“Ū-kàu khióng-pò͘ ! Chang-mê goá bāng-kı̀ⁿ goá ka-kı̄ chı̍t ê lâng kap 100 ê kim-hoat lú-lông, 100 ê o͘-hoat lú-lông kap 100 ê n̂g-hoat lú-lông chò-tı̄n !” Chı̍t ê cha-po͘ lâng án-ne tâu kóng. “Hiah chē súi cha-bó͘ poê lí chı̍t ê, koh hoah khióng-pò͘?” Pêng-iú siūⁿ bô khióng-pò͘ ê tō-lí. “Khióng-pò͘--nò͘ ! Tı̄ bāng-tiong goá mā sı̄ cha-bó͘--ê.”