1 Kiù-chú Iâ-so͘ ū bān-koân-lêng, 
Chiáng-koán thiⁿ-téng toē-ē;
Chèng-lâng eng-kai choè i ha̍k-seng,
Sêng-sim lâi niá soé-lé. 2 Iâ-so͘ êng-kng beh chiò sè-kan,
Sèng-sı̂n tiàm lâng sim-lāi,
Sı̄-toā sı̄-soè hoaⁿ-hí sı̀n-thàn,
Tâng-sim chı̍t-ı̀ ho̍k-sāi. 3 Thong thiⁿ-kha-ē bān-kok thài-pêng,
Hióng-siū Iâ-so͘ un-tián;
Chèng-lâng saⁿ-thiàⁿ tâng-sim tâng-chêng,
Tāi-ke kap Chú saⁿ-liân. 4 Taⁿ lán khún-kiû Sèng-sı̂n lo̍h-lâi,
Kà lâng chı̄n-bat Iâ-so͘,
Kiù-chú toā-un hō͘ lâng lóng-chai,
Jia̍t-sim kám-siā chheng-ho͘.