Ēng phoe kià hō͘ lia̍t-ūi ê chèng hiaⁿ-tı̄ chí-moē siu-chai. Goá lı̄-khui Tâi-oân ê sı̂, chiū lóng bô phah-sǹg goá bē-tit thang koh koè-khı̀ kap lín tāi-ke sio-kı̀ⁿ. Thiaⁿ-tio̍h Eng-kok ê Kong-hoē só͘ gı̄-tiāⁿ--ê, goá ê sim tòng-bē-tiâu, chin m̄-kam; in-ūi oá sı̀-cha̍p nı̂ kú, goá toà tı̄ lín ê tiong-kan, kap lín saⁿ chhut-jı̍p lâi choè Chú ê kang. soà khoàⁿ tı̄ Tâi-oân tùi tang, sai, lâm, pak ê Sèng-hoē ná khui-khoah, iā ū ná chē lâng kui-ho̍k lâi sı̀n Iâ-so͘. Taⁿ tùi tı̄ só͘ le̍k-koè ê sū, goá ê sim koh khah te̍k-pia̍t ê ı̀-sù kap lín saⁿ kiat-liân, iā m̄-káⁿ bē-kı̀-tit lín siông-sı̂ ê hó khoán-thāi, chhin-bı̍t ê thiàⁿ-thàng, che sı̍t-chāi kàu éng-oán choè kı̀-liām. Só͘ thiàⁿ ê hó pêng-iú, goá tú-tio̍h chit-hō ê chó͘-gāi, m̄-káⁿ hiâm, chiū chai sı̄ Siōng-tè ê hó chí-ı̀, iā ē choè lán ê iú-ek. Chiàu Sèng-keng só͘ kı̀-chài kóng, " Kı̀ⁿ-nā kéng-kài ê sū, tı̄ tng-sı̂ chiàu-khoàⁿ m̄-sı̄ hoaⁿ-hí, sı̄ iu-būn, nā-sı̄ āu-lâi, chiū tı̄ hiah-ê tùi kéng-kài lâi liān-ta̍t ê lâng, kiat pêng-an ê koé-chí " ( Hi-pek-lâi 12:11 ). Sui-jiân tı̄ chit sè-kan bē-ē koh sio-kı̀ⁿ, iáu-kú m̄-thang hoân-ló kàu siuⁿ koè-thâu. Lán nā choè Iâ-so͘ tiong-sı̀n ê lô͘-po̍k, chiū ún-tàng tı̄ Thian-tông ē koh saⁿ-kı̀ⁿ, soà hióng-siū éng-oán ê hok-khı̀ tı̄ Chú ê bı̄n-chêng. Chiàu-khoàⁿ, chit sè-kài ê lō͘-boé sı̄ ná chhin-kı̄n. Tı̄ Khé-sı̄-lio̍k 6:4 ū chı̍t kù kóng, "Tùi tē-chiūⁿ chhiúⁿ-toa̍t hô-pêng, hō͘ lâng saⁿ-thâi." Hiān-kim chit chat ê Sèng-chheh kó-jiân ū èng-giām. Iū-koh tı̄ Lō͘-ka 21:10 ū kı̀-chài kóng, "Peh-sı̀ⁿ beh khí-lâi kong-kek peh-sı̀ⁿ, kok iā beh khí-lâi kong-kek kok. Tē beh toā tín-tāng, iā chē-chē só͘-chāi ū ki-hng un-e̍k." "Lâng tùi kiaⁿ-hiâⁿ í-kı̍p thèng-hāu só͘ beh kàu tı̄ thiⁿ-ē ê sū chiū hūn-khı̀; in-ūi thiⁿ-siōng beh tín-tāng," "Bān-mı̍h kı̀-jiân beh án-ni siau-bia̍t, chiū lín tı̄ sèng kap kèng-khiân tio̍h choè sím-mı̍h hō ê lâng, lâi ǹg-bāng, soà chhui-pek Siōng-tè ê jı̍t kàu" (2 Pí-tek 3:11 ). "Só͘-í só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tı̄ chí-moē ah, lín kı̀-jiân ǹg-bāng chiah-ê, tio̍h in-khín hō͘ lín bô lâ-sâm bô hâ-chhû, an-jiân kı̀ⁿ-tio̍h I" ( 2 Pí-tek 3:14 ). "Tio̍h kín-sı̄n kéng-séng lâi kı̂-tó, in-ūi lín m̄-chai hit ê kı̂ sı̄ tı̄ sím-mı̍h sı̂. " Goá chin tı̀-ı̀ kā lín tāi-ke chhéng-an. Goān lín bān-hok. "Iā goān lín tiàm tı̄ Ki-tok ê lâng lóng tit pêng-an. " Tı̄ Eng-kok, Bûn--sı̄ An siá. (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 491 koàn,1926 nı̂ 2 ge̍h)