Bú-tı̄ Sian-seⁿ 
 “Kin-á-jı̍t tı̄ Í-sek-lia̍t cho̍k-tiong, Goân-soè sí, lín kiám m̄ chai?” II Sat-bó-ní 3:38. 
 Nı̂-lāi 12 goe̍h Bú-tı̄ Sian-seⁿ hō͘ Siōng-tè tiàu lı̄-khui sè-kan. Hit-sı̂ tang-sai lâm-pak ê lâng sı̀-kè nā tú-tio̍h thâu chiū kóng-khí, Lí kiám m̄-chai tē-it toā Thoân-tō sian-seⁿ í-keng koè-óng? 
 I chin-chiàⁿ ē kham-tit hō-chò toā, pêng-sò͘ bat kàu ta̍k só͘-chāi piàn-piàn thoân hok-im; hán-tit ū lâng chhin-chhiūⁿ i tı̀-kàu hō͘ hiah chē lâng thiaⁿ, hiah gâu kám-kek lâng ê sim. 
 Lūn i ê sı̀n ke̍k toā, só͘-í ū-sı̂ pa̍t-ūi ê bo̍k-su ài chhiáⁿ khı̀ hia kúi-jı̍t kú kóng tō-lí. I chiū tāi-seng kià phoe lâi mn̄g, “Khoàⁿ tı̄ lín hia ê pài-tn̂g loā toā keng, ū thang chē-tit loā chē lâng?” Bo̍k-su chiap-tio̍h phoe tāi-ke chiū sit-bāng kóng, “Beh tó-ūi chhoē pài-tn̂g hiah toā keng, iā kiám ū hiah chē lâng ài lâi?” In hoê phoe kā i kóng. M̄-kú chhin-chhiūⁿ Ou-nı̂-lân ū lâng tùi choa̍t-bāng liáu, tú-tio̍h chı̍t ê toā koaⁿ beh lâi, tāi-ke chiū chhut la̍t kong-ke khí chı̍t keng chhâ-chhù kàu-gia̍h khoah toā. Pún sı̄ beh chò gı̄-sū ê kong-só͘, āu-lâi bô ēng,chiū tú-hó chiong hit-keng lâi chò Bú-tı̄ Sian-seⁿ ê lō͘-ēng. 
 Hit-sı̂ Sian-seⁿ kàu-tè chiah kóng, “Goá kám bô kā lín kóng lâng nā ū kian-sim chhim-sı̀n, Siōng-tè tek-khak ē thè lâng khui lō͘,chhin-chhiūⁿ kin-á-jı̍t tı̄ chit ê só͘-chāi, chiah lı̄-piān?” Hit-tia̍p sı̀-hng ê lâng toā-toā kám-tōng heng-khí, ū-ê lâi chò Chú ê kang; ū-ê chhut-goā chò thoân-tō. Bú-tı̄ Sian-seⁿ m̄-sı̄ toā bat-jı̄ ê lâng. Lāu-bú sı̄ chiú-koáⁿ-lâng , bô ki-hoē thang hō͘ i ê kiáⁿ khı̀ tha̍k; i iā bô sáⁿ ài tha̍k. Sè-hàn choh-sit, kàu 17 hoè khı̀ toà tiàm kā in siá-jı̄ kı̀-siàu. Tı̄-hia nn̄g nı̂ kú, āu-lâi khı̀ pa̍t-siâⁿ chò kang. Tı̄ hit siâⁿ sı̀n Chú, tùi khí-thâu chin jia̍t-sim, liâm-piⁿ khı̀ chhoē bô hē-lo̍h ê gín-ná siat Chú-jı̍t-o̍h tı̄ in ê tiong-kan, pún-sin khı̀ kò͘ liāu-lí. Chò kang-liáu, ta̍k ē-hng sı̀-koè chio lâng khı̀ hok-im-tn̂g thiaⁿ tō-lí. Koh bô loā-kú Bí-kok ū khı̀ kau-chiàn,peh sèⁿ chhiáⁿ I kap peng khı̀ chò thoân tō. Kau-chiàn liáu-āu sı̀-koè chò thoân-tō; iā sı̄ chō kúi-nā pún si-chheh í-kı̍p pa̍t-mı̍h chheh. Hiah ê chheh chin hó bē, sǹg sı̄ toā ê seng-lí, toā thàn.
 Sian-seⁿ ēng só͘ thàn ê chı̂ⁿ khí nn̄g keng toā-o̍h. Chı̍t-keng ta-po͘--ê, chı̍t-keng hō͘ cha-bó͘--ê; nn̄g keng ē chiap-la̍p 800 ê ha̍k-seng. Ta̍k-nı̂ tùi bē chheh só͘ thàn ê chı̂ⁿ khı̀ chān hit nn̄g keng ê só͘-hùi, in-ūi ha̍k-seng thiap bô kàu chiok. 
 Thiaⁿ Bú-tı̄ Sian-seⁿ kóng tō-lí sı̍t-chāi sı̄ toā hok-khı̀, kóng chhin-chhiūⁿ oa̍h ê khoán, chai só͘ thiaⁿ ê lâng nā bô sı̀n, éng ē tı̂m-lûn; i chin m̄-goān, soà kóng chhin-chhiūⁿ boé pái ê ki-hoē. Sèng-keng tùi thâu kàu boé chin se̍k, gâu khui-thiah, gâu ēng phı̀-jū, só͘ phı̀-jū chin tú-hó ha̍p i só͘ kóng-ê. 
 I koh gâu liāu-lí tāi-chı̀. Nā kàu-tē bo̍k-su hiaⁿ-tı̄ chí-moē chin hoaⁿ-hí tàu-chān i; ū-ê sı̀-koè chio lâng; ū-ê khoàⁿ ū ūi hō͘ lâi thiaⁿ ê lâng thang chē. Ū-ê chān chit hāng ū-ê chān hit-hāng, Kú Bú-tı̄ Sian-seⁿ pún-sin lóng teh chóng liāu-lí. Ū hok-im-tn̂g ē chē kàu 1,5000 lâng iû-goân bô kàu-gia̍h, ū-ê éng bô ūi thang chē. Koâⁿ-thiⁿ, lo̍h sng-seh ta̍k-lâng lóng bô hiâm. Ta̍k keng chē kàu cha̍t thóng-thóng bô làng chı̍t ūi. 
 I kı̂-sı̍t m̄ sı̄ ài lāu-jia̍t, só͘ ài sı̄ kiù lâng, só͘ kóng ê tō-lí ke̍k-chhián koh bêng. I siàu-liân ê sı̂ só͘ kóng put-kò pêng-siông, chiū bat thêng kúi-nā jı̍t , Goá só͘ kóng-ê lóng bô kám-kek lâng ê sim tàu-tí án-choáⁿ? Tùi hit-tia̍p kàu sí m̄ bat koh khoà-lū, ta̍k pái kóng ū chē-chē lâng sı̀n, put-lūn chun-kùi khit-chia̍h ta̍k téng-hō ê lâng kam-goān kiâⁿ kúi-nā phò͘ lō͘ khı̀ thiaⁿ i kóng. 
 Sui-bóng 60 goā hoè iáu-kú lóng bô thêng-kang, nn̄g keng o̍h iā kui i teh liāu-lí, í-kı̍p chheh-pâng kok hāng sū, i lóng teh hoa̍t-lo̍h.
 Phoà-pēⁿ hoat-choh hit-sı̂ iû-goân teh kóng tō-lí tı̄ toā keng ê tn̂g. Chı̄n-chāi chhut-la̍t kiaⁿ-liáu tùi án-ni lô-sim kò-tō͘ ka-tı̄ bô phah-sǹg ē sí. Chóng-sı̄ Siōng-tè ê chí-ı̀ sı̄ tiāⁿ-tio̍h beh soah i sè-kan ê tio̍h-boâ, kàu lı̂m-chiong hit-sı̂ kā in ke-lāi--ê kóng, “Taⁿ tē ná-lı̄ ná-hn̄g; thiⁿ ná-oá ná-kı̄n. Siōng-tè teh kiò goá khı̀.” 
 Koh kóng, “Goá sı̄ tham-sim ê lâng, kú m̄ sı̄ tham-sim chı̂ⁿ-châi; tham beh lâu kang hō͘ lín sı̄-sè chò. Taⁿ hit nn̄g keng o̍h kap chheh-pâng lín téng khí lâi hoāⁿ.” I ê cha-bó͘-kiáⁿ bô ài i khı̀, kā i kóng. I chiū ı̀n kóng, “Goá m̄ sı̄ beh pàng-sak sèⁿ-miā; Siōng-tè nā iáu beh ēng goá chò-kang, goá chiū bē sí.” 
 Bô loā-kú khùi chiū tn̄g. 
 Tùi Bú-tı̄ Sian-seⁿ thang chai, lâng nā hiàn pún-sin hō͘ Siōng-tè; koh choân-sim chò Chú ê kang; sui-bóng chı̍t lâng nā-tiāⁿ, iáu-kú ē ín-chhoā lâng chin-chē. 
 Taⁿ Bú-tı̄ Sian-seⁿ hō͘ Siōng-tè tiàu, chit sè-kan sı̍t-chāi toā-toā khiàm-khoeh. Tē-it chhut-la̍t hó-táⁿ, tē-it gâu ín-chhoā lâng, sı̄ Bú-tı̄ Sian-seⁿ; oa̍h sı̄ ūi-tio̍h Ki-tok sí sı̄ ūi i ê lı̄-ek. 
 Che sı̄ tām-po̍h kán-kán lâi kóng nā-tiāⁿ. Ǹg-bāng só͘ tha̍k ê lâng, ū-ê siū kám-kek, him-bō͘ ài chò Bú-tı̄ Sian-seⁿ ê khoán. 
 “Chèng-sı̂n ê kang to lóng bêng-pe̍k. Taⁿ i chiūⁿ kàu thian-kok; éng-oán kap Chú chò-hoé kau-poê, tit tio̍h bān-nı̂ toā-hok.”
 (Tâi-oân-hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 181 koàn,1900 nı̂ 4 ge̍h)