Bô chheh-phoê ê té-phiⁿ kò͘-sū chı̍p 06

 Gín-ná kiò “Chhâi-lông.” 
 Bat ū chı̍t ê chhı̄-iûⁿ ê gín-ná, lı̄-khui hiuⁿ-siā bô joā hn̄g teh kò͘ i ê iûⁿ-kûn. Ū chı̍t pái i siūⁿ i beh pı̀ⁿ chı̍t ê kâu-lāng lâi chhòng-tı̄ hiuⁿ-siā ê lâng. Só͘-í i cháu kàu siā-nı̍h toā siaⁿ chhut-la̍t kiò kóng, “Chhâi-lông o͘h ! Chhâi-lông o͘h ! Lâi pang-chān goá ! Chhâi-lông beh lâi kā iûⁿ lah !” 
 Chiah-ê hó sim ê lâng chiū pàng in ê kang cháu lâi chhân-nı̍h pang-chān i. Chóng-sı̄ in kàu ê sı̂, chit ê gín-ná tı̍t-tı̍t chhiò in ê tio̍h-boâ ; bô chhâi-lông tı̄ hia. 
 Koh chı̍t jı̍t chit ê gín-ná koh án-ni chhòng-tı̄ in, chiah-ê hiuⁿ-siā lâng cháu lâi pang-chān i, koh hō͘ i chhiò. 
 Āu-lâi ū chı̍t jı̍t, chı̍t chiah chhâi-lông thiah jı̍p chit ê iûⁿ-tiâu, beh hāi sí iûⁿ-á. Gín-ná toā kiaⁿ chiū cháu beh kiò pang-chān, toā siaⁿ ki-ki kiò kóng, “Chhâi-lông ! Chhâi-lông ! Ū chı̍t chiah chhâi-lông tı̄ iûⁿ-nı̍h, Pang-chān o͘h !” 
 Chiah-ê hiuⁿ-siā lâng thiaⁿ-kı̀ⁿ, phah-sǹg sı̄ koh teh lâ-êng, bô chı̍t ê ū chı̍t-tiám-á tı̀-ı̀ á-sı̄ khah kūn-oá i. Só͘-í chit ê chhı̄-iûⁿ gín-ná sit-lo̍h lóng-chóng ê iûⁿ. 
 Lâng siông-siông kóng pe̍h-chha̍t kàu tú-tio̍h tāi-chı̀ ê sı̂, kóng chin-sı̍t bô lâng beh sı̀n i. 
 Kóng sı̍t oē ê thang kú-tn̂g, kóng pe̍h-chha̍t ê liâm-piⁿ pāi. Chim-giân 12 chiuⁿ 19 chat. 
 Chhân-kap-á Ông 
 Lí bat thiaⁿ-kı̀ⁿ gōng chhân-kap-á ê kū kò͘-sū bô ? Ū koá chhân-kap-á tı̄ chı̍t ê chúi-khut saⁿ-kap tiāⁿ-tio̍h in tio̍h chı̍t ê ông. In siông-siông chiâu-chn̂g pêng-an keng-kè lóng bô ông. Chóng-sı̄ in hut-jiân-kan tiāⁿ-tio̍h sim-chı̀ tio̍h ū chı̍t ê ông. In chhe chı̍t ê sù-chiá kàu tı̄ Sı̂n-bêng hia, lâi kiû i chhe chı̍t ê ông lâi koán-lí in. 
 Sı̂n-bêng khoàⁿ in sı̄ chı̄n gōng, ia̍h chhe chı̍t ê ông boē hāi in, i hiat chı̍t tè chhâ-thâu tı̄ thâm-á lāi. 
 Phia̍k chı̍t ē chhân-kap-á chı̄n kiaⁿ, chǹg jı̍p in ê khang khı̀ bih, lı̄-khui Chhâ-thâu Ông. 
 Chóng-sı̄ chı̍t tia̍p-á kú khoàⁿ-kı̀ⁿ hit ê ông boē tín-tāng, in kiâⁿ kè, chiū khı̀ chē tı̄ i téng-bı̄n. Koh bô joā-kú in khoàⁿ-kı̀ⁿ sı̍t-chāi boē hāi in, chiū khoàⁿ-khin i, lō͘-bé in koh chhe chı̍t ê sù-chiá khı̀ chhē Sı̂n-bêng, chhiáⁿ i koh chhe chı̍t ê sin ê ông. 
 Sı̂n-bêng chhe chı̍t bé siān-hı̂
 Chiah-ê Chhân-kap-á sı̄ chı̄n hoaⁿ-hí, ia̍h chı̄n kiaⁿ Siān-hı̂ Ông teh lèng, teh siû tı̄ in ê tiong-kan. Chóng-sı̄ jı̍t kè jı̍t, khoàⁿ siān-hı̂ lóng bô hāi in, chiū bô kiaⁿ. In bô kiaⁿ Siān-hı̂ Ông ê sı̂, chiū bô kiong-kèng i. 
 Bô joā-kú in koh chhe chı̍t ê sù-chiá kàu Sı̂n-bêng hia, kiû i hō͘ in chı̍t ê khah hó ê ông, khah ū lō͘-ēng ê ông. 
 Sı̂n-bêng lō͘-bé siū-khı̀ in ê gōng. I kóng, “Goá beh hō͘ lín chı̍t ê ông, tú-tú chiàu lín só͘ ài ê.” I chiū hō͘ in chı̍t chiah pe̍h-ho̍h. Chiah-ê chhân-kap-á liâm-piⁿ kàu tı̄ chúi-bı̄n, lâi chhéng-an sin ê ông, Pe̍h-Ông ēng i ê chhùi-chiam tok in, kā in thun-lun lo̍h-khı̀. 
 In chı̍t chiah chı̍t chiah bo̍k khí-lâi, pe̍h-ho̍h chiū chı̍t chiah chı̍t chiah chia̍h lo̍h-khı̀. 
 I chin-chiàⁿ oē kham-tit choè in ê ông. 
 (1)Mn̄g. Chhân-kap-á ài tit-tio̍h oē hāi in ê ông tio̍h á m̄ tio̍h ? Sı̄ chı̄n gōng ê só͘ siūⁿ. 
 (2)Chhân-kap-á Ông, cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi chhân-kap-á ? Chı̍t chiah chı̍t chiah thun lo̍h-khı̀. 
 Pō͘-gio̍k ê kun-ông, ap-chè sòng-hiong lâng, chhin-chhiūⁿ háu ê sai, chhē chia̍h ê hı̂m. Chim-giân 28 chiuⁿ 15 chat. 
 Jı̍t kap Hong
 Ū chı̍t pái jı̍t kap hong teh saⁿ-chiⁿ chı̄-chūi khah ióng. Ta̍k ê sı̀n i ka-kı̄ khah ū la̍t. In teh piān-pok ê sı̂, khoàⁿ-kı̀ⁿ chı̍t ê kiâⁿ-lō͘ ê lâng teh kiâⁿ chiūⁿ chı̍t ê hiuⁿ-siā, chhēng chı̍t niá toā saⁿ. 
 Hong chiū kóng. Taⁿ ū ki-hoē thang lâi chhı̀ lán ê la̍t. Lâi khoàⁿ lán tá-lo̍h chı̍t ê kàu-gia̍h ū la̍t thang hō͘ chit ê kiâⁿ-lō͘ ê lâng thǹg i ê saⁿ, hit ê oē án-ni choè, chiū oē sêng-jı̄n sı̄ khah ū la̍t. 
 Jı̍t chiū kóng, “Thang ēng án-ni choè iok.” 
 Chı̍t tia̍p-á kú hong chiū chhe, chit ê lâng ê saⁿ phū-phū pe, ia̍h chı̍t toā chūn ê pha̍uh kap hō͘ phah i. Chóng-sı̄ i ná lo̍h, ná léng chit ê kiâⁿ-lō͘ ê lâng ná nı̍h i ê saⁿ khah ân lâi ûi i. Hong boē-oē hō͘ I thǹg khı̀. 
 Taⁿ sı̄ tio̍h jı̍t lah ! I chiū siā i lóng-chóng ê kng-soàⁿ tı̄ chit ê lâng ê keng-thâu. Ná kú ná joa̍h, chit ê lâng thǹg-khui i ê saⁿ, āu-lâi hian tı̄ āu-bı̄n, lō͘-bé chiū thǹg khí-lâi, án-ni Jı̍t tit-tio̍h iâⁿ. 
 (1)Mn̄g. Kông-hong cháiⁿ-iūⁿ boē hō͘ lâng thǹg saⁿ ? Ēng kiông-hong sı̄ khang-khang tio̍h-boâ. 
 (2)Jı̍t cháiⁿ-iūⁿ oē hō͘ lâng thǹg saⁿ ? Ēng nńg hoat chiū lâng oē sūn-ho̍k. 
 Kóng oē un-jiû, hō͘ lâng siau-khı̀ siū-khı̀, giân-gú kiông-ok hō͘ lâng kek-khı̀ siū-khı̀. Chhim-giân 15 chiuⁿ 1 chat. 
 Soè chiah Lông kap Go̍k-hı̂
 Soè chiah lông put-chí ài chia̍h ū khak ê chúi-cho̍k. I siông-siông tùi khoe-piⁿ lo̍h-khı̀, tùi piⁿ-á ûn-á chhē chı̂m-chhı̍h hit hō ê lūi. Ū chı̍t pái i teh chhē chı̂m ê sı̂, chin iau, i chhun i ê chhiú-chiúⁿ beh jı̍h chı̍t chiah chı̂m, bô tāi-seng siông-sè khoàⁿ ē-toé sı̄ sím-mı̍h. 
 Tng i chhun i ê chhiú-chiúⁿ ha̍p chı̍t ê ê sı̂, chı̍t chiah toā ê go̍k-hı̂ tı̄ thô͘-bê lāi kā tio̍h i ê chhiú-chiúⁿ. 
 Soè chiah lông chiū siūⁿ kóng, “Taⁿ chhám ! Chit chiah toā chiah ê go̍k-hı̂ kā goá ê chhiú-chiúⁿ tı̄ i ê chhùi. Koh chı̍t tia̍p-á kú i beh thoa goá khı̀ kā goá thun lo̍h-khı̀. 
 Goá taⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ choè ? Beh cháiⁿ-iūⁿ choè ?” 
 I chiū hut-jiân-kan siūⁿ kóng, “Goá beh phiàn i.” 
 I chiū ēng put-chí hoaⁿ-hí ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ lóng bô tāi-chı̀, kóng, “Oh hoh ! Chı̄n gâu ê Go̍k-hı̂ Sian-siⁿ ! Chhang-miâ ê Go̍k-hı̂ Sian-siⁿ ! Lí phah-sǹg hit ê lō͘-ûi kun sı̄ goá ê chhiú-chiúⁿ hō͘ⁿ ! Goá ǹg-bāng lí chia̍h liáu chı̄n nńg.” 
 Chit chiah lāu ê go̍k-hı̂ bih tı̄ thô͘-bê kap lō͘-ûi hio̍h ê ē-bı̄n, bô khoàⁿ-kı̀ⁿ poàⁿ hāng, I siūⁿ kóng, “Chheh ! Goá sı̄ sit-chhò lah !” Só͘-í i khui i ê chhùi pàng soè chiah lông khı̀. 
 Soè chiah lông chiàu i só͘ oē ê kín, cháu khı̀. I cháu ê sı̂ kiò kóng, “To-siā, Go̍k-hı̂ Sian-siⁿ ! Hó sim ê Go̍k-hı̂ Sian-siⁿ ! Lí chı̄n hó sim pàng goá khı̀.” 
 Chit chiah lāu go̍k-hı̂ sut i ê bé, beh koh ha̍p i ê ē-hoâi, chóng-sı̄ siuⁿ oàⁿ, soè chiah lông hō͘ i kā boē tio̍h . 
 Āu-lâi chit chiah soè chiah lông cháu lı̄-khoe ún-tàng. Chóng-sı̄ chha-put-to koh chı̍t lé-pài, chı̄n ài chia̍h chı̂m ê lông, bô pa̍t mı̍h thang hō͘ i kè-giàn. I chai-kiò i tek-khak tio̍h chia̍h chı̂m. Só͘-í koh lo̍h-khı̀ khoe-piⁿ sı̀-ûi put-chí soè-jı̄ khoàⁿ. I bô khoàⁿ-kı̀ⁿ lāu go̍k-hı̂, chóng-sı̄ i ka-kı̄ siūⁿ. “Goá siūⁿ goá m̄-ài tú-tio̍h kan-khó͘.” Só͘-í i khiā tiāⁿ-tiāⁿ toā siaⁿ kóng, “Goá lóng bô khoàⁿ-kı̀ⁿ soè chiah chı̂m tı̄ chit ê só͘-chāi, goá siông-siông khoàⁿ-kı̀ⁿ in thóng chhut-lâi tı̄ chúi-nı̍h. Goá chiū chhun goá ê chhiú-chiúⁿ lâi lia̍h in. Goá teh siūⁿ kin-á-jı̍t m̄ chai ū tēng ê soè chiah chı̂m tı̄ chúi-nı̍h bô ?” 
 Chit chiah lāu ê go̍k-hı̂ bih tı̄ khoe-toé ê thô͘-bê, thiaⁿ-kı̀ⁿ soè chiah lông kóng ê sı̂, i siūⁿ “Oh hoh ! Goá beh ké-choè soè chiah chı̂m. I chhun i ê chiúⁿ jı̍p lâi ê sı̂, goá chiū kā i lia̍h lâi chia̍h.” 
 Só͘-í i kia̍h i ê o͘-bé ê phı̄ⁿ tı̄ chúi-téng lâi thèng-hāu. 
 Soè chiah lông khoàⁿ chı̍t ē chiū kóng, “Go̍k-hı̂ Sian-siⁿ, to-siā ! Hó sim ê Go̍k-hı̂ Sian-siⁿ ! Lí sı̄ ke̍k hó sim lâi hō͘ goá khoàⁿ lí sı̄ tı̄ hia ! Goá beh khı̀ pa̍t ūi chia̍h !” I chiū cháu chhin-chhiūⁿ hong hiah kín. 
 Chit chiah lāu go̍k-hı̂ bū phe̍h tı̄ chhùi-nı̍h, chin siū-khı̀, chóng-sı̄ soè chiah lông khı̀ lah. 
 Koh nn̄g lé-pài kú, soè chiah lông lóng bô lâi khoe-nı̍h. Āu-lâi ū chı̍t jı̍t, pak-tó͘ lāi tòng boē tiâu chí ū chı̂m oē hō͘ i pêng-an, i chai i tē-it chió tio̍h ū chı̍t chiah chı̂m thang chia̍h. I chiū chı̄n soè-jı̄ lo̍h-khı̀ khoe-nı̍h sı̀-ûi khoàⁿ. 
 I khoàⁿ bô lāu go̍k-hı̂ ê kı̀-hō. 
 Chóng-sı̄ i m̄-ài tú-tio̍h kan-khó͘. Só͘-í i khiā chı̄n tiāⁿ, ka-kı̄ kóng-oē, chiàu I pêng-siông ê khoán-sit. I kóng, “Goá lóng bô khoàⁿ-kı̀ⁿ soè chiah chı̂m tı̄ hoāⁿ-nı̍h, á-sı̄ thóng chhut-lâi tı̄ chúi-nı̍h, goá pêng-siông khoàⁿ in pûn pho̍k-á tùi chúi-ē khí-lâi. Chiah-ê soè ê pho̍k-á phù, phù, phù, āu-lâi bo̍k, bo̍k, bo̍k, hō͘ goá chai soè chiah chı̂m tı̄ tá-lo̍h. Só͘-í goá oē chhun goá ê chhiú-chiúⁿ jı̍p-khı̀ lia̍h i. Goá teh siūⁿ kin-á-jı̍t m̄ chai oē khoàⁿ-kı̀ⁿ soè ê pho̍k-á boē ?” 
 Lāu go̍k-hı̂ bih tı̄ thô͘-bê kap chúi-chháu ē-toé thiaⁿ-kı̀ⁿ án-ni, i siūⁿ, “Chhih ! He sı̄ chı̄n khoài, goá beh lâi pûn soè ê chı̂m pho̍k-á, ia̍h i chiū beh chhun i ê chhiú-chiúⁿ jı̍p-lâi, goá oē lia̍h tio̍h i.” 
 Só͘-í pûn, koh pûn chı̄n toā la̍t ; chiah-ê pho̍k-á khí kàu chin choē chhı̄-chhı̄ kún. 
 Soè chiah lông m̄ bián lâng kā i kóng sı̄ chı̄-chūi teh chhòng hiah-ê pho̍k-á, iā ka-kı̄ oē chai. I koáⁿ-kín khoàⁿ chı̍t ē choè i cháu-khı̀. 
 Chóng-sı̄ i khı̀ ê sı̂, ná gı̂m kóng, “To-siā lí, Go̍k-hı̂ Sian-siⁿ ! Hó sim ê Go̍k-hı̂ Sian-siⁿ ! Lí sı̄ tı̄ sè-kan tē it hó sim ê Go̍k-hı̂, lâi hō͘ goá khoàⁿ lí tı̄ tá-lo̍h, chı̄n hó ! Goá beh khı̀ pa̍t só͘-chāi ê khoe chia̍h chá-khí tǹg.” 
 Chit chiah lāu go̍k-hı̂ chı̄n siū-khı̀, só͘-í pê chiūⁿ hoāⁿ-nı̍h khı̀ jip soè chiah lông, chóng-sı̄ khó-sioh i lia̍h boē tio̍h, in-ūi i cháu chı̄n kín. 
 Chit ê tāi-chı̀ liáu-āu, soè chiah lông m̄ káⁿ koh mō͘-hiám khı̀ kūn chúi, só͘-í bô koh chia̍h chı̂m. Chóng-sı̄ i chhē-tio̍h chı̍t ê hn̂g ū iá bû-hoa-kó, chı̄n hó chia̍h, i ta̍k jı̍t khı̀ hia lâi chia̍h. 
 Taⁿ chit ê go̍k-hı̂ chhâ chai, i tiāⁿ tio̍h giâu gı̂ ê soè chiah lông ! Goá beh hō͘ chiah-ê bû-hoa-kó tín-tāng, i chiū oē phah-sǹg sı̄ hong chhe in.” I liâm-piⁿ ka-kı̄ chhèng-khí-lâi, ia̍h tín-tāng, hō͘ chiah-ê soè bû-hoa-kó phùn-khí-lâi, i ê ka-chiah chiū khoàⁿ kı̀ⁿ-kı̀ⁿ. 
 Soè chiah lông bô thèng-hāu koh khoàⁿ chı̍t ē. I cháu chhin-chhiūⁿ hong hiah kín. Chhut-hn̂g chóng-sı̄ i cháu ê sı̂, tùi āu-bı̄n kiò, Go̍k-hı̂ Sian-siⁿ, koh-chài to-siā lí, lí put-chí hó lâi hō͘ goá khoàⁿ lí tı̄ hia. Goá boē oē chiàu goá só͘ ài, thêng teh kā lí kóng to-siā. Lí chhiáⁿ !” 
 Án-ni chit ê lāu go̍k-hı̂ siū-khı̀ kàu kông. I chiù-choā bô lūn cháiⁿ-iūⁿ chı̍t pái beh chia̍h chı̍t chiah lông. Só͘-í i pê, sô tùi toē-nı̍h khı̀ kàu tı̄ soè chiah lông ê chhù, pê, sô jı̍p tı̄ lāi-bı̄n bih tı̄ chhù-lāi, thèng-hāu soè chiah lông tò-lâi. 
 Bô joā kú soè chiah lông ná thiàu tò-lâi, hoaⁿ-hí, bô khoà-lū, chí-ū sı̀-ûi khoàⁿ. Tú-tú i lâi ê sı̂ i khoàⁿ-kı̀ⁿ chit ê thô͘-kha lóng sı̄ jiàu ê hûn, chhin-chhiūⁿ ū chı̄n tāng ê mı̍h thoa kè-khı̀. Soè chiah lông thêng teh khoàⁿ, kóng, “He sı̄ sím-mı̍h ! He sı̄ sím-mı̍h !” 
 I chiū khoàⁿ-kı̀ⁿ i ê chhù ê mn̂g, ū khoe̍h tio̍h piⁿ-á ia̍h phoà, tú-tú chhin-chhiūⁿ ū put-chí toā ê mı̍h kè-khı̀. Soè chiah lông kóng, “Che sı̄ sím-mı̍h ! Che sı̄ sím-mı̍h ! Goá siūⁿ goá beh chhâ-khó teh !” 
 Só͘-í i khiā tiāⁿ-tiāⁿ ka-kı̄ kóng-oē, (Lí oē kı̀-tit i pêng-siông só͘ choè) Chóng-sı̄ i toā siaⁿ kóng, “Chı̄n kı̂-koài, goá ê soè keng chhù bô kā goá kóng. Soè keng Chhù, cháiⁿ-iūⁿ lí bô kā kóng ? Goá tò-lâi ê sı̂ ta̍k hāng ê mı̍h lóng hó-sè lí siông-siông kā goá kóng. Goá teh siūⁿ goá ê soè keng chhù ū sím-mı̍h tāi-chı̀.” 
 Chit ê lāu go̍k-hı̂ siūⁿ i tek-khak tio̍h ké choè soè keng chhù ; nā bô soè chiah lông bô beh jı̍p-lâi. Só͘-í i chiàu i só͘ oē ê kek chı̍t ê chı̄n hó ê siaⁿ, (M̄ bián kóng lí ia̍h chai) kóng, “Ouh, soè chiah lông !” 
 Ai ah ! soè chiah lông thiaⁿ-kı̀ⁿ hit ê ê sı̂, i chı̍t ē chı̄n kiaⁿ kàu-ke̍k. I kóng, “Sı̄ lāu go̍k-hı̂. Goá chit pái bô kap i kiat-bé, i tek-khak beh hō͘ goá kiat-kio̍k. Goá beh cháiⁿ-iūⁿ choè ?” 
 I koáⁿ-kín siūⁿ, chiū i kóng chı̄n hó thiaⁿ. I kóng, “Soè keng chhù, to-siā lí, chı̄n hoaⁿ-hí thiaⁿ-kı̀ⁿ lí hó thiaⁿ ê siaⁿ. Só͘ thiàⁿ ê soè keng chhù, goá chı̍t tia̍p-á kú chiū beh jı̍p-lâi. Chóng-sı̄ goá tio̍h khioh koá chhâ thang chú ē-tàu.” 
 I chiū khı̀ khioh chhâ, khioh chin choē. Ia̍h tui chin cha̍t tı̄ mn̂g-nı̍h, ûi chit keng chhù ; chiah pàng hé sio. 
 Hé tı̍t-tı̍t chhèng ian, ia̍h sio kàu lāu go̍k-hı̂ chiâⁿ choè hun ê hı̂. 
 (1)Mn̄g. Go̍k-hı̂ cháiⁿ-iūⁿ pı̀ⁿ-choè hun hı̂ ? In-ūi kè-bô͘ beh chia̍h soè chiah lông. 
 Só͘-í tek-khak chia̍h ka-kı̄ kiat ê ké-chí, chhiong-moá ka-kı̄ siat ê kè-bô͘, gōng lâng poē tō-lí tek-khak hāi ka-kı̄ ê sin-khu. Chim-giân 1 : 31-32.