Egypt (Ai-kı̍p) lâng: “Khó-kó͘ ha̍k-ka tı̄ goán ê siâⁿ-chhı̄ kap kim-jı̄-thah ê ē-bı̄n ū ó͘ tio̍h tiān-soàⁿ, khó-kiàn tı̄ kúi chheng nı̂ chêng goán ê chó͘-sian tio̍h ū tiān-oē thang iōng !” Persian (Pho-su) lâng: “He bô hi-hán ! Khó-kó͘ ha̍k-ka tı̄ goán ê kó͘-siâⁿ ûi-chí mā ū ó͘--koè. M̄-kú, lóng ó͘ bô tiān-soàⁿ. Khó-kiàn, kúi chheng nı̂ chêng goán ê chó͘-sian tio̍h lóng iōng bô-soàⁿ-tiān !”