak siū-khó͘ tı̄ liû-n̂g ê hoé-kheⁿ”, che kiám m̄-tio̍h kiaⁿ mah?
 2. Tek-khak tio̍h kín-kip ê sı̂ sı̍t-chāi bô-ta-oâ chiàⁿ kā lâng chioh, m̄-thang in-ūi ài chia̍h-hó chhēng-hó, kap pêng-sı̂ bô iàu-kín ê sū lâi kā lâng chioh. Nā in-ūi bô tiuⁿ-tı̂ chai-hō hut-jiân lâi, chhin-chhiūⁿ ke-lāi ê lâng tio̍h tāng-pēⁿ khiàm-gı̂n i-tı̄, chhin-lâng sí-sit khiàm-gı̂n bâi-chòng, ko͘-put-chiong tio̍h khoàⁿ só͘-jı̍p loā-chē chiàⁿ khai chhut, siat-sú só͘-jı̍p nā chió, chiū chho͘-pò͘ i-chiûⁿ sûi-piān chhài-pn̄g iā thang tō͘-oa̍h. Lán sı̀n ê lâng bat Thiⁿ-pē sı̄ chû-pi ê Chú, chai lán só͘ khiàm-khoeh; Kiù-chú Iâ-so͘ iā kà-sı̄ lán kiû jı̍t-jı̍t só͘ khiàm ê bí-niû, koh kóng, lín nā tāi-seng kiû Siōng-tè ê kok kap gı̄, chiū jio̍k-sin só͘ khiàm ê mı̍h tek-khak siúⁿ-sù lín, in-ūi Thiⁿ-pē kı̀-jiân seⁿ lán, thiàⁿ lán, tek-khak bô hō͘ lán siū iau koâⁿ. 
 Iū siông-siông khoàⁿ-kı̀ⁿ jı̂n-ke múi-pái in-ūi bô tè thang chioh, chiū siūⁿ khioh-lân chū-chóng ê kè, sı̀-kè chio chhin-chiâⁿ pêng-iú kiat-liân chı̍t-tı̄n-hoē, múi-goe̍h khui chı̍t pái, á-sı̄ kúi-nā goe̍h iô chı̍t pái, chò hoē-thâu--ê m̄-bián lı̄-ek, tit-tio̍h chē-chē lâng pang-chō͘, chò hoē-kha--ê í-keng iô--tio̍h í-āu thang lân-san thoaⁿ hêng; khiok iā kín-kip siong-thong, lióng-pêng lı̄-piān, nā sı̄ chò hoē-kha--ê gı̂n siu-liáu bô koh khui, chiū liân-lūi chē-chē lâng liáu-pún-gı̂n. 
 3. Chò hoē-kha--ê iô-liâu bē ē koh la̍p, chiū lūi-tio̍h hoē-thâu thè i tāi-poê, chit tiong-kan siū khek-khui kan-khó͘ ê lâng sǹg bē liáu; chit hō iā sı̄ kap chioh bô beh hêng bô koh iūⁿ, sı̀n tō-lí ê lâng koh-khah tio̍h kı̀m-kài. 
 Nā-sı̄ ū chioh tek-khak tio̍h lóng hêng, Sèng-chheh kóng, Chí ū pháiⁿ-lâng chioh bô beh hêng. Só͘-í hoān ū kā lâng chioh bô beh hêng lóng sı̄ pháiⁿ-lâng, tek-khak chhiok-hoān Siōng-tè ê siū-khı̀, in-ūi Thiⁿ-pē pún-sı̄ chı̀-kong chı̀-gı̄ ê Chú, hoān chò put-kong put-gı̄ ê lâng tek-khak bē tit-tio̍h I chiok-hok. In-ūi bu̍t kok iú chú, choáⁿ-iūⁿ kóng kong-gı̄, chiū sı̄ chiong goân-mı̍h kui goân-chú; hit-hō khiàm lâng ê chı̂ⁿ--ê, i só͘ chhēng ê saⁿ, só͘ chia̍h ê pn̄g, só͘ ēng ê khı̀-khū, lóng m̄-sı̄ ka-tı̄ ê, it-khài sı̄ pa̍t lâng ê mı̍h; tāi-khài pa̍t lâng ê mı̍h nā m̄-sı̄ lâng sàng goá, iā m̄-sı̄ kam-goān chhut chāi goá ēng kú-kú, goá iû-goân bián-kióng teh ēng, piān sı̄ bô chiàu kong-gı̄ khoán-thāi lâng, án-ni kiám ē tùi chè-chú bô kiàn-siàu ê bı̄n mah?
 Chiàu che khoán lâi kiâⁿ, m̄-sı̄ tek-choē lâng, iā sı̄ ka-tı̄ hām-lo̍h choē, chhı̀ khoàⁿ khiàm chè ê ke ta̍k-jı̍t kóng pe̍h-chha̍t-oē, ta̍k-jı̍t kek lâng siū-khı̀, chū-kí sim-lāi iā bē pêng-an; ū-sı̂ tiàm chhù-lāi thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng phah-mn̂g, chiū gı̂ sı̄ beh lâi thó siàu, ū-sı̂ tı̄ ke-chhı̄ thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng teh kiò, chiū kiaⁿ-liáu gū-tio̍h chè-chú, ū-sı̂ khiàm chē oh-hêng tio̍h cháu khı̀ hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, tı̀-kàu pē-bó bó͘-kiáⁿ bē-tit sio-kı̀ⁿ. M̄-nā án-ni hoān sı̀n Chú ê lâng kūi pài Thiⁿ-pē ê sı̂ chai chū-kí ū hoān-tio̍h chit hō choē, kiaⁿ ē siū Thiⁿ-pē chek-hoa̍t, m̄-káⁿ kiû i chiok-hok, tùi án-ni soà hán-tit kı̂-tó, kı̀-jiân lı̄-khui Siōng-tè hn̄g-hn̄g, chiū khoài-khoài kı̄n Mô͘-kúi, kiám m̄ sı̄ put-chí gûi-hiám? 
 Nā-sı̄ gı̄ ê lâng chiū m̄-nā kong-tō hêng khiàm-hāng, iā beh chû-pi pang-chō͘ pa̍t lâng. Hoān chò gı̄ ê lâng tek-khak m̄ chhin-chhiūⁿ biō-lāi ê hoê-siūⁿ tō-sū, chı̄n pàng-sak seⁿ-chêng ê sū-bū, m̄ kò͘ sè-chiūⁿ ê chı̂ⁿ-châi, siat-sú bô tit-tio̍h siáⁿ-mı̍h lâi iúⁿ-chhı̄ i-ê seng-khu, thài-thó ū thang si-in lâi chín-chè sè-kan. Sèng-chheh kóng, “Lūn in-khı̂n chiū bo̍h-tit pı̂n-toāⁿ”. Lô 12:11. Pó-lô koh kóng, Choan-bū thiâm-chēng, iàu-kín ka-tı̄ ê tāi-chı̀, pún-sin ka-tı̄ chò kang, it-chı̄n chiàu goá ê bēng-lēng, kiâⁿ só͘ tio̍h kiâⁿ-ê lâi khoán-thāi hoē-goā ê lâng, chū-kí bô khiàm-khoeh. I Ka 4:11, 12. Koh kóng, ‘Lâng m̄ chò-kang bo̍h-tit hō͘ i chia̍h. Goá thiaⁿ-kı̀ⁿ lín tiong-kan ū lâng bô hoat-tō͘, bô choan-bū ka-tı̄ ê gia̍p thâu-lō͘, pàng-sak ka-tı̄ ê keng-kí, khı̀ chhap pa̍t lâng ê tāi-chı̀. Goá oá-khò Chú Iâ-so͘ Ki-tok khoán-khǹg hoan-hù i, eng-kai thiâm-chēng, kok lâng chò i-ê keng-kí, chia̍h i ka-tı̄ ê chia̍h’. II Ka-3:10-12. Thang chai hoān sio̍k kàu-hoē-tiong ê lâng, put-lūn sū, lông, kong, siong, kok lâng eng-kai chı̄n-le̍k keng-êng. 
 In-khı̂n chò keng-kí thâu-lō͘ che m̄-nā bô hoān-choē, sı̄ lán lâng eng-kai tio̍h án-ni. Lán lâng choáⁿ-iūⁿ ài tit-tio̍h châi-lı̄? M̄-nā ài ka-tı̄ bô khiàm-khoeh, koh khah ài lı̂n-bín lâi hō͘ pa̍t lâng. Pó-lô kóng, ‘Lēng-khó͘ tio̍h-boâ chò-kang ē-tit-thang chín-chè sàn-hiong-lâng’. Hu̍t 4:28. 
 Pó-lô ta̍uh-ta̍uh hoan-hù lán tio̍h-boâ, m̄ sı̄ in-ūi chò ka-tı̄ ê sai-khia, chiū-sı̄ choan-choan beh pang-pó͘ pa̍t lâng ê khoat-hoa̍t. Koh Pó-lô m̄ nā kan-ta chhùi kóng, khang-khang lâu chit-ê oē, i iā ū pún-sin kiâⁿ lâi chò hō͘-jı̂n ê bô͘-iūⁿ; i bat tùi Í-hut-só͘ lâng kóng, chiū-sı̄ chū-kí chhut-la̍t chò kang kiong-kip goá kap toè ê lâng ê khiàm-khoeh, che sı̄ lín só͘ chai, goá hoān-sū chí-sı̄ lín, tio̍h chiàu án-ni in-khı̂n tio̍h-boâ, lâi hû-chhı̂ loán-jio̍k ê lâng. Koh kı̀-tit lán ê Chú Iâ-so͘ kóng, Hō͘ lâng mı̍h ê lâng pí the̍h lâng mı̍h ê lâng khah ū hok-khı̀. Chiū Pó-lô ê oē lâi siūⁿ, khó-kiàn tham-sim chē-chē chı̂ⁿ lâi chò ka-tı̄ sai-khia ê lō͘-ēng--ê sı̄ ū choē, kı̀-jiân ū chē-chē chı̂ⁿ iā bô beh chín-chè lâng jú ū choē, chí ū ài thàn chı̂ⁿ lâi kiâⁿ hó sū, chiū m̄ sı̄ choē, koat sı̄ Siōng-tè só͘ hoaⁿ-hí. Lán lâng teh kiû châi-lı̄ ūi-tio̍h siáⁿ-sū chiah-lı̄n lô-khó͘, chiah-lı̄n in-khı̂n; bat chiong che mn̄g ka-tı̄ ê sim á-bô? 
 Tio̍h chai sè-kan ê hoè-mı̍h chı̂ⁿ-châi sı̍t-chāi ē hián-bêng jı̂n-chêng hó-pháiⁿ, hit hō ū chioh bô beh hêng--ê, piáu-bêng i-ê sim lı̄-ek sún-hāi pa̍t-lâng, kı̀ⁿ-tio̍h chı̂ⁿ chiū sit-liáu gı̄-lí. Só͘-í Sèng-keng kóng, Chit hō lâng sı̍t-chāi kap pháiⁿ-lâng tâng-lūi. Nā-sı̄ chı̄n-la̍t thàn-chı̂ⁿ ka-tı̄ bô lām-sám khai ēng, choan-choan khoán-thāi sàn-hiong-lâng, lâi lı̄-ek chhin-chhek pêng-iú, piáu-bêng hit-ê lâng tiōng-gı̄ bô tiōng-chı̂ⁿ, thiàⁿ lâng chhin-chhiūⁿ ka-tı̄; sui-jiân hit-ê lâng bô tek-khak jı̂n-gı̄ chiâu-chn̂g, nā-sı̄ Sèng-keng chheng i chò gı̄ ê lâng iā thang bô kiàn-siàu. 
 4. Lūn sı̀n-Chú ê lâng hiòng châi-lı̄ ê sim. Sèng-chheh kóng, Kèng-khiân ti-chiok chiū lı̄-ek ke̍k-toā. Lán chhut-sı̀ bô toà sím-mı̍h lâi, koè-sı̀ iā bô toà sím-mı̍h khı̀, che lí put-chí bêng, chia̍h-chhēng kàu-gia̍h tio̍h chai soah, siat-sú tô͘-bô͘ hó-gia̍h, hām-lo̍h iú-he̍k tı̂ⁿ-lo̍h lô-bāng, tı̂m-lo̍h bû lí ū hāi ê su-io̍k, lō͘-boé tek-khak tı̂m-lûn. Ài chı̂ⁿ chò bān-hāng pháiⁿ ê kin-thâu, ū lâng him-bō͘--ê chiū poē-biū tō-lí, ēng chē-chē kan-khó͘ ka-tı̄ chha̍k. I Thê 6:6-11. Chit-ê ı̀-sù kap téng-bı̄n saⁿ-liân, chóng-sı̄ ū khah chhim ê ı̀ tı̄-teh; téng-bı̄n lūn lâng ê seng-khu choáⁿ-iūⁿ ēng chit sè-kan ê chı̂ⁿ-châi; ē-bı̄n lūn lâng ê sim, choáⁿ-iūⁿ hiòng chit sè-kan ê châi-lı̄. Kúi chat ê Sèng-chheh chóng kóng sè-chiūⁿ ê chı̂ⁿ ke̍k phû-phiò, iā ke̍k gûi-hiám, lâng tio̍h kín-sı̄n m̄-thang tham-sim chǹg-jı̍p bê-he̍k. 
 Lâng kap thiⁿ-tē sio-liân, só͘-í thiⁿ tē lâng hō-chò sam-châi, thiⁿ tı̄ téng-bı̄n, tē tı̄ ē-bı̄n, lâng tiàm tı̄ tiong-ng; lâng ū lêng-hûn, só͘-í kap thiⁿ-téng ê Siōng-tè í-kı̍p lóng-chóng ê thiⁿ-sài ū saⁿ kiat-liân, lâng ū jio̍k-sin, só͘-í kap tē-bı̄n ê khı̂m-siù í-kı̍p ta̍k-hāng oa̍h-mı̍h ū sio-liân, kı̀-jiân kap tē ū sio-liân, chiū tek-khak bē ē o̍h thiⁿ-sài in choan kò͘ lêng-hûn, bô kiam-lí khoài húi-hoāi ê jio̍k-sin. Kı̀-jiân kap thiⁿ ū saⁿ-liân, chiū m̄-thang o̍h khı̂m-siù ê choan kò͘ jio̍k-sin, bô liāu-lí chı̀ pó chı̀ kùi ê lêng-hûn. 
 Sè-chiūⁿ ū nn̄g-iūⁿ lâng, chı̍t-iūⁿ sı̄ bô sı̀n-tek ê lâng, kan-ta chai ū ba̍k-chêng ê êng-hoâ, bô beh khe-khó sí-āu ê hō-hok, nā ū thang thàn i-ê su-io̍k, piān sim-moá ı̀-chiok, che chin-chiàⁿ kap cheng-seⁿ bô koh-iūⁿ. 
 Chı̍t iūⁿ sı̄ ū sı̀n-tek ê lâng, siông-siông siūⁿ ı̄-pı̄ sí-āu ê sū, m̄ káⁿ bô kéng-séng tı̄ kim-sı̀, tek-khak tio̍h kàu lêng-hûn tit-kiù, chiàⁿ hòng-sim bô khoà-lū, chit-hō lâng chiū-sı̄ Siōng-tè ê kiáⁿ. Chóng-sı̄ iáu tiàm tē-bı̄n-chiūⁿ ū iau-koâⁿ ê hoân-ló, chhùi kap pak-tó͘ ê khiàm-khoeh, só͘-í put-tek-put tio̍h liāu-lí chiām-sı̂ ê sin-thé, chiām iōng sè-kan ê chı̂ⁿ-châi. 
 Kim-gı̂n pún sı̄ ke̍k bô lō͘-ēng ê mı̍h, koâⁿ bē chhēng-tit, iau bē chia̍h-tit; choáⁿ-iūⁿ chèng-lâng thiàⁿ i chı̀-chhim, kiû i ke̍k chhiat? In-ūi ū che chiū thang oāⁿ chia̍h-chhēng kap ta̍k-hāng-mı̍h, só͘-í chèng-lâng chı̄n le̍k keng-êng bē ē pàng-lı̄ tit, lán lâng kı̀-jiân toà tı̄ sè-kan bē ē bô ēng sè-kan ê mı̍h, chóng-sı̄ ēng--i sı̄ thang, ài--i khiok m̄-thang; phı̀-jū pēⁿ-lâng ēng io̍h, boē bat ū lâng ài chia̍h chē io̍h chò ū hok-khı̀, iā put-kò sı̄ bô tâ-oâ ēng--i nā-tiāⁿ.
 Lán lâng teh ēng chı̂ⁿ-châi iā tio̍h án-ni; só͘-í kóng ū thang chia̍h-chhēng eng-kai ti-chiok. Put-lūn siáⁿ lâng tng teh thàn chı̂ⁿ ê sı̂, sim-lāi eng-kai tio̍h ka-tı̄ kóng, khó-sioh! Goá iáu-toà tı̄ sè-kan, tek-khak tio̍h chioh ēng sè-kan ê mı̍h lâi iúⁿ-chhı̄ goá ê seng-khu, hı̄n bē-tit chá seng thian-tông lâi thoat-lı̄ chiah ê liân-lūi! Só͘-í kiû châi-lı̄ ê sı̂ chhiat-chhiat bo̍h-tit ēng ka-tı̄ ê khúi-khiat kè-bô͘, sı̄ tio̍h siông-siông kı̀-tit che ióng-seng ê bí-niû lóng-sı̄ siū Siōng-tè ê siúⁿ-sù. 
 Iâ-so͘ kóng, lín bē ē ho̍k-sāi Siōng-tè, koh ho̍k-sāi hoè-châi. Goá kā lín kóng, bo̍h-tit khoà-lū choáⁿ-iūⁿ chia̍h, choáⁿ-iūⁿ lim, seng-khu choáⁿ-iūⁿ chhēng; oa̍h kiám m̄-sı̄ khah-toā bí-niû, seng-khu kiám bô khah-toā i-chiûⁿ? Chhı̀ khoàⁿ poe-chiáu bô chèng-choh, bô siu-sêng, bô chhek-chhng, Thiⁿ-pē siōng-chhiáⁿ iúⁿ-chhı̄ i, lín pí chiáu-chiah kiám bô khah kùi-khı̀? Chhı̀ siūⁿ khòng-iá ū pek-ha̍p-hoe choáⁿ-iūⁿ toā châng, bô tio̍h-boâ, bô pháng-cheh, Siōng-tè iáu-kú hō͘ i súi kàu án-ni, hô-hòng lín sió sı̀n ê lâng ah? Má-thài 6:24-30. 
 Kiù-chú kà-sı̄ lán án-ni, put-chí ài lán tô͘-bô͘ châi-lı̄ ê lâng chai, sui-jiân in-khı̂n chı̄n-la̍t bô pı̂n-toāⁿ, iáu-kú tek-khak tio̍h an-hūn siú-kí, lâi thèng-hāu Siōng-tè ê siúⁿ-sù, m̄-thang chhin-chhiūⁿ sè-sio̍k lâng sim-chı̀ hō͘ châi-lı̄ jiá-cha̍h kàu o͘-àm bô kng, tı̂m-bê m̄ chai thang tò-tńg. 
 Lâng ê sin-khu kı̀-jiân kiû châi-lı̄, beh hō͘ sim m̄-ài chı̂ⁿ, che m̄-sı̄ khoài ê sū, só͘-í tio̍h siông-siông kiû Sèng-sı̂n pang-chān, hō͘ lán chûn kéng-séng ê sim, khoàⁿ chı̂ⁿ m̄ chiūⁿ-ba̍k, sı̂-sı̂ siūⁿ châi-lı̄ sı̄ khang-hi phû-phiò sı̄ in-ūi hoè-châi tē-it khoài siau-soàⁿ, kiám-chhái chha̍t ē chhiúⁿ-kiap, kiám-chhái thâng ê chhńg-chiù, kiám-chhái chúi-hoé ê chai-iong, tiap-á-kú chiū lóng khai khong, chiū siat-sú chı̍t sı̀-lâng ē bô phah-choah, kàu koè-sı̀ ê sı̂ iû-goân bē ē toà sím-mı̍h khı̀. 
 Sı̄ ū kóng: “Chia̍h hó, chhēng hó, sı̄ hong teh chhe ê chek-hé, chhiuⁿ bán kim-hı̂ sı̄ chúi-bı̄n ê pho-hûn.” Kó͘-chá-lâng sı̍t-chāi bô phiàn lán. Só͘ kóng ū gûi-hiám--ê, in-ūi kiau-ngō͘, sia-chhí, ı̂n-loān, lóng sı̄ tùi hó-gia̍h seng khí--lâi, kiám-chhái hāi lâng kiau-ngō͘, oá-khò ū-chı̂ⁿ khoàⁿ-khin lâng chhia-chhí, kéng cheng tio̍h phiaⁿ, choan-kò͘ chhùi kap pak-tó͘; kiám-chhái hāi lâng ı̂n-loān, phah lâ-sâm sin-thé, jiok-tio̍h seng-khu, tı̀-hāi sı̀ⁿ-miā.
 Hoān-nā án-ni chò--ê tek-khak chhiok tio̍h Siōng-tè gı̄ ê siū-khı̀, ēng chē-chē kan-khó͘ ka-tı̄ chha̍k,seⁿ-chêng sim-lāi bē pêng-an, sí-āu tē-ge̍k éng-oán ê hêng-hoa̍t. Iâ-so͘ bat kóng, Khò chı̂ⁿ-châi lâi jı̍p Siōng-tè ê kok oh lah! Lo̍k-tô chhng-koè chiam-phı̄ⁿ, pí pù-lâng jı̍p Siōng-tè ê kok iáu khah-khoài. Khó 10: 24-25. Koh kóng, Pù-lâng ū chai-hō ah! In-ūi lín bat tit-tio̍h an-lo̍k. Lō͘ 6: 24. Thang chai lâng nā tham-châi piān sı̄ kiû chai-hō, bān-poaⁿ ê pháiⁿ-sū tùi che seⁿ-chhut. Hit-ê kap Lia̍p-sat-lō͘ tâng sí ê pù-lâng tı̄ im-kan siū-khó͘, ài kiû chı̍t tih-chúi liâng-chı̍h iā bô. Lō͘ 16:19-29. Chêng-tiuⁿ-chhia kı̀-jiân péng, sı̄ chò āu-tiuⁿ-chhia ê kàm-kài? 
 Só͘-í hoān ài chı̂ⁿ ê lâng ū tham-sim tı̄ lāi-bı̄n, tek-khak chhut-hiān tı̄ goā-bı̄n, ka-tı̄ pù-ū chiū pàng tāng-lāi ê chè, chı̍t-ê chı̂ⁿ iā bē kiám-tit, sui-jiân khiàm-chè ê lâng chin sàn koh gū-tio̍h chai-lān, iā m̄-khéng hō͘ i khoan-hān sı̂ khek, tek-khak pek i bē kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ lâi hêng, jím-sim hāi-lí, bû-só͘ put-chı̀, chū-kí sàn-hiong chiū chioh kú m̄ hêng, khoàⁿ chò ka-tı̄ ū--ê. Koh siông-siông khúi-khiat kan-chà phah-phiàn gōng-lâng, sı̄m-chı̀ thau-the̍h iah-khang, bô͘-châi hāi-bēng, chiah-ê lóng sı̄ tham-sim só͘ hoat-hiān--ê. Só͘-í Sèng-chheh ū kóng, Lín ho̍k-sāi Siōng-tè ê lâng tek-khak tio̍h kéng-kài chit hō hò͘ⁿ châi-lı̄ ê sim, lán lâng tio̍h hoán-sim ka-tı̄ mn̄g, nā ū chit hō ı̀-sù teh hoat-khı̀, chek-sı̂ kiû Sèng-sı̂n koáⁿ-kín thè lán tû--khı̀. Koh tio̍h siūⁿ goá tı̄ sè-chiūⁿ kêng khó͘ put-kò chiām-sı̂, tio̍h chhin-chhiūⁿ kun-chú ê lâng kè-bô͘ tō-lí, bô kè-bô͘ chia̍h, iu-būn tō-lí, bô iu-būn sàn-hiong. Nā kó-jiân khek--khı̀ chū-kí ê su-io̍k, sim siông-siông ti-chiok, kín-siú Thiⁿ-pē ê kài-bēng, lı̄-khui Mô͘-kúi ê lô-bāng, chiū lı̂m-chiong an-jiân chiūⁿ thian-kok, tit-tio̍h kú-tn̂g ê sû-gia̍p, hióng-siū bû hān ê hok-khı̀, hit ê lı̄-ek kám m̄-sı̄ chı̄n toā mah? 
 (Tâi-lâm-hú Kàu-hoē-pò,tē 81-83 koàn, 1892 nı̂ 2-4 ge̍h)