Lāu-pē: “Lín lāu-bó tı̄ tó-ūi?” Cha-bó͘ kiáⁿ: “Tı̄ mn̂g-kháu kap keh-piah Tân thài-thài teh khai-káng.” “Kóng joā kú--a?” “Chiâⁿ tiám-cheng.” “Ná bô chhiáⁿ lâng jı̍p lâi chē?” “I kóng bô-êng !”