Bô chheh-phoê ê té-phiⁿ kò͘-sū chı̍p 03

 Hiuⁿ-siā ê Niáu-chhú kap Siâⁿ-nı̍h ê Niáu-chhú. 
 Bat ū chı̍t chiah soè chiah niáu-chhú khiā tı̄ hiuⁿ-siā, chhiáⁿ chı̍t chiah siâⁿ-nı̍h ê soè chiah niáu-chhú lâi choè i ê lâng-kheh. Hit sı̂ siâⁿ-nı̍h ê soè chiah niáu-chhú chē lo̍h-khı̀ chia̍h, i chı̄n kı̂-koài khoàⁿ-kı̀ⁿ hiuⁿ-siā ê niáu-chhú bô pa̍t mı̍h thang chia̍h, chí-ū toā-be̍h kap gō͘-kak. 
 I kóng, “Sı̍t-chāi, lí só͘ chia̍h ê lóng bô hó ! Lí tio̍h khoàⁿ goá cháiⁿ-iūⁿ teh chia̍h ! Goá ta̍k jı̍t ū ta̍k hō ê hó mı̍h thang chia̍h. Lí tio̍h lâi kap goá toà, lâi khoàⁿ khiā tı̄ siâⁿ-nı̍h sı̄ joā hó.” 
 Chit chiah hiuⁿ-siā ê soè chiah niáu-chhú chı̄n hoaⁿ-hí, koh kúi jı̍t chiū khı̀ siâⁿ-nı̍h lâi thàm i ê pêng-iú. 
 Chit chiah siâⁿ-nı̍h ê niáu-chhú, chhoā hiuⁿ-siā ê niáu-chhú kàu thâu chı̍t ê só͘-chāi lâi khoàⁿ, i só͘ toà chàu-kha ê tû. Kàu tē it kē ê kè-á, tı̄ kúi-nā ê hûi-khaⁿ ê āu-bı̄n ū chı̍t ê toā choá-tē tē chhiah sek ê thn̂g. Chit chiah soè chiah siâⁿ-nı̍h ê niáu-chhú tùi tē-á kā chı̍t khang, chhiáⁿ i ê pêng-iú ka-kı̄ tam khoàⁿ teh. 
 Chit nn̄g chiah soè chiah niáu-chhú-á tam koh tam, ia̍h chit chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú, siūⁿ i chı̍t-sı̀-lâng m̄ bat chia̍h chı̍t hāng mı̍h chiah hó bı̄-sò͘. I tú-tú teh siūⁿ siâⁿ-nı̍h ê niáu-chhú chı̄n hó miā, hut-jiân-kan mn̂g khui ‘piāng’ chı̍t ē, ia̍h chı̍t ê chú-chia̍h ê lâi the̍h mı̄-hún. 
 Chit chiah siâⁿ-nı̍h ê niáu-chhú-á soè siaⁿ kóng, “Cháu !” In chiū koáⁿ-kín cháu kàu tı̄ in só͘ jı̍p lâi ê khang. Chit chiah hiuⁿ-siā ê soè chiah niáu-chhú cháu lı̄ liáu iáu teh gı̄-gı̄-chùn, chóng-sı̄ chit chiah siâⁿ-nı̍h ê soè chiah niáu-chhú kóng, “Bô tāi-chı̀ ! I liâm-piⁿ oē khı̀, lán chiah koh chhut-khı̀.” Chú-chia̍h khı̀ liáu-āu, chiū koaiⁿ mn̂g, in àm-chı̄ⁿ khin-khin-á koh chhut-lâi, ia̍h siâⁿ-nı̍h ê niáu-chhú koh hō͘ i khoàⁿ tām-po̍h sin ê mı̍h. I chhoā chit chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú kàu tı̄ téng chàn kè-á ê kak, ū chı̍t toā kan ê lí-á-koaⁿ khui teh. In chhut-la̍t tioh, thoa, chiū chı̍t lia̍p lí-á-koaⁿ lak lo̍h-lâi tı̄ kè-á, chiah lâi chia̍h i. Chit ê pí chhiah-thn̂g khah hó chia̍h. Chit chiah soè chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú chı̄n ài chit ê bı̄, chia̍h kàu boē thang koáⁿ-kín lo̍h-khı̀. Chóng-sı̄ tú-tú teh chia̍h ê tiong-kan, mn̂g khia̍k-khia̍k, ia̍h chı̍t siaⁿ bêng-bêng toā siaⁿ “ta̍uh” chı̍t ē. 
 Chit chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú kóng, “He sím-mı̍h ?” Siâⁿ-nı̍h ê niáu-chhú soè-soè siaⁿ kóng, “Chhih !” Ia̍h choè i koáⁿ-kín cháu jı̍p khang. Hiuⁿ-siā ê niáu-chhú m̄ bián kóng, i ia̍h chai chiàu i só͘ oē ê kín tè i cháu. In cháu lı̄ ê sı̂, siâⁿ-nı̍h ê niáu-chhú kóng, “He sı̄ lāu niau ; i sı̄ tı̄ siâⁿ-nı̍h tē it gâu kā niáu-chhú ; siat-sú I nā kā-tio̍h lí, lí chiū liáu-khı̀.” 
 Chit chiah soè chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú kóng, “Chit ê chı̄n hō͘ lâng thang kiaⁿ. Taⁿ lán m̄-thang koh khı̀ tû-nı̍h !” 
 Chit chiah siâⁿ-nı̍h ê niáu-chhú kóng, “Boē o͘h, goá beh chhoā lí kàu toē-hām ; ū koh khah hó ê mı̍h tı̄ hia.” Só͘-í siâⁿ-nı̍h ê niáu-chhú chhoā i ê soè-hàn pêng-iú lo̍h toē-hām lâu-thui jı̍p chı̍t ê toā tû ū choē-choē keh. Tı̄ chiah-ê kè-á ū kúi-nā àng ê gû-leng-iû, ia̍h ū gû-leng-piáⁿ, ū ê tı̄ kè-á lāi, ū ê tı̄ goā-bı̄n. Tı̄ téng-bı̄n ū tiàu kúi-nā koāⁿ ian-chhiâng, ia̍h ū phang-phang ê phêng-kó hē tı̄ tháng-nı̍h. Bı̄ chı̄n hó chhèng kàu hiuⁿ-siā ê niáu-chhú ê thâu-khak. I cháu khı̀ kè-á chit ūi chia̍h chı̍t tè gû-leng-piáⁿ, hit ūi chia̍h chı̍t chhùi gû-leng-iû, kàu i khoàⁿ-kı̀ⁿ ū chı̍t tè koh khah iû chin hó bı̄ ê gû-leng-piáⁿ, tı̄ chı̍t ê kı̂-koài, soè-soè ê kè-á tı̄ chı̍t ê kak. I tú-tú teh beh chhun i ê chhùi khı̀ tı̄ gû-leng-piáⁿ, siâⁿ-nı̍h ê niáu-chhú khoàⁿ-kı̀ⁿ kóng, “M̄-thang, m̄-thang ! Hit ê sı̄ oa̍h-tauh.” 
 Soè chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú thêng khí-lâi kóng, “Sím-mı̍h sı̄ oa̍h-tauh !” Soè chiah siâⁿ-nı̍h ê niáu-chhú kóng, “Hit hō sı̄ oa̍h-tauh. Lí ê chhùi-khí nā kha̍p-tio̍h gû-leng-piáⁿ ê sı̂, chiū ū mı̍h tùi lí ê thâu-khak teh-lo̍h-lâi, ia̍h lí oē sí.” 
 Soè chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú khoàⁿ oa̍h-tauh, khoàⁿ chit ê gû-leng-piáⁿ, ia̍h khoàⁿ siâⁿ-nı̍h ê soè chiah niáu-chhú, chiū kóng, “Chhiáⁿ bo̍h-tit koah-siàu goá, goá siūⁿ goá beh tò-khı̀. Goá beh chia̍h toā-be̍h kap gō͘-kak pêng-pêng an-an, khah hó chia̍h chhiah sek thn̂g, lí-á-koaⁿ kap gû-leng-piáⁿ, ta̍k sı̂ kiaⁿ kàu beh sí.” 
 Só͘-í chit chiah soè chiah hiuⁿ-siā ê niáu-chhú tò-khı̀ in tau, ia̍h kui sı̀ lâng tiàm tı̄ hia. 
 (1) Mn̄g. Hiuⁿ-siā niáu-chhú kap siâⁿ-lāi niáu-chhú, tá-lo̍h chı̍t chiah khah ū hó mı̍h thang chia̍h ? Siâⁿ-lāi niáu-chhú. 
 (2) Tá-lo̍h chı̍t chiah khah an-sim ? Hiuⁿ-siā niáu-chhú. 
 Sèng-keng kóng, “Chia̍h chhēng kàu-gia̍h tio̍h ti-chiok, siat-sú tô͘-bô͘ hó-gia̍h, jı̍p tı̄ ín-iú bê-he̍k, tı̂ⁿ-tio̍h lô-bāng, tı̂m-be̍k tı̄ bô lí ū hāi ê su-io̍k, kàu bé tek-khak tı̂m-lûn.” Thê-mô͘-thài chiân-su 6 chiuⁿ 9 chat. 
 Thò͘-hiaⁿ Chhòng-tı̄ Keng-hı̂ kap Chhiūⁿ 
 Ū chı̍t jı̍t soè chiah thò͘-hiaⁿ cháu tùi soaⁿ-nı̍h kè, chiauh-chiauh, hit sı̂ i khoàⁿ-kı̀ⁿ keng-hı̂ kap chhiūⁿ saⁿ-kap kóng-oē. Soè chiah thò͘-hiaⁿ phak-teh lâi thiaⁿ in teh kóng sím-mı̍h. 
 Taⁿ beh kóng in só͘ kóng ê: 
 Keng-hı̂ kóng, “Chhiūⁿ-hiaⁿ, lí sı̄ tı̄ ta-toē tē it toā ê mı̍h. Goá sı̄ hái-nı̍h tē it toā ê mı̍h. Lán nā lâi saⁿ-ha̍p, chiū oē chhut-chāi lán ê ı̀-sù lâi koán sè-kan lóng-chóng ê mı̍h.” 
 Chhiūⁿ chiū kóng, “Chı̄n hó ! Chı̄n hó ! Chit ê sı̄ ha̍p goá ê ı̀-sù, lán thang án-ni choè.” 
 Soè chiah thò͘-hiaⁿ chiū chhiò, chhiò kóng, “In koán goá boē tio̍h.” I chiū cháu-khı̀ the̍h chı̍t tiâu chin tn̂g koh ióng ê soh, kap i ê toā kó͘, ia̍h siu chit ê kó͘ tı̄ hn̄g-hn̄g ê soè châng chhiū-á. Āu-lâi chiū khı̀ hái-kı̂ⁿ kàu keng-hı̂ hia. 
 I kóng, “Eh, hùi-sı̂n thang thiàⁿ ióng ê keng-hı̂ Sian-siⁿ, chhiáⁿ lí si un-hūi tı̄ goá ? Goá ê gû liâm tı̄ thô͘-bê, lı̄ chia chı̍t lí lō͘ ê sı̀ hūn chı̍t ê hn̄g. Goá pu̍ih i boē thang chhut-lâi. Chóng-sı̄ lí sı̄ chı̄n ū la̍t, chı̄n hó sim, ia̍h goá hó-táⁿ oá-khò lí pang-chān goá.” 
 Keng-hı̂ chı̄n hoaⁿ-hí i chiah hó lé, liâm-piⁿ kóng, “Hó.” 
 Thò͘ chiū kóng, “Ho͘h ! Goá beh pa̍k chı̍t thâu, goá tn̂g ê soh-á liân tı̄ lí, ia̍h beh cháu-khı̀ pa̍k hit thâu tı̄ goá ê gû, Goá chhòng-piān ê sı̂, beh phah goá ê toā kó͘. Lí nā thiaⁿ-kı̀ⁿ tio̍h chı̄n chhut-la̍t tioh, in-ūi gû sı̄ tiâu tı̄ chı̄n chhim ê thô͘-bê.” 
 Keng-hı̂ kóng, “Hngh ! I nā tiâu kàu tı̄ kak-nı̍h, goá ia̍h beh thoa i chhut-lâi.” 
 Soè chiah thò͘-hiaⁿ pa̍k chit ê soh-á-bé tı̄ keng-hı̂, chiū cháu, chiauh, chiauh, kàu tı̄ chhiūⁿ ê só͘-chāi. 
 I chiū kap i khàu-thâu, kóng, “Eh, hùi-sı̂n, ū la̍t hó sim ê chhiūⁿ, chhiáⁿ lí si un-hūi hō͘ goá.” 
 Chhiūⁿ kóng, “Siáⁿ-tāi ?” 
 Soè chiah thò͘-hiaⁿ kóng, “Goá ê gû liâm tı̄ thô͘-bê, lı̄ chia chı̍t lí lō͘ ê sı̀ hun chı̍t ê hn̄g, ia̍h goá pu̍ih i boē thang chhut-lâi. Lí nā beh hó sim pang-chān goá, lí chū-jiân oē.” 
 Chhiūⁿ chiū khóng-khài kóng, “Beh o͘h, Tek-khak beh.” 
 Soè chiah thò͘-hiaⁿ kóng, “Ho͘h, Goá beh pa̍k chı̍t thâu tn̂g ê soh-á tı̄ lí ê phı̄ⁿ, ia̍h hit thâu tı̄ goá ê gû. Goá tú-tú pa̍k ân ê sı̂, beh phah goá ê kó͘. Lí nā thiaⁿ-kı̀ⁿ tio̍h chiàu lí só͘ oē ê chhut-la̍t pu̍ih, in-ūi goá ê gû sı̄ chı̄n tāng.” 
 Chhiūⁿ kóng, “M̄ bián kiaⁿ, goá oē pu̍ih jı̄-cha̍p chiah gû.” 
 Thò͘ chı̄n ū lé ı̀n kóng, “Goá ia̍h koat-toàn lí oē. To̍k-to̍k tek-khak khí-thâu tio̍h khin-khin, chiah ná kú ná chhut-la̍t, kàu thoa i chhut-lâi.” 
 I chiū pa̍k chit thâu soh-á tı̄ chhiūⁿ ê phı̄ⁿ kàu ân-ân, cháu jı̍p chhiū-á, ia̍h chē lo̍h-khı̀ lâi phah toā kó͘. 
 Keng-hı̂ chiū pu̍ih, chhiūⁿ ia̍h lâi pu̍ih, tı̄ chı̍t tia̍p-á kú soh-á ân kàu boē oē koh chhun khah tn̂g. Chhiūⁿ kóng, “Chit chiah hui-siông tāng ê gû, chóng-sı̄ goá beh thoa i.” I chiū chhı̍h i chêng-kha tı̄ toē-nı̍h, ia̍h chin chhut-la̍t thoa i.
 Keng-hı̂ kóng: “Aih ah! Hit-chiah gû liâm-kàu hiah tiâu.” I chiū siak i ê bé lo̍h-khı̀ chúi-nı̍h, iā chı̄n-chhut-la̍t thoa i. 
 I khah chhut-la̍t thoa, chhiūⁿ koh khah chhut-la̍t thoa. Tú-tú hit sı̂ keng-hı̂ khoàⁿ-kı̀ⁿ i ka-kı̄ teh beh kàu tı̄ toē-nı̍h. Chit ê iân-kò͘ sı̄ in-ūi chhiūⁿ khiā chı̄n chāi, lâi tí-tng i. Ia̍h kín-kín thoa tām-po̍h-á, soh-á tńg chı̍t lı̀n tı̄ i ê phı̄ⁿ. 
 Chóng-sı̄ hit sı̂ keng-hı̂ khoàⁿ-kı̀ⁿ i ka-kı̄ teh-beh kàu toē-nı̍h, i chı̄n khı̀ chit chiah gû, ia̍h tāi-seng chǹg i ê thâu lo̍h-khı̀ hái-toé. He sı̄ koh thoa chı̍t ê ! Chhiūⁿ hō͘ i tioh-khui i ê kha ná lâi kàu tı̄ hái-piⁿ ê chúi-kı̂ⁿ. I sı̄ chin siū-khı̀, chiong só͘ ū ê la̍t chhı̍h ka-kı̄ ân-ân, ia̍h chiàu só͘ oē koh thoa. Tı̄ chit pái ê tioh, keng-hı̂ chiū koh chhut chúi. 
 I kóng, “Chı̄-chūi teh thoa goá ?” Hit sı̂ nn̄g ê lóng khoàⁿ-kı̀ⁿ pa̍t lâng só͘ pa̍k ê soh. 
 Chhiūⁿ toā siaⁿ kóng, “Goá beh chiong lí lâi choè gû thit-thô.” 
 Keng-hı̂ siū-khı̀ kóng, “Goá beh hō͘ lí chai chhòng-tı̄ goá sı̄ bô pān-gı̂.” I chiū koh pu̍ih. Chóng-sı̄ chit pái soh tn̄g, keng-hı̂ chhia-pa-lı̀n-táu, ia̍h chhiūⁿ hiaⁿ hò͘ tùi āu-bı̄n khı̀. 
 Tùi án-ni in nn̄g lâng chin kiàn-siàu, bô koh saⁿ-kap kóng-oē. Só͘-í hit ê tāi-chı̀ soah-khı̀. 
 Ia̍h soè chiah thò͘-hiaⁿ chē tiàm chhiū-á, chhiò, chhiò, koh chhiò. 
 (1)Mn̄g. Keng-hı̂ kap chhiūⁿ cháiⁿ-iūⁿ hō͘ thò͘ phiàn khı̀ ? In-ūi chū-ko ài tián ū la̍t. 
 Sèng-keng kóng, “Sim-chı̀ kiau-ngō͘ hòng-sù ê, āu-lâi tek-khak poa̍h-tó.” Chhim-giân 16 chiuⁿ 18 chat. 
 Soè chiah Poàⁿ-koe-kiáⁿ
 Bat ū chı̍t chiah Se-pan-gâ koe-bú, pū kúi-nā chiah súi-súi soè chiah koe-kiáⁿ. I khoàⁿ-kı̀ⁿ chı̍t chiah koh chı̍t chiah, tùi nn̄g-khak chhut-lâi, chı̄n phòng chı̄n nńg, chiū chı̄n hoaⁿ-hí, chóng-sı̄ tē sı̀ chiah chhut khak ê sı̂, chí-ū chı̍t ki kha, chı̍t ê sı̍t, chı̍t lúi ba̍k-chiu, chiū-sı̄ poàⁿ chiah koe-kiáⁿ. Koe-bú m̄ chai beh cháiⁿ-iūⁿ choè ? I kiaⁿ-liáu oē mı̍h-tāi, chiū chhut-la̍t pó-hō͘ i bô siū-hāi. Chóng-sı̄ bô joā kú oē kiâⁿ, chit chiah poàⁿ koe-kiáⁿ tē it oa̍h-tāng, pí i ê hiaⁿ-tı̄ khah pháiⁿ. Lóng bô iàu-kín poàⁿ hāng, ia̍h put-lūn tá-lo̍h I ài khı̀, chiū khı̀. I kiâⁿ chı̄n hó khoàⁿ, “chhia̍k,” “chhia̍k,” chı̄n kín. 
 Ū chı̍t jı̍t chit chiah soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ kóng, “Lāu-bú, goá beh khı̀ kiaⁿ-siâⁿ, lâi kı̀ⁿ ông ! Lí chhiáⁿ !”
 Chit ê khó-lı̂n ê koe-bú, ēng chin choē hoat-tō͘ kı̀m-chí i m̄-thang chiah gōng, chóng-sı̄ soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ choè i chhiò, kóng, “Goá beh khı̀ kı̀ⁿ ông. Goá tiàm chia siuⁿ chēng.” I chiū chhia̍k, chhia̍k tùi chhân-nı̍h khı̀. 
 I khı̀ bô joā hn̄g chiū kàu tı̄ chı̍t tiâu soè tiâu khoe. Chit tiâu khoe hō͘ iá-chháu that-teh chı̄n chhám. 
 Chúi soè siaⁿ kóng, “soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ, goá sı̄ hō͘ chiah-ê iá-chháu keh-teh boē tín-tāng, goá chha-put-to beh liáu-khı̀, in-ūi bô só͘-chāi thang lâu, chhiáⁿ ēng lí ê chhùi-chiam, lâi pang-chān goá sak chiah-ê tek-á kap iá-chháu khı̀.” 
 Soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ kóng, “Heh ! Goá boē thang hō͘ lí chô-chak ; goá sı̄ beh khı̀ kiaⁿ-siâⁿ kı̀ⁿ ông !” I bô thiaⁿ khoe só͘ kiû ê, choè i khı̀, chhia̍k, chhia̍k. 
 Koh khı̀ chı̍t tè-á, soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ kàu tı̄ hé ê só͘-chāi, ū koá tâm ê chhâ teh kek hun, chin kan-khó͘. 
 Hé chiū kóng, “Soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ, lí tú hù sı̂ lâi kiù goá. Goá in-ūi bô khong-khı̀ chha-put-to beh sí. Goá kiû lí ēng sı̍t, kā goá ia̍t cheh.” 
 Soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ kóng, “Hńg ! Goá boē thang hō͘ lí chô-chak. Goá beh khı̀ kiaⁿ-siâⁿ lâi kı̀ⁿ ông.” I chiū chhiò, chhiò khı̀, chhia̍k, chhia̍k. 
 I khı̀ chhia̍k, chhia̍k iáu hn̄g, ia̍h kūn tı̄ kiaⁿ-siâⁿ, kàu tı̄ chı̍t tui ê chhiū-á, tı̄ hia hong kek kàu moá-moá. Hong hng-hng háu, kiû ài thoat-lı̄. 
 Hong kóng, “Soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ, lí tú-tú-á hó lâi pang-chān goá. Lí nā oē sak chiah-ê ki kap hio̍h khı̀ piⁿ-á, goá chiū oē chhoán-khùi ; pang-chān goá, khah kín.” 
 Soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ kóng, “Heh ! Goá bô sı̂ thang kap lí tı̂ⁿ. Goá beh khı̀ kiaⁿ-siâⁿ, lâi kı̀ⁿ ông.” I chiū khı̀, chhia̍k, chhia̍k hō͘ hong khı̀ kek sí. 
 Koh chı̍t tia̍p-á kú i kàu kiaⁿ-siâⁿ tı̄ Ông-kiong. Chit ê soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ chhia̍k, chhia̍k tùi kò͘ mn̂g ê peng hia thiàu kè-khı̀, ia̍h koh chhia̍k kè gê-mn̂g. Chóng-sı̄ hit sı̂ i tùi chàu-kha thang-á kè, chú-chia̍h ê thàm chhut-lâi ia̍h khoàⁿ-kı̀ⁿ. 
 I chiū kóng, “Tú-tú chit ê thang choè ông ê pn̄g-tǹg. Goá teh khiàm-ēng chı̍t chiah koe.” 
 I chiū tùi i ê sı̍t lia̍h lâi, hiat tı̄ teh hiâⁿ ê tê-kó͘ chúi. 
 Chúi im kè soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ ê mn̂g, kàu i ê thâu-khak, jı̍p tı̄ i ê ba̍k-chiu, chı̄n chhám kàu-ke̍k. 
 Soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ chiū toā siaⁿ kiò, “Chúi ah, m̄-thang im-tio̍h goá ! Khah lo̍h-khı̀, m̄-thang chiūⁿ kàu chiah koâiⁿ !” 
 Chóng-sı̄ chúi kóng, “Soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ ! Soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ ! Goá teh kan-khó͘ ê sı̂, lí to͘ bô beh pang-chān goá.” Chiū choè i ná khah koâiⁿ. 
 Taⁿ chúi chiām-chiām sio, ná sio, hui-siông ê sio. Soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ toā siaⁿ kiò, “M̄-thang sio kàu chiah thǹg. Hé ah ! Lí sı̄ beh kā goá sio-sí ! M̄-thang o͘h !” 
 Chóng-sı̄ hé kóng, “Soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ ! Soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ ! goá teh kan-khó͘ ê sı̂, lí to͘ m̄ pang-chān goá !” Ia̍h choè i ná khah sio. 
 Tú-tú hit sı̂ soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ, siūⁿ i teh beh kek-sí, chú-chia̍h ê hian koà khí-lâi, lâi khoàⁿ chit chiah koe. I chiū kóng, “Chhám lah ! chit chiah koe boē chia̍h tit, í-keng pı̀ⁿ choè hé-thoàⁿ.” I chiū tùi soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ ê kha lia̍h khí-lâi, hiat tùi thang-á chhut-khı̀. 
 Tı̄ khong-tiong tú-tio̍h hong kńg khı̀, pí chhiū khah koâiⁿ. Hō͘ i tı̍t-tı̍t se̍h kàu chı̄n hı̂n, i siūⁿ i oē sí, chiū kóng, “M̄-thang kā goá chhe kàu án-ni. Hong-á ; hō͘ goá lo̍h-khı̀.” 
 Hong kóng, “Soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ !Soè chiah poàⁿ koe-kiáⁿ ! goá teh kan-khó͘ ê sı̂, lí to͘ bô beh pang-chān goá.” 
 Hong chiū tı̍t-tı̍t chhe kàu tı̄ lé-pài-tn̂g cheng-lâu ê téng-bı̄n, hē i tı̄ hia kàu chı̄n tiâu. 
 I chiū khiā hia kàu kin-á-jı̍t, chí-ū chı̍t lúi ba̍k-chiu, chı̍t ki kha. Ia̍h boē oē koh “chhia̍k”. chóng-sı̄ i oē bān-bān tńg, hong chhe ê sı̂, chiū ēng i ê thâu ǹg i lâi thiaⁿ hong kóng sím-mı̍h ? 
 (1)Mn̄g. Poàⁿ koe-kiáⁿ khéng pang-chān tú-tio̍h kan-khó͘ ê á m̄ khéng ? I kò͘-kí m̄ khéng pang-chān pa̍t mı̍h. 
 (2)Poàⁿ koe-kiáⁿ āu-lâi tú-tio̍h kan-khó͘, kiû pang-chān ū tit-tio̍h á bô ? Bô, pa̍t mı̍h iā m̄ khéng pang-chān i. 
 Sèng-keng kóng, “Lín ài lâng cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi lín, lín iā tio̍h án-ni khoán-thāi lâng.”