Gín-á-sı̂ thiaⁿ a-má kóng-khí, 
Kāng chı̍t-chhut hı̀ poaⁿ boē lı̄.
Chı̍t-tāi chı̍t-tāi chhiùⁿ boē soah
Hoe-châng ê ai-koa. Kú-chhài á-sı̄ iû-moâ chhài-chí,
Pe̍h bó͘-tan á-sı̄ la̍k-goe̍h ba̍k-lı̄.
In lóng siū kàng-keh,
Chiâⁿ-choè bô-siaⁿ bô-soeh. Súi--ê chhah-teh hō͘ lâng khoàⁿ,
Chho͘-chiān--ê siū-chı̄n thoa-boâ.
Tùi chhut-sı̀ toā-châng ê thô͘--nih
Hō͘ lâng liân kin poe̍h-khí. Soá-chai tı̄ siⁿ-hūn ê thó͘-tē:
Lâng só͘ chí-tēng ê ke.
Iû-chāi lâng kheh tı̄ piah-piⁿ,
Ba̍k-sái tin--lo̍h bô lâng khoàⁿ--kı̀ⁿ. Keh kúi-á nı̂,
Chá-chêng tèng-lo̍h ê kin hoat kui-tui
Koé-chí kiat-moá.
Chéng-chí sı̀-kè siⁿ-thoàⁿ. Chhun-chhut toā-kho͘ ê chhiū-ki,
Ûi-lûi sin-chai ê hoe-lúi.
Mo͘h tı̄ piah-kak ê khàu-siaⁿ hi-bı̂,
Ū siáⁿ-lâng oē thiaⁿ--kı̀ⁿ? Siū-hāi kap ka-hāi ê kak-sek lûn-thè,
Chó͘-thoân ê pau-ho̍k iû-goân teh poē.
Hoe-châng ê pi-kio̍k iáu-kú teh poaⁿ,
Thé-chè tı̄-sı̂ chiah thang phah phoà?