1 Iâ-so͘ seng-khu thoè Ilán tèng sí, 
Peh piáⁿ thoân-siū ò-bianū tō-lí;
Pó huih lâu chhut oē kiù ha̍k-seng,
Phû-tô âng chiap tāi-tāi piáu-bêng. 2 Sèng-hoē chèng-lâng saⁿ-kap chia̍h piáⁿ,
Chiâⁿ choè chı̍t thé, tāi-ke saⁿ-thiàⁿ;
Lóng-chóng lim poe, tâng chē lé-liân,
Hiaⁿ-tı̄ chí-bē kap Chú kiat-liân. 3 Sim-sı̂n iau-gō him-bō͘ chheng-gı̄,.
Kiù-chú kong-lô ta̍k hāng chiâu-pı̄;
Lêng-hûn chhùi-ta, ài tit-tio̍h kiù,
Oá-khò Iâ-so͘, éng-oán hióng-siū.