Bo̍h-tit khoà-lū bı̂n-á-jı̍t

Hoan-e̍k Oē-pò Chá-chêng tı̄ Se-kok ū bó͘-lâng, ang-bó͘ nn̄g-ê sio-hoé-thoàⁿ teh tō͘-oa̍h; sı̄ kèng-khiân ho̍k-sāi Chú, gâu hō khoán-thāi lâng. Í-keng gō͘-cha̍p goā hoè, iáu-boē ū kiáⁿ-jı̂. Sı̄ chin sàn-hiong, ke-lāi bô poàⁿ-hāng mı̍h, chí-ū chı̍t-tè chhù thang khiā-khí, iok-liōng ta̍t 600 gı̂n nā-tiāⁿ. Chia̍h-chhēng siông-siông khiàm-khoeh. Koh tú-tio̍h ki-hng ê sı̂-tang, bí kùi chhin-chhiūⁿ chin-chu, chhâ-chı̂ⁿ kàu ná-chún jio̍k-kùi. Chiū kā lâng chioh-chı̂ⁿ, khiàm-chè chin-chē, jı̍t-chí chı̍t-ē kú, chè-chú tùi koaⁿ-hú kò--i, boeh kó͘ i-ê chhù lâi hêng-khiàm. In nn̄g-ê lāu-ang-bó͘ bô hoat-tit i ta-oâ. Chè-chú boē lâi kó͘-chhù ê chêng chı̍t-jı̍t, sı̄ An-hioh-jı̍t; in ang-bó͘ chiū khı̀ Lé-pài-tn̂g thiaⁿ tō-lí; tú-hó Bo̍k-su kóng Má-thài 6 chiuⁿ 34 chat, chiong“Bo̍h-tit khoà-lū bı̂n-á-jı̍t” ê kù chò tê-ba̍k, lâi gı̄-lūn tō-lí. In ang-bó͘ thiaⁿ-liáu lio̍h-á siū an-ùi in ê sim, tò-khı̀ chhù-nı̍h koh tha̍k chit chat, sêng-sim kiû Siōng-tè pang-chān.

Tē-jı̄ jı̍t koaⁿ-hú lâi kó͘-chhù, in nn̄g-ê lāu-lâng to̍k-to̍k hn̄g-hn̄g khiā teh thı̂-khàu; chhut-chāi chèng-lâng só͘-chò, nā-sı̄ sim-lāi iû-goân kı̂-tó bô soah. Thêng tiap-á-kú, chèng-lâng chū-chı̍p lâi beh bé chhù.  Thâu chı̍t-ê chhut kè kóng, 300 gı̂n.  Tē-jı̄ ê kóng, 350gı̂n.  Tē-saⁿ ê kóng, 400 gı̂n.  Tē-sı̀ ê kóng, 450 gı̂n. Kóng iáu-boē soah, hut-jiân ū chı̍t-ê chun-kùi ê lâng kín-kín cháu--lâi, khùi chhoán boē soah, chiū toā-siaⁿ chhut kè kóng, 500 gı̂n.  Tùi án-ni chèng-lâng lóng tiām-tiām, chiū tiāⁿ-tio̍h chhù ê kè-chı̂ⁿ.  Hit-ê chun-kùi ê lâng khui tē-á the̍h gı̂n hō͘ chè-chú.  Chè-chú chiū mn̄g, Lí sím-mı̍h miâ-sèⁿ?  Soà mn̄g lí bé chhù sím-mı̍h iân-kò͘?  Hit-ê chun-kùi ê lâng ı̀n kóng, Goá khoàⁿ in nn̄g-ê lāu-ang-bó͘ thı̂-thı̂ khàu-khàu, chhùi-lāi sè-siaⁿ teh liām, goá m̄-chai sı̄ sím-mı̍h iân-kò͘, nā-sı̄ goá phah-sǹg in sı̄ kèng-khiân ê lâng; só͘-í lı̂n-bín--in, thè in poê chit 500 ê gı̂n-chı̂ⁿ, sı̄ sim só͘ kam-goān, kóng-soah, chiū chò i khı̀.  

Jiân-āu chè-chú chiū kiò in ang-bó͘ lâi, chiū kā in kóng, lín thang koh tit-tio̍h kū-chhù lâi khiā-khí; in-ūi hit-ê chun-kùi ê lâng-kheh thè lín sio̍k-hoê. Siat-sú lín ài kā i siā in, nā-sı̄ hit-ê lâng í-keng khı̀-lah, iā m̄-chai tiàm tı̄ tó-ūi. In nn̄g ê lāu-lâng chiū tńg-khı̀ sit-lo̍h koh tit-tio̍h ê chhù, tâng siaⁿ o-ló Chú ê toā-in; kám-siā Chú ín-chún in ê kı̂-tó. Soà phah chio̍h-pi khiā tı̄ mn̂g-kháu, siá Má-thài 6 chiuⁿ 33-34 chat, chò éng-oán ê kı̀-liām; hit nn̄g-chat chiū-sı̄ kóng,“Nā sı̄ Siōng-tè ê kok kap I ê gı̄ tio̍h kiû, chiū chiah-ê mı̍h chū-jiân ke hō͘ lín. Só͘-í bo̍h-tit khoà-lū tı̄ bı̂n-á-jı̍t, bı̂n-á-jı̍t ê khoà-lū, tio̍h khoà-lū tı̄ bı̂n-á-jı̍t; kin-á-jı̍t ê tio̍h-boâ, tio̍h-boâ tı̄ kin-á-jı̍t, chiū kàu-gia̍h.” Tùi án-ni khoàⁿ-khí-lâi lán nā sêng-sim kı̂-tó, chiū put-lūn kiû sím-mı̍h, tek-khak tit-tio̍h Siōng-tè ín-chún, mı̍h-sái khoà-lū tı̄ bı̂n-á-jı̍t. Sù-tô͘ Pí-tek kóng,“Tio̍h chiong só͘ khoà-lū ê tāi-chı̀ kau-hù Siōng-tè, Siōng-tè chiàu-kò͘ lín.”Che oē sêng-sı̍t ū iáⁿ. Só͘-í lán thàn Kiù-chú ê kà-sı̄, ta̍k-hāng oá-khò I, hâng-ho̍k I, kau-tāi I kā lán siat-hoat, chiū m̄-nā lêng-hûn tit-tio̍h hok-khı̀ pêng-an, chiū seng-khu tı̄ sè-kan ta̍k-jı̍t tit-tio̍h an-ún m̄-bián khoà-lū. (Tâi-lâm Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 152 koàn, 1897 nı̂ 11 ge̍h)