Bunun Sèng-keng hoan-e̍k ê keng-kè

 Bunun sı̄ tiàm tı̄ Tâi-oân San-tē ê chı̍t cho̍k, goân-chá tı̄ Sin-ko-san ê hū-kūn, hiān-chāi chhian-soá kàu Tâi-tiong, Ko-hiông, Hoe-liân, Tâi-tang ê san-tē. In sı̄ bûn-hoà choè-kē ê lâng, kàu 3 nı̂ chêng bô ū jı̍p tiong-téng ha̍k-hāu ê lâng. In sui-jiân oē kóng Jı̍t-pún oē, chóng-sı̄ boē-hiáu tha̍k Jı̍t-pún oē ê Sèng-keng kàu bêng-pe̍k. Nā ài ín-chhoā chit khoán ê lâng lâi sı̀n Chú, tio̍h ài ēng Sèng-keng lâi hoan-e̍k choè in ê oē, koh ēng sím-mı̍h lâi hō͘ in khiā-chāi tı̄ sı̀-chiàⁿ ê sı̀n-gióng. Só͘-í tı̄ 3 nı̂ chêng, San-tē Soan-tō-hoē-tiúⁿ Sun Ngá-kok Bo̍k-su, ēng chit ê hoan-e̍k Bunun Sèng-keng ê kang kau-tài goá ê sı̂, goá sûi-sı̂ hoaⁿ-hí sêng-siū, chóng-sı̄ chı̍t hong-bı̄n iā kiaⁿ-liáu tam-tng chit ê kang boē khí. Chit-tia̍p kán-tan pò-kò hit ê keng-kè hō͘ lín chai. 
 I. Chún-pı̄
 1947 nı̂ ê 9 ge̍h, goá ū tùi Tāi-kah kàu-hoē lâi Koan-san. In-ūi chia ū chin-choē Bunun, chı̍t-pêng iā thang pang-chān Koan-san bô bo̍k-chiá ê kàu-hoē. Goá khí-seng iàu-kín ê kang sı̄ gián-kiù Bunun ê oē. Chia ū tú-tio̍h 3 hāng ê khùn-lân. 
 (1) Chiū-sı̄ tng-sı̂ lán bô ū Bunun ê sı̀n-tô͘, koh Tâi-tang koān-tiúⁿ m̄-chún lán jı̍p soaⁿ thoân-tō, só͘-í bô ki-hoē thang kap in chiap-chhiok kóng-oē. 
 (2) Sı̄ ài chhiàⁿ tú-hó ē kà-oē ê sian-siⁿ chin oh. In-ūi in lóng-sı̄ bô ha̍k-būn ê lâng, ka-tı̄ oē-hiáu kóng-oē, beh kà lâng chiū boē-oē. Só͘-í nn̄g nı̂ kú ū oāⁿ chin-choē ê sian-siⁿ. 
 (3) Sı̄ in-ūi in bô ka-kı̄ ê jı̄, só͘-í bô ū phiau-chún ê oē, tı̀-kàu ta̍k-ê hoan-siā ê oē ū cheng-chha, chit ê sian-siⁿ kap pa̍t ê sian-siⁿ só͘ kà--ê, siông-siông bô siāng. 
 II. Chè-tēng Bunun ê jı̄
 Goá gián-kiù oē ê sı̂ chiū chai in ê oē ū hun nn̄g khoán (Take Bunowad kap Bubukun), in ê jı̂n-kháu sı̄ bô chē, siat-sú nā tio̍h hoan-e̍k choè nn̄g khoán ê Sèng-keng, che sı̄ chin khùn-lân ê sū. Kàu-bé goá ū hoat-kiàn-tio̍h chit nn̄g khoán ê oē ū it-tēng ê kui-chek teh piàn. Án-ni goá chiū ēng 19 ê Lô-má-jı̄ lâi siá in ê lóng-chóng ê oē. Goá khí-seng ēng thêng-siá-pán ı̀n jı̄-bú hō͘ in tha̍k, āu-lâi chiū ēng oa̍h-pán ı̀n jı̄-bú. Chit ê ū sêng-kong ê sı̂, goá chiah sió-khoá ū an-sim kap hoaⁿ-hí. In-ūi nā bô in ê jı̄, chiū boē-oē hoan-e̍k in ê Sèng-keng. 
 Koh in ê kò͘-sū ū kóng, in kó͘-chá ū in ê jı̄, sı̄ hông-chúi hoàn-lām ê sı̂, jı̄ soà hō͘ i lâu--khı̀, tı̀-kàu kin-á-jı̍t soà bô. Án-ni in m̄-kam bô jı̄, sı̄ ū ài jı̄. Só͘-í nā ēng in ê jı̄ lâi kà in, in chū-jiân chin ài, án-ni thang choè thoân-tō hó ê ki-hoē. Ū chı̍t ê Ko-no-hong ê chhoan-tiúⁿ, in-ūi ài o̍h-jı̄, lâi hù Káng-sı̍p-hoē, ū pı̀ⁿ jia̍t-sim ê sı̀n-tô͘. Tē-it gâu tha̍k--ê, nn̄g tiám cheng chiū oē-hiáu tha̍k 19 jı̄ ê Lô-má-jı̄. 
 Goá chai in ê hông-chúi ê kò͘-sū ū m̄-tio̍h, só͘-í goá chiū ēng in ê jı̄ ı̀n chit pún “Ná-a ê toā-chúi” hō͘ in tha̍k. (Bı̄-oân)
 (Tâi-oân Kàu-hoē-kong-pò 743 koàn, 1950 nı̂ 11 goe̍h)