1 Siōng-tè ê Kiáⁿ Ki-tok, 
Éng-choè bān hok goân-thâu,
Siông-siông si-un sù-hok,
Chhin-chhiūⁿ hô-chúi tn̂g lâu,
Kám goá ê sim chān goá ê chhùi,
Chheng-siā o-ló Kiù-chú un-hūi. 2 Siōng-tè chû-pi jı̂n-ài,
Éng-oán lóng bô ı̂-e̍k,
Thiⁿ-téng bān-bān sèng-sài,
Jia̍t-sim o-ló kàu ke̍k;
Lán lâng siū un pí i khah chhim,
Eng-kai kám-siā it-hoat jia̍t-sim. 3 Chá goá bô tè Bo̍k-chiá,
Lı̄-khui iûⁿ-kûn hn̄g-hn̄g,
Iâ-so͘ piàn kiâⁿ khòng-iá,
Chhē goá lâi chhoā tò-tńg,
I lâu pó-huih pàng-sak ka-kı̄,
Kiù goá lêng-hûn éng-oa̍h bô sí. 4 Sè-kan chiū-sı̄ goā pang,
Choē-choē gûi-hiám kan-khó͘,
Kàu taⁿ goá kiâⁿ ún-tàng,
In-ūi Kiù-chú pó-hō͘.
NG3-bāng chiàu-kò͘ tı̍t kàu chó͘-ke,
Oē jı̍p thian-tông kı̀ⁿ-tio̍h Thiⁿ-pē. 5 Sı̂-khek goá siū toā un,
Sim-lāi chı̄n ài pò-tap,
Siông-siông ho̍k-sāi kèng-chun,
Kı̂-kiû Thiⁿ-pē kàm-la̍p,
Chóng-sı̄ pò-un iáu-bē kàu hó,
Só͘-kiâⁿ só͘-choè bô chiâⁿ kong-lô. 6 Kiû Chú pang-chān iúⁿ-chhı̄,
Hō͘ goá oē kiâⁿ hó-sū,
Kú-tn̂g kap goá khiā-khí,
Éng choè sim-sı̂n ê Chú;
Goá chiū ho̍k-sāi jı̍t-jı̍t khûn-khûn,
Pò-iông chun-miâ o-ló toā-un.