Bô kàu-tn̂g bô-ài kap lí kiat-hun

Bē hiáu kóng Tâi-gí tō it-tēng ài chhoē lâng kái-soeh hō͘ lí thiaⁿ... A lâm beh-khàu beh-khàu kóng : "Goán chhit-á kóng, nā sı̄ bô kàu tn̂g I chiū bô-ài kap goá kiat-hun." B lâm kám-kak chin ku-koài: "Siáⁿ-mih bô kàu tn̂g? " A lâm khàu kah kiông beh tó--lo̍h-khı̀: "I kóng it-tēng ài ū kàu tn̂g chiah beh kap goá kiat-hun." B lâm khí siū-khı̀: "Ná ū chit-khoán tāi-chı̀?" B lâm phah-toh: "Chin-chiàⁿ phoà-keh! Ná ū chit-chióng cha-bó͘ ē-sái kóng bô kàu tn̂g, chiū bô-ài kap lí kiat-hun!" A lâm hui-siông sit-ı̀--. A lâm thı̂n chı̍t-poe chiú. A lâm kan-poe. A lâm iū-koh thı̂n chı̍t-poe chiú. A lâm koh-chài kan-poe. A lâm iáu sı̄ chin sit-ı̀. A lâm tûi heng-khám kóng: "I kóng ū kàu-tn̂g (lé-pài-tn̂g) chiah ē lo͘-man-thih-khù!!"