Bı̍t-phang hun-chò saⁿ-téng , chı̍t-téng sı̄ kang--ê, chı̍t-téng sı̄ bó--ê, koh chı̍t-téng sı̄ siū chhe--ê. Bó--ê seng-khu pak-tó͘ khah tn̂g, io iā sió-sè , sı̍t khah chiam, boé ê chhı̀ oan-oan bē tèng--lâng , chhùi kap kha lóng-sı̄ hoé-hu sek ; bı̍t-pô͘ ê téng-bı̄n ū chı̍t-chiah bó--ê hō-chò phang-ông , chiah-ê phang lóng sı̄ chit-chiah siⁿ--ê . Kang--ê seng-khu pûi , io kāu, ba̍k-chiu toā, tiàm tı̄ khah téng-bı̄n , beh saⁿ-liân; chhiu hun-chò cha̍p-saⁿ chat, pak-tó͘ ı̂ⁿ-ı̂ⁿ , boé-chhı̀ tı̍t koh tn̂g, iā gâu tèng--lâng . Siū chhe-ēng ê phang , pí kang--ê bó--ê khah sè-chiah, i-ê sek-tı̀ sı̄ chí-sek o͘-sek , pak-tó͘-té ū hoâiⁿ-hûn. Bó-phang bô chò pa̍t-mı̍h tāi-chı̀ , kàu chhun-thiⁿ lâi , to̍k-to̍k chiáng-lí só͘ pàng ê nn̄g . Só͘ pàng--ê chiū-sı̄ chò siū chhe ê phang; koh pàng--ê chiū-sı̄ chò kang ê phang ; tē-saⁿ pái pàng--ê iû-goân chò siū chhe-ēng ê phang . Chı̍t siū phang ê tiong-kan, kang--ê ê siàu-gia̍h chē--ê nn̄g-chheng chiah , chió--ê iā ū la̍k-pah chiah . Siū chhe--ê ê siàu-gia̍h chē--ê ū nn̄g-bān chiah , chió --ê iā ū chı̍t-bān gō͘-chheng chiah. Lēng-goā ū chı̍t-chéng ê nn̄g , choan-choan sı̄ chhut bó--ê chò phang-ông, chı̍t-nı̂ put-kò sı̄ saⁿ gō͘ chiah nā-tiāⁿ , só͘ chhut ê ông kap pa̍t-ê phang ū koh iūⁿ. Siū chhe --ê tio̍h thè i khı̀ chhoē chia̍h , kàu jı̄-cha̍p goā jı̍t lóng pı̂ⁿ-pı̂ⁿ toā , tı̄ phang-siū ê lāi-bı̄n hán-siaⁿ chhut--lâi , bô loā-kú chiū chiong sin ê phang niá chhut--lâi , lāi-bı̄n ū kúi-nā ê ông hun-chò kúi-nā tūi. Siū chhe-ēng ê phang i-ê chhùi put-chí kı̂-koài , ū lâng ēng hián-bı̂-kiàⁿ kā i khoàⁿ, chêng poàⁿ-koe̍h hun gō͘-ê tn̂g-khí , tiong-kan chı̍t-khí khah toā , siang-pêng-piⁿ ū chē-chē sè-á khí , kı̂ -tiong toā-khí ē-tn̂g ē-té , put-chí lı̄-piān thang chhái hoe-sim ê hún ; kı̄n tiong-ng tı̄ toā-khí ê só͘-chāi, koh ū nn̄g-ki chhùi-khí , i-ê khí-boé ū chhı̀, chiū-sı̄ pang-chān tiong-ng ê toā-khí ; āu-poàⁿ-koe̍h lóng ū sok-á lâi sok hit ê gō͘-ê tn̂g chhùi-khí . Āu-thúi ê chêng-koe̍h tiong-ng khang-khang chhin-chhiūⁿ sè-ê tē-á, siang-pêng ū chhı̀ chhin-chhiūⁿ mn̂g , chhùi chia̍h hoe-hún tı̍t-tı̍t thun kàu āu-thúi bı̍t-khang ê só͘-chāi , lâi chng kàu moá-moá, ēng siang-pêng ê mn̂g-chhı̀ chiàu-kò͘ . Chit-hō ê phang iā ài chia̍h hoe-sim chiap, thun kàu pak-tó͘ -lāi hoà chò bı̍t , bı̍t -moá chiū tò-tńg lâi i siū-lāi ê khang-pâng , chiàu siàu-gia̍h lâi thò͘-chhut , hit-ê té-bı̍t ê pâng iā chok kı̂-koài . Kiaⁿ-liáu bı̍t lâu-chhut--lâi , í-kı̍p ū khong-khı̀ jı̍p-khı̀ lâi phah-pháiⁿ hit-ê bı̍t , só͘-í tāi-seng chò la̍h lâi kô͘, hō͘ bı̍t lóng bē lâu chı̍t-tiám-á chhut--lâi, jı̂-chhiáⁿ bô thàu-hong. Koh lēng-goā ēng chı̍t-poàⁿ ê bı̍t , chı̍t-poàⁿ ê hoe-hún lâi hô , chhin-chhiūⁿ bı̄n-thâu ê khoán-sit , hē jı̍p siū-lāi hō͘ khí-thâu chhut-sı̀ ê phang thang chia̍h .Iū-koh hit-ê pâng m̄-sı̄ sı̀-kak m̄-sı̄ ı̂ⁿ, la̍k-bı̄n ū chiam-kak, in-ūi sı̀-kak ū phang jı̍p hit lāi-bı̄n . Sı̀-kak-thâu lóng ū hit-ê khang só͘-chāi . Îⁿ --ê chiū-sı̄ pâng kap pâng saⁿ-liân . Goā-bı̄n iû-goân ū khang só͘-chāi , to̍k-to̍k la̍k-bı̄n chiū-ū ta̍k ê pâng lâi saⁿ-chiap, chò pâng chin chē , iā kian-kò͘ , koh hit-ê pâng ta̍k-choā ū chı̍t-lia̍t hoâiⁿ--teh . Siat-sú ū chı̍t-choā ka-la̍uh , tiong-ng chiū khiàm chı̍t-choā ; phang ê óng-lâi khah put-piān , iū oh-tit chiong chit-choā ê pháiⁿ-pâng têng-khí tı̄ goân-ūi; in-ūi án-ni, chiah chò hoâiⁿ-kiô tı̄ hit téng-bı̄n , hō͘ i óng-lâi lı̄-piān, koh chiap-soà hit-ê pâng, put-tı̀ tūi-lo̍h--lâi . Che kiám m̄-sı̄ Siōng-tè ê ı̀-sù hō͘ i ū tı̀-sek mah ? Phang ê sèng chò tē-it ū-gı̄ . Chı̍t-chiah phang ū tit-tio̍h chē hoe ê só͘-chāi , tek-khak chio kui-kûn ê phang tāi -ke lâi saⁿ-kap chhú. Bí-kok toā soa-bô͘ ê tē- hng ū chē-chē phang, ū-ê tı̄ soaⁿ-chio̍h ê hia̍t-lāi, iā ū-ê tı̄ kó͘-chhiū ê chhiū- phāng-lāi ; hia ê chóng miâ kiò -chò iá-phang beh tit-tio̍h hit ê-bı̍t , tāi-seng tio̍h ēng pô-lê-siuⁿ, chng tām-po̍h-á phang-bı̍t kàu soaⁿ-téng, khoàⁿ-kı̀ⁿ bı̍t- phang, chiū hō͘ i jı̍p siuⁿ-lāi chia̍h hit-tiong-kan ê bı̍t, tia̍p-á kú pàng hō͘-i chhut-khı̀ ; thêng chı̍t-ē, chiū-koh-ū bı̍t-phang lâi, iû-goân hō͘-i jı̍p siuⁿ-lāi chia̍h , khah kú ná-kàu ná-chē , lóng-chóng chhin-chhiūⁿ chêng--ê , jiân-āu pàng khı̀ chı̍t nn̄g chiah, chiàu i só͘ poe lâi toè i chiū tit -tio̍h phang-siū ê só͘-chāi ; phang khoàⁿ-kı̀ⁿ lâng kàu i-ê phang-siū-piⁿ, tek-khak jı̍p siū-lāi kā i-ê tâng-phoāⁿ kóng , chiū kui-kûn ê phang it-chı̄n chhut--lâi thang chhut-chāi lâng lâi koah hit-ê bı̍t . (Tâi-oân Hú-siâⁿ-kàu-hoē-pò tē 86 tiuⁿ,1892 nı̂ 6 ge̍h)