Chı̍t ê hoān-chiá khui-to liáu tı̄ pēⁿ-pâng kóng: “Chán ! Goá ê sin-thé bô būn-tê--a.”
Keh-piah-chhn̂g ê hoān-chiá kóng: “Bān-chhiáⁿ hoaⁿ-hí leh ! Hoān-sè lí ê pak-tó͘ té ū lâu chı̍t-tè gah-jeh, lí tio̍h koh khui chı̍t pái !”

Lēng-goā chı̍t chhn̂g ê hoān-chiá kóng: “To tio̍h m̄. Goá tio̍h-sı̄ ūi-tio̍h chı̍t-ki giap-á koh hō͘ lâng khui chı̍t pái, tı̄ pak-tó͘ té kā goá lā kui-po͘.”

Tng in thó-lūn kàu nāu-jia̍t phut-phut ê sı̂, in khoàⁿ-tio̍h hit ê khui-to ê I-seng chheⁿ-chheⁿ kông-kông cháu-jı̍p pēⁿ-pâng, chin kín-tiuⁿ kā in mn̄g kóng: “Lín kiám ū khoàⁿ-tio̍h goá ê phoê-ê?”