Chhiáⁿ m̄-thang pàng phàu 
thiaⁿ tio̍h phàu-á-siaⁿ
goá ē khí siáu
Goá ê kiáⁿ ah, goá ê sim-koaⁿ-á-kiáⁿ hit chı̍t-jı̍t
lí ê ba̍k-chiu hō͘ lâng ng-leh
choân sin hō͘ lâng pa̍k leh
tı̄ chı̍t-tı̄n chhèng-siaⁿ tiong tó-lo̍h-khı̀
chhiⁿ-huih chiong kò͘-hiong ê thó͘-toē ní âng Chí in-ūi tı̄ jı̄ goe̍h té
hân-liû lâi hit jı̍t
lí oá chhut lâi khòng-gı̄
in tham-u hú-hoà
in áu-bân pà-tō
lí chiū án-ni chı̍t khı̀ bô koh tńg-lâi Siong-sim ê ba̍k-sái lâu boē chí
N̄g lúi ba̍k-chiu khàu kàu pı̀ⁿ chhiⁿ-mı̂
moá-pak ê hūn kap pi-khó͘
hō͘ goá mı̂-jı̍t toān-tn̂g koh sim-chhùi
In thâi-sí lí
hiong-lí choè iu-siù ê tāi-ha̍k-seng
in toa̍t-khı̀ goá só͘-ū ê ǹg-bāng
beh kiò goá cháiⁿ-iūⁿ oa̍h-lo̍h-khı̀ Goá ê kiáⁿ ah, goá ê sim-koaⁿ-á-kiáⁿ
bô loā kú
a-bú ē khı̀ kap lí choè phoāⁿ
tı̄ lēng-goā chı̍t ê sè-kài
goá lâi lám lí
kap lí choè-hoé háu
goá lâi so lí ê siong-hûn
kiám-khin lí ê thòng-khó͘ An-hioh tı̄ kò͘-hiong san-hô ê hoâi-tiong
lán éng-oán boē koh pun-khui
oa̍h tı̄ tông-pau ê sim lāi
lán éng-oán boē koh ko͘-toaⁿ (Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 1930 kı̂, 1989 nı̂, 2 goe̍h)