Ū chı̍t jı̍t, Siōng-tè chiàu I ê kong-gı̄ sím-phoàⁿ lâng, Chiū kiò thiⁿ-sài chū-chı̍p chèng-lâng, chı̍t-ê chı̍t-ê lâi kàu I ê kong-chō-chêng. Ta̍k lâng chiàu in ê só͘ kiâⁿ lâi pò-èng in. Kàu chı̍t ê cha-bó͘-lâng, pêng-seng só͘ chò chin bô khó-chhú, chiū kiò thiⁿ-sài beh kā i thoa khı̀ hiat tı̄ tē-ge̍k chhim-ian. Hit ê hū-jı̂n-lâng chı̍t-ē beh kàu chhim-ian ê khang-kháu ê sı̂, hn̄g-hn̄g khoàⁿ-tio̍h hoé-ian kap hoé-chı̍h chhin-chhiūⁿ kau-liông teh ká chúi, chin thang kiaⁿ ê khoán-sit, chı̍t-chūn chı̍t-chūn tùi chhim-ian chhèng kàu khong-tiong. Múi pái khoàⁿ hoé chhèng chiūⁿ koân ê sı̂, chiū thiaⁿ-tio̍h chhi-chhám ai-khàu ê siaⁿ. Hit ê pi-chhám ê âu-kiò, sı̍t-chāi kàu-gia̍h hō͘ thiaⁿ ê lâng ē chhàng mn̂g-kńg. Koh khoàⁿ chē-chē Mô͘-kúi seⁿ choè chin pháiⁿ khoàⁿ ê hêng-chōng, pé-siú tı̄ chhim-ian ê khang-kháu. Chı̍t-ê chı̍t-ê ēng thih-chhe kā lâng chhe--lo̍h-khı̀. Hiat chı̍t ê lo̍h-khı̀, chiū khoàⁿ-tio̍h Mô͘-kúi hián-chhut in im-hiám, léng-chhiò, giàng-gê, hoaⁿ-hí ê bı̄n. Nā-sı̄ múi pái thiⁿ-sài bô m̄ ūi-tio̍h siū hiat-lo̍h ê lêng-hûn lâi lâu ba̍k-sái. 
 Hit ê cha-bó͘-lâng khoàⁿ-tio̍h chit ê Chêng-kéng, cha̍p-jı̄-hun ê kiaⁿ, m̄-káⁿ koh chı̀n-chêng, tı̍t-tı̍t khàu oan-óng, oan-óng, kiû Siōng-tè tài-liām i bat choè tām-po̍h ê hó-sū; chiū kùn-kiōng m̄-goān siū hiat-lo̍h tı̄ chhim-ian. 
 Siōng-tè chiū kiò hit ê thiⁿ-sài kā i mn̄g; i it-seng tàu-tí bat choè sím-mı̍h hó. I chiū kóng, bó͘ nı̂ bó͘ goe̍h bó͘ jı̍t, in tng teh piàⁿ han-chû ê sı̂, bat ū chı̍t ê khit-chia̍h pun tùi in hia koè, kiò iau, kā i chhun tn̂g-chhiú ê sı̂, i ū tùi han-chû-tui kéng chı̍t tiâu 3, 4 niú tāng ê pun i. Siōng-tè kóng án-ni hó, kiò i khiú hit tiâu han-chû kap han-chû tı̂n-á kā i giú tò khí-lâi. Bô phah-sǹg tı̄ i ê sin-piⁿ ū chı̍t ê chhù-piⁿ pô-á khoàⁿ-tio̍h i hiah hó-ūn, ū thang hō͘ thiⁿ-sài kā i giú tò khí-khı̀, chiū kín tùi i ê saⁿ-á-ki kā i giú--leh; hiàm kóng, “Hó-liāng chím-á, hō͘ goá pn̄g hok-khı̀ leh.” Chū án-ni khı̂ⁿ i ê saⁿ-á-ki koh siū giú tò khí-khı̀. Kàu poàⁿ khong-tiong, hit ê hū-jı̂n-lâng hut-jiân kám-kak kóng goá thái ē chiah tāng, sı̄ siáⁿ-hoè kā goá khı̂ⁿ--leh, goá chit tiâu sèⁿ-miā han-chû-kin-á nā tn̄g--khı̀, chiū sı̄ sí. Àⁿ-thâu chı̍t khoàⁿ, tō sı̄ chı̍t ê chhù-piⁿ a-pô ah beh pn̄g i ê hok-khı̀ lâi bāng tit-tio̍h kiù. I chı̍t sı̂ chin siū-khı̀, chhut siaⁿ kā i mē kóng, “Lí beh sí, m̄-bián lâi teh kau-tı̂ⁿ.” Chū án-ni khui kha ēng kha-chiⁿ kā i chàm--lo̍h-khı̀. Hit ê a-pô-á a̍ih chı̍t-ē, chū án-ni siak tò lo̍h-khı̀. Chóng-sı̄ bô phah-sǹg i só͘ giú ê han-chû-tı̂n-á iā soà tn̄g--khı̀. Hut-jiân thiaⁿ chı̍t ê siaⁿ kóng, “Hū-jı̂n-lâng ah! khó-sioh lí chin bô liōng.” 
 Hit ê hū-jı̂n-lâng chū án-ni khui siaⁿ khàu--chhut-lâi. HiahN cheng-sı̂n, chiah chai i sı̄ bāng-kı̀ⁿ. Tùi hit sı̂ khí, i toā-toā hoán-hoé, jia̍t-sim ho̍k-sāi Chú, koh jı̍t-jı̍t sı̍t-hêng ū tō͘-liōng. 
 Chhiáⁿ tha̍k I Iok-hān tē 4 chiuⁿ 20, 21, “Nā ū lâng kóng, goá thiàⁿ Siōng-tè, iā oàn-hūn i ê hiaⁿ-tı̄, chiū-sı̄ pe̍h-chha̍t--ê; in-ūi bē thiàⁿ só͘ ū khoàⁿ-kı̀ⁿ ê hiaⁿ-tı̄ ê, chiū bē thiàⁿ só͘ bē khoàⁿ-kı̀ⁿ ê Siōng-tè. Thiàⁿ Siōng-tè ê iā tio̍h thiàⁿ i ê hiaⁿ-tı̄, che sı̄ lán tùi I só͘ siū ê bēng-lēng.” 
(Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 789 hō, 1954 nı̂ 9 goe̍h)