Chhin-ài--ê! 
Lí sı̄ lâng, goá iā sı̄ lâng!
Chı̄-chūi oē thang bô kè-sit? Hu-chhe siong-chhù (saⁿ-kap chò-hoé),
Chhian-bān m̄-thang siuⁿ khêng-chin;
Mē sı̄ thiàⁿ, phah sı̄ chhin. Lóng m̄-sı̄ sím-mı̍h chèng-keng oē,
Un-ài hu-chhe hô-hó pı̀-koat chāi:
“Bı̂-chhiò éng-chāi!” 【Choè hu-chhe--ê! Lín ê teng tio̍h siông-siông tiám-teh, chiò tı̄ ka-têng, hō͘ ka-têng ū bı̂-chhiò kng-bêng, khoài-lo̍k kap hēng-hok. Koh tio̍h ēng chin-sı̍t choè io-toà, ēng hô-pêng choè oê, giâ sı̀n ê tı̂n-pâi, chiah oē phah-bia̍t pháiⁿ ê it-chhè ê hé-chı̀ⁿ. 】 (Lú-soan Goe̍h-khan Tē 32 kı̂, 1962 nı̂ 7 goe̍h)