Bú-kiáⁿ siong-chhú ê thài-tō͘

e̍k Bí-chu sió-chiá sui-jiân chin liáu-kái ma-ma ê thiàⁿ, tān-sı̄ tùi ma-ma piáu-hiān bú-ài ê hong-sek, kám-kak chin gı̂-būn. Chhan-chhiūⁿ kóng, “Ài-chia̍h--ê bô chia̍h, ài-chhēng--ê bô chhēng, chiah kā lín chhı̄ toā-hàn--ê neh.” Bí-chu ê siūⁿ-hoat sı̄, ma-ma iā-sı̄ lâng, èng-kai hióng-siū lâng ê kè-ta̍t, ma-ma oân-choân boē-kı̀-tit ka-tı̄ ê cheng-sı̂n, gín-á kám-kak kan-khó͘-sim án-ni hi-seng ka-tı̄ ê hióng-siū, gín-á choa̍t-tùi boē kám-kak chı̍t-sut-á hoaⁿ-hí kap hēng-hok. Chit-khoán siūⁿ-hoat, nā tı̍t-chiap kā ma-ma kóng, koh kiaⁿ ē siong-tio̍h lāu-lâng ê sim, Bí-chu chiū siūⁿ-tio̍h iōng tho̍k-chiá tâu-su ê hong-sek lâi piáu-ta̍t sim-siaⁿ. Kúi-jı̍t āu, bó͘ chı̍t-ê pò-choá khan-chhut chı̍t-phiⁿ ēng ké-miâ só͘ siá ê tho̍k-chiá tâu-su, án-ni siá: “Ma-ma khiām-tn̂g-neh-tō͘, lóng-sı̄ ǹg-bāng hō͘ gín-á khah khùiⁿ-oa̍h, khah hióng-siū, chit-chióng bú-ài, gín-á lóng liáu-kái, tān-sı̄ chit-khoán chū-ngó͘ khek-po̍k ê kó͘-chá chok-hong, khiok boē hō͘ gín-á kám-kak ka-tı̄ sı̄ seng-oa̍h tı̄ chı̍t-ê hēng-hok ê lo̍k-hn̂g--lı̀n, chhı̀ siūⁿ, chiong ka-tı̄ ê khoài-lo̍k kiàn-lı̍p tı̄ lāu-bú chū-ngó͘ hi-seng ê téng-bı̄n, chò chú-lú--ê ē moá-sim hoaⁿ-hí mah? chú-lú boē kám-kak sim thiàⁿ mah? Chhiáⁿ ma-ma iā chhan-chhiūⁿ lâng án-ni lâi seng-oa̍h! Goá siong-sı̀n án-ni chiah sı̄ bú-chú-kan chin-chiàⁿ ê hēng-hok.” Pò-choá khan--chhut-lâi liáu-āu, tho̍k-chiá ū chin-choē hoán-èng, chiàⁿ-hoán nn̄g-bı̄n ê ı̀-kiàn lóng kè-sio̍k khan tı̄ pò-choá, tong-jiân Bí-chu ê ma-ma iā ū khoàⁿ--tio̍h. “Chit-má ê gín-á, kám chiaⁿ-sı̍t sı̄ iōng chit-khoán sim-chêng lâi chiap-siū lāu-bú ê sim-ı̀ mah? Lí-ê khoàⁿ-hoat án-choáⁿ?” “Ma-ma, goá oân-choân chàn-sêng chit-ê tâu-su. Goá jı̄n-ūi ū pí chū-ngó͘ hi-seng hit-chióng siau-ke̍k ê hēng-hok koh khah khó-kùi ê chek-ke̍k ê hēng-hok.” Bú-á-kiáⁿ kóng kàu thiⁿ kng, liáu-āu, ma-ma ê thāi-tō͘ ū chin bêng-hián ê kái-piàn. (Hong-hiòng siang-ge̍h-khan tē 13 kı̂, 1991 nı̂ 11 ge̍h)