Bô thang pí ê hó pêng-iú

 e̍k 
 1. Lán tāi-kē m̄-sı̄ bô pêng-iú; 
Thang saⁿ-kap kau-poê khoài-lo̍k;
Bô thang pí ê chı̀-hó pêng-iú,
Chí-ū Chú Iâ-so͘ Ki-tok;
Sui sı̄ tông-pau kut-jio̍k ê chhin,
Iā m̄-ta̍t Siōng-tè Sèng Kiáⁿ;
Sim-mı̍h lâng bat ūi goá choē-jı̂n,
Lâi pàng-sak i ê sı̀ⁿ-miā? 2. Tiàm sè-kan sı̄ choē-jı̂n pêng-iú,
Hoaⁿ-hí hō͘ in lâi chhin-kūn;
Chiūⁿ-thiⁿ liáu-āu iû-goân chı̍t-iūⁿ
Sı̄ êng-kng ê toā Jı̂n-kun;
Goá sı̄ pi-bı̂ ù-oè ê lâng,
Chú pó-huih soé-chheng choē-ok;
Si-un tháu-pàng, sù goá ǹg-bāng,
Thang sêng-chiap Siōng-tè ê kok. 3. Sui-jiân sêng-siū Chú ê kiù-un,
Sim boē hiáu-ngō͘ Chú ê thiàⁿ;
Lı̄-khui chiàⁿ-lō͘, sim-ba̍k hūn-tūn,
Bô êng-kng Chú ê sèng miâ;
Chhin-chhiūⁿ án-ni, oai-chhoa̍h Ńg-chiáⁿ,
Chú iáu-kú lı̂n-bín, hû-chhı̂;
Éng-oán bô piàn, chiâu-chn̂g ê thiàⁿ,
Chı̀-hó pêng-iú chiū-sı̄ Lí! A-men. (Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò, Tē 812 kı̂, 1956 nı̂ 8 goe̍h)