1 Chāi chá Siōng-tè ū kı̀ Sèng-keng, 
Beh siat un-tián hoat-tō͘,
Kàu-sı̂ chiū chhe Sèng-kiáⁿ kàng-seng,
Ēng sí lâi khui oa̍h-lō͘. 2 Chú kūn lı̂m-chiong siat-lı̍p boán-chhan.
Chiâⁿ choè chún-tǹg ûi-kı̀,
Hō͘ lán siàu-liām sio̍k-choē kan-lân,
Ia̍h bāng thian-tông hok-khı̀. 3 Chiàu chú bēng-lēng, lán chē iân-sia̍h,
Peh-piáⁿ phâng-poe chiok-siā;
Tāi-ke kap Chú kau-poê lim-chia̍h,
Chhin-chhiūⁿ tı̄ thiⁿ tehe khiā. 4 Tiàm tı̄ sè-kan sui-jiân ū choē,
Kap Chú sioōng-thong ū hok;
Chóng-sı̄ put-pí kap Chú chū-hoē,
Tı̄ thiⁿ chı̀-sèng ê kok.