(chhái-sek pán)

Chı̍t ê thui-siau-oân kám-kak bô goân-khı̀, khı̀ chhoē i-su. I-su kā kiám-cha kui-po͘, lóng chhoē bô goân-in. Boé-á i-su kā mn̄g: “Goá beh chai-iáⁿ lí ê pâng-sū chı̍t lé-pài kúi pái.” “Saⁿ pái. Pài-it, pài-saⁿ, pài-gō͘.” Thui-siau-oân láu-sı̍t kóng. “Án-ne, pài-saⁿ hit pái ài chhú-siau.” “Ò͘, bē-iōng--tit. Goá in-ūi khang-khoè ê koan-hē, lóng tı̄ goā-kháu leh kiâⁿ-ta̍h, chı̍t lé-pài kan-taⁿ pài-saⁿ ū tı̄ chhù koè mê nā-tiāⁿ.”