“Lāu-sin í-keng 80--ah.” 
 “M̄-thang siá “Ngó͘-kun kim-chá hô-chhù khı̀” chit-khoán Tâi-gí.” 
 “Che kiò-chò La-bı̀n-chih chi kái.” 
 “Tâi-oân ū phông-kó bô jû-kó; ū niáu-chhú bô in-chhú.” 
 “Siá Tâi-gí tio̍h ài cheng-bı̍t.” 
 “Lô-má-jı̄ toā-siá sió-siá ài hun chheng-chhó. M̄-sı̄ kiò-sı̄ siá toā-jı̄ chiū-sı̄ toā-siá, siá sè-jı̄ chiū-sı̄ sió-siá. Lín tio̍h ài khı̀ bé chho͘-tiong ê Eng-gí phō͘-á lâi liān-siá.” 
 “Lín m̄-hó tı̄ ē-kha kóng-oē. Téng-koân siá, ē-bı̄n mā tio̍h liān-siá.” 
 “Tâi-gí ê siaⁿ-tiāu chiū-sı̄ bûn-hoat.” 
 Bo̍k-su teh káng-khò ke̍k-kı̂ chhut-la̍t. Put-sı̂ khoàⁿ i toā lia̍p koāⁿ, sè lia̍p koāⁿ tùi thâu-hia̍h liàn lo̍h-lâi chhùi-phoé, chhiú-kin-á chhit bē lı̄, siah-chuh mā tò͘ kah tâm-kô͘-kô͘. I iû-oân piàⁿ-koāⁿ kà-sı̄ tāi-ke. 
 Koh 1-ê bo̍k-su ta̍k-nı̂ Sèng-tān chiū ē thê-kóng ê kò͘-sū. 
 Tı̄ hit-ê kiông-koân to̍k-chhâi ê sı̂-tāi, tı̄ hit ê hùn-khài pi-siong ê koâⁿ-thiⁿ, Bo̍k-su khı̀ thàm-hóng Lı̂m Gı̄-hiông sian-siⁿ liáu-āu, chē tı̄ Tâi-pak Chhia-thâu tùi-bı̄n ê Hi-luh-thng teh lim ka-pi. Hit-sı̂ chin chiap-kı̄n Khu-li-suh-ma-suh, sim-chêng khiok sı̄ chin tı̂m-tāng. Ka-pi-thiaⁿ ū 1-ūi sió-chiá teh chàu “5 11 32 11, 5 6 1 6 5” chit-siú Sèng-tān koa. Tong-sı̂ ū chin-chē goā-kok-lâng, só͘-í sió-chiá ēng chiok-chē kok gí-giân teh chhiùⁿ. Bô-ı̀-kò͘, hiông-hiông thiaⁿ-tio̍h toâⁿ kǹg-khı̂m ê sió-chiá teh chhiùⁿ, “Tı̄ chı̍t-ê bé-chô--nı̍h, bô iô-nâ thang ēng.......”. Bo̍k-su kóng i hoaⁿ-hí kah siūⁿ beh cháu-khı̀ kah hit-ê sió-chiá chim--1--ē.
 Bo̍k-su in-ūi cháu-chông koè-thâu, ū-sı̂ ē khùn bē khı̀, bat kiò Khá-lē khui ài-khùn-io̍h-á ê chhù-hng hō͘--i. Khá-lē kā 1-bı̄ siōng sin, siōng bô hù-chok-iōng ê io̍h-á siāu-kài hō͘ Bo̍k-su. Khá-lē kā io̍h-á miâ “Stilnox” siá-tı̄ piān-choá téng, beh hō͘ Bo̍k-su chiū-kı̄n the̍h-khı̀ hō͘ Tâi-lâm Sin-lâu Pēⁿ-ı̄ⁿ ê i-su chò khui io̍h-hng ê chham-khó. In-ūi kiaⁿ Bo̍k-su bē kı̀-tit hit tiuⁿ choá sı̄ teh chhòng-siáⁿ, Khá-lē chin hó-ı̀ kā i ê miâ “khá-lē” iā siá-tı̄ choá--nı̍h. Keh kúi kang, Bo̍k-su khı̀-kàu pēⁿ-ı̄ⁿ beh the̍h io̍h, Sin-lâu ê i-su khoàⁿ-liáu hit-tiuⁿ piān-choá, kā Bo̍k-su kóng, “Su-ti-o͘h-no͘-khuh-suh” chit-bı̄ io̍h-á lán chia ū, m̄-koh goá m̄-bat khoàⁿ-koè “Kha-le” chit-khoán ài-khùn-io̍h. Chit-2-bı̄ io̍h āu--lâi kái-koat Bo̍k-sū khùn-bı̂n ê khùn-jiáu, cheng-sı̂n kiān-khong koài-lo̍k. 
 Chiok-hok Bo̍k-su “Sin-thé Kiān-khong chia̍h 120.” 

(Tâi-oân-jı̄ Cha̍p-chı̀ tē 13 kı̂, 2002 nı̂ 5 goe̍h)