Chheⁿ-táu-chio̍h chı̍t tè 
Lāu-kho̍k-kho̍k
Lâi chū chng-kha
Toà tı̄ goán-tau ê toā-thiaⁿ
M̄-chai goán-kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ
Sı̄-m̄-sı̄ ē chim-chiok khoàⁿ
Khoàⁿ chhut goán sè-hàn ê chng-kha A-bó a-pa a-hiaⁿ
Chhin-tông chhù-piⁿ keh-piah
Koè-nı̂ sı̂-chūn chı̍t-ke chı̍t-ke
Lāu-jia̍t-chhih-chhih
E-koé ê hêng-iáⁿ