Thàu-chá chhut-mn̂g kàu hông-hun poe-lâi poe-khı̀ bô hioh-khùn 
Tang sai lâm pak chhoē hoe-châng sı̀-kè chhái bı̍t tńg-lâi khǹg
Jı̄n-chin phah-piàⁿ bô-liáu-kang jı̄n-chin phah-piàⁿ ū hi-bāng