E-po͘, khiā tı̄ châi-keng ha̍k-ı̄ⁿ, tùi Chin-lí ê toā-mn̂g khoàⁿ--koè, bi-bi ê hong chhoe--lâi, tāi-ha̍k-seng teh khai-káng, gín-á teh chhit-thô, koh ū hún-chiáu tı̄ thô͘-kha kiâⁿ. Chiah-nı̄ súi ê kong-kéng, hō͘ goá chiām-sı̂ boē-kı̀ chı̍t-koá hoân-ló. Lâi chia chò kang-chok jı̂n-oân tē-jı̄-kang--a, sui-bóng chin thiám, m̄-koh, ū chı̍t-tı̄n koan-sim Tâi-gí-bûn ê siân-pái kap siàu-liân-lâng, tı̄ chia teh jı̄n-chin ha̍k-sı̍p phah-piàⁿ, ta̍k-ê lóng tàu-tı̄n iōng Tâi-gí teh ko-thong, chin chū-jiân ê kám-kak. Tng teh hiáng-siū bí-hó ê khı̀-hun hām khong-kan ê sı̂-chūn, ba̍k-chiu chêng hoat-seng chı̍t-chân kau-thong sū-kò͘, nn̄g-ê lâng ūi-tio̍h chin iù-chat ê tāi-chı̀ kóng boē hó-sè, khı̀-chhia sió-khoá khê--tio̍h tō siáng lóng boài niū siáng, m̄-chai teh kò͘-chip sáⁿ? Kóng bú-gí sı̄ chin chū-jiân ê tāi-chı̀, m̄-bat khoàⁿ-koè bú-gí koh su-iàu lâng chiah sin-khó͘ teh chhui-sak--ê. Sı̄ án-choáⁿ chhiūⁿ kóng Tâi-gí chiah tiōng-iàu ê tāi-chı̀, kian-chhı̂ ê lâng bô-kàu choē? E-po͘ ê jı̍t-thâu chin un-jiû, ǹg-bāng chit-chióng tiⁿ-tiⁿ ê kám-kak, ē hoà-kái só͘-ū ê būn-tê. (TGB Thong-sı̀n tē 24 kı̂, 2001 nı̂ 9 goe̍h)