Beh kóng Sím-mı̍h? Kong-ho̍k Ìn- su-kio̍k ê sū-gia̍p. 
 Chit keng siáⁿ-lâng siat--ê? Goân- pún sı̄ Pa Khek-lé Phok-sū. I ka-tı̄ ē- hiáu khioh-jı̄, ı̀n-chheh, chiū bé chiah ê ı̀n-chheh ê khı̀-khū, chióng-chióng lâi hē tı̄ Sin-lâu. Chhe chı̍t-lâng miâ Sa-á khı̀ Ē-mn̂g o̍h ı̀n-chheh; í-āu tit-tio̍h chı̍t-lâng Sng Iāu-hûn lâi ha̍k-sı̍p, tùi án-ni khí-kang ı̀n pò-choá. Ìn-chheh ê só͘-chāi, hō miâ Chū-tin-tông. Kàu tı̄ ū chı̍t-chām, kúi-nā ê pò-choá liân-ha̍p chò chı̍t-ê, chit keng chiah chheng chò Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò-siā. Tı̄ 1941 nı̂ 4 goe̍h, siū Jı̍t-pún lâng kı̀m-chí, thêng-khan, kàu 1945 nı̂, 11 goe̍h 2 jı̍t, koh khai-pān, chiū kái- miâ Kong-ho̍k Ìn-su-kio̍k; tùi chia hoat-khan ê pò-choá, iû-goân miâ Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò. 
 Hiān-chāi sı̄ Sím-mı̍h lâng teh liāu-lí chit keng? Sı̄ Ko Kim-seng, kò-jı̂n. Kàu-hoē ū loā-chē chu-pún chō͘-chān i? Bô; Siông-tı̀ Úi-oân-hoē kan-ta kóng, Chiong Kong-pò-siā ı̀n-chheh ê ke-si kap chhù, chioh bó͘-lâng, lâi hoat-hêng Kong-pò, án-ni nā-tiāⁿ. Tı̄ chia teh chò kang ê jı̂n-oân ū 6 miâ. Sòng Chúi-khı̂m, Lı̂m Pah-bān, Koeh Êng-jı̂n, Tēⁿ In-hūi, koè-kè kiam hoàn-bē, Ko Tek-chiong Sian-siⁿ-niû, Chú-pit Ko Kim-seng. Ta̍k-jı̍t êng-gia̍p ê sı̂-kan sı̄ 8 tiám. Téng-po͘ 8 tiám chiūⁿ-kang, lé-pài-jı̍t hioh-khùn. Kiù-chú-tàn á-sı̄ koè-nı̂ chiaⁿ-goe̍h iû-goân ū thêng-kang. 
 Lūn goe̍h-kip. Chò chit-khoán sū- gia̍p ê lâng, tı̄ Tâi-lâm chhı̄, sai-hū múi-goe̍h kang-chı̂ⁿ sı̄ 2400 kho͘, sai-á sı̄ 1400 kho͘. Nā-sı̄ Kong-ho̍k Ìn-su-kio̍k ê sai-hū, hiān-chāi chiah niá 1050; sai-á niá 770 kho͘. Koè-kè niá 1000 kho͘. Gō͘ lâng só͘ niá--ê, chóng-kiōng 4640 kho͘. 
 Niá bô goā-bı̄n lâng ê chı̍t-poàⁿ chı̂ⁿ. Kang-chı̂ⁿ bô koh ke-thiⁿ, tiāⁿ-tio̍h bē ēng-tit. Í-goā iáu ū chióng-chióng ê cha̍p-hùi. Su-kio̍k só͘ siu--ê, múi-goe̍h pêng-kin ū 5000 kho͘. M̄-sı̄ bô lâng bé chheh, sı̄ bô chheh thang bē. Ài ı̀n chē-chē tō-lí chheh lâi kong-kip Tâi- oân ê Kàu-hoē, m̄-kú chúi-goân sè-káng, oh chhut chúi, liâm-piⁿ khat, liâm-piⁿ ta. 
 Thâu chı̍t-ē tio̍k-chhiú, sı̄ chı̍t-bān kho͘ chò chu-pún, kàu chit-tia̍p Kong- ho̍k Ìn-su-kio̍k ê châi-sán ū 16 bān. Khoàⁿ sı̄ toā thàn-chı̂ⁿ, sı̍t-chāi sı̄ hi-hàm. Chêng chı̍t-bān, sı̍t-sı̍t sı̄ chı̍t-bān, taⁿ 16 bān, lím-lím-á chheng-la̍k kho͘. Án-ni lâi pí-kàu goá ê pún-chı̂ⁿ, 100 kho͘ khai chhun 16 kho͘, 25 kho͘ siau-hùi 21 kho͘, iáu sı̄n 4 kho͘. Chı̂ⁿ tı̍t-tı̍t bô kè, goán chia, chı̍t kho͘ gı̂n bé bô chı̍t-tiâu iû-chia̍h-koé. Kong-ho̍k Ìn-su-kio̍k ê gûi-hiám tı̄ ba̍k-chêng lah! Chiah ê lâng ê goe̍h-kip, nā chiàu siong-tong lâi sǹg, ta̍k goe̍h-jı̍t, tio̍h hoat chı̍t-bān gı̂n hō͘ in chiah tio̍h. Chóng-sı̄ pún-kio̍k só͘ siu, put kiōng só͘ chhut, taⁿ beh siáⁿ pō͘? 
 Kàu-hoē Kong-pò ê kè-chı̂ⁿ, chı̍t-nı̂ 30 kho͘, hiah kùi, án-choáⁿ chò kang ê lâng niá chió chı̂ⁿ? Kū-nı̂, lâng bé pò-choá, chı̍t-nı̂ 3.5 kho͘, ū thàn á-bô, m̄- bián koh kóng, tāi-ke bêng-pe̍k. Kū-nı̂ lâng bé pò 1850 hūn, kin-nı̂ chiah ū 1300 hūn. Chı̍t hūn ê pò-choá, choá-chı̂ⁿ tio̍h 2.25, 12 hūn sı̄ 27 kho͘. Lia̍t- ūi kau 30 kho͘, lín siūⁿ, ū thàn 3 kho͘. Kang-chı̂ⁿ bô sǹg, thài ū thang thàn. Chún chò thàn 3 kho͘, chiū 1300 hūn, choân-nı̂ sı̄ thàn 3900 kho͘, beh hoat chò chı̍t goe̍h ê kang-chı̂ⁿ, to bô kàu. 
 Án-choáⁿ teh ı̂-chhı̂ goe̍h-goe̍h ê só͘-hùi? 
 1.Tùi Kong-ho̍k Ìn-su-kio̍k, bē cha̍p-chheh lâi thiam-pó͘. 
 2.Chiah-ê tâng-tio̍h-boâ ê pêng-iú, kam-goān niá chió-chı̂ⁿ. 
 3.Iú-chı̀-chiá kià-hù. Tı̄ kū-nı̂ 11 goe̍h ê pò-choá, ū kı̀ pêng-iú choân-nı̂-tō͘ sàng 4525 kho͘. Kū-nı̂ boé, Siōng- hái ê hó pêng-iú sàng 8400 kho͘, ū lóng pun hō͘ in chò koè-nı̂ ê ùi-lô. Hiān-chāi iáu ū pêng-iú hoe-hoe kià-hù. Che ùi-an sı̄ hó, iáu-boē ū kin-pún-tek ê tı̄-liâu. 
 Hiān-sı̂ khui chit keng, sı̄ kiông-kiông teh chò, chhin-chhiūⁿ sàn-hiong lâng, phoà-saⁿ phoà-khò͘ pó͘-pó͘ leh, lâi jia seng-khu. Beh koh chéng-lí hó-sè, tio̍h káng kúi-nā cha̍p bān. Tàu-tí chit-keng lán khoàⁿ chò Sím-mı̍h lō͘-ēng? Kan-lân kàu án-ni, koaiⁿ-koaiⁿ khí--lâi, kiám bô khah chheng-sim? Beh kóng, chit-keng ê lı̄-ek, oē-thâu tn̂g, tāi-lio̍k lâi kóng, sı̄ soan-thoân thian-kok ê bûn-hoà, tı̄ thong Tâi-oân, bô su Sı̂n Ha̍k-hāu, iā bô su lia̍t-ūi kiàn-siat lé-pài-tn̂g. Tùi chia só͘ bē-chhut ê chheh, só͘ hoat-khan ê pò, nā ē hō͘ lâng sim-sı̂n pêng-an, sim-koaⁿ ǹg Siōng-tè, án-ni goán chiū thàn toā chı̂ⁿ. Kū-nı̂ 11 goe̍h ê pò-choá tē 2 bı̄n, ū chhut Hong-oán Kàu-hoē ê lé-pài-tn̂g, hō͘ hong-thai phah-tó, hia ê hoē-iú bô la̍t thang koh khí. Taⁿ tı̄ Tâi-lâm N̂g Chhun-chhó hiaⁿ, téng jı̍t kià-hù 5000 kho͘ khı̀ chō͘-chān. I kóng, Goá siⁿ-jı̍t m̄-ài chò, chò siⁿ-jı̍t sı̄ hi-hoa. Beh chiong chit-tiâu chı̂ⁿ, hiàn chò kàu-hoē ê lō͘-ēng. Goá thiaⁿ án-ni, chin hoaⁿ-hí. Pún-kio̍k thàn-chı̂ⁿ chiū-sı̄ che. 
 Chá-sı̂ Lia̍p-sat-lō͘ tâi tı̄ bōng--nih, Iâ-so͘ khiā tı̄ bōng-chêng, kah lâng soá- khui bōng-chio̍h. Lâng ū soá, Iâ-so͘ kı̂-tó liáu, hoah kóng, Lia̍p-sat-lō͘ chhut--lâi. Sí lâng chiū chhut--lâi, chhiú, kha chat-pò͘, bı̄n pau kin. Chú kā in kóng, Tháu-khui hō͘ i kiâⁿ. (Iok-hān 11:44)
 Iû-thài lâng ê Bo̍k-su, i-ê cha-bó͘-kiáⁿ sí--khı̀. Iâ-so͘ khan i-ê chhiú kóng, Chá-bó͘-gín-ná, goá bēng-lēng lí khí--lâi. Cha-bó͘-gín-ná liâm-piⁿ khí-lâi kiâⁿ. Chú hoan-hù tio̍h hō͘ cha-bó͘-gín-ná chia̍h. (Má-khó 5:43)
 Taⁿ lán chit ê chheh-pâng, khak-sı̍t ū sí--khı̀, 4 nı̂ goā kang-tiûⁿ hng-hùi. Goán tit-tio̍h Siōng-tè pang-chān, hō͘ i koh oa̍h kàu chit-tia̍p; tú-tio̍h keng-chè khùn-khó͘, chhin-chhiūⁿ téng-bı̄n hit nn̄g ê lâng khiàm èng-oân. Sím-mı̍h lâng ū thiaⁿ-tio̍h Chú ê siaⁿ kóng: “Tháu-khui hō͘ i kiâⁿ”, koh kóng: “Tio̍h hō͘ cha-bó͘ gín-á chia̍h.” Ū chhiú--ê, tio̍h chhun; ū pn̄g--ê, chhiáⁿ phâng--lâi. Chú teh kiò, tio̍h tháu, tio̍h hō͘ i chia̍h. Kong-ho̍k Ìn-su-kio̍k sı̄ tiōng-iàu ê pò͘-kàu ki-koan. Chhiáⁿ lia̍t-ūi tio̍h lâi kè-sio̍k pān-lí. Í-keng oa̍h, hō͘ i koh sí--khı̀, kiám bô khó͘-liân-tāi? 
(Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 700 hō, 1947 nı̂ 4 ge̍h)