7. Kiù-seng chûn 
Tn̂g lâng nā bē tit-tio̍h tō-lí, chiū pài bo̍k-chú lâi siàu-liām in ê sí-chó͘. Se-kok khah choē sı̄ chhòng sím-mı̍h lı̄-ek peh-sı̀ⁿ-ê, lâi choè kı̀-liām; kiám-chhái khí i-seng-koán, o̍h-tn̂g, lé-pài-tn̂g, ióng-ló-ı̄ⁿ. 
Ū-ê tiàm tı̄ hái-kı̂ⁿ, chiū chhut gûn chō chı̍t chiah kiù-seng chûn thang kı̀-liām in ê chhin-lâng. Hái-kı̂ⁿ ê siâⁿ kap toā ê hiuⁿ-lí lóng ū kiù-seng chûn, iā khí chı̍t keng chhù khǹg chûn. Nı̂-nı̂ ū kı̀ sin-bûn-pò hō͘ lâng chai ta̍k chiah ū kiù kúi ê lâng ê sı̀ⁿ-miā, ū kúi cha̍p-ê, kúi pah-ê ,kúi chheng-ê, bô tiāⁿ tio̍h. 
Iân-hái ê só͘-chāi lóng ū siat lâng, ná hái-koan mı̂ jı̍t tio̍h sûn, iàu-kín ta̍k mı̂ tio̍h kiâⁿ iân-hái ê lō͘, khoàⁿ ta̍k hāng hó-sè á-bô. Pún siat ê sı̂ sı̄ beh lia̍h cháu sè ê lâng, hiān-kim iû-goân tio̍h sûn. Tng kau-chiàn hit sı̂ in chin-chiàⁿ bô êng, taⁿ sui-bóng pêng-chēng, ta̍k àm bó͘ hiuⁿ-lí ê chhâ-sè ê lâng tio̍h kiâⁿ kúi phò͘-lō͘, kàu tú-tio̍h pa̍t hiuⁿ-lí ê chhâ-sè ê lâng; nn̄g lâng ū jı̄ tio̍h tùi-oāⁿ choè pı̂n-kù in ū saⁿ-kı̀ⁿ, jiân-āu oa̍t tńg-lâi kàu pún só͘-chāi. 
Siat-sú nā khí toā hong éng, chiah-ê chhâ-sè ê lâng tio̍h siông-sè khoàⁿ hái-bı̄n, kiaⁿ-liáu ū sím-mı̍h chûn tú-tio̍h gûi-hiám. Nā-sı̄ ū, in chiū pò kò kiù-seng chûn ê lâng. Kiám-chhái chûn nā kha̍p-tio̍h chio̍h-thâu, á-sı̄ pı̄ hong chhe, á-sı̄ phoà-lāu, á-sı̄ tú-tio̍h pa̍t hāng ê gûi-hiám, in chiū pàng hō-phàu pò lâng chai. Khah siông sı̄ mı̂-sı̂; kiám-chhái hiuⁿ-lí ê lâng tāng-bı̂n khùn, hut-jiân-kan ū thiaⁿ-kı̀ⁿ hō-phàu ê siaⁿ, kò chûn ê lâng chiū kín-kín khí-lâi chhēng saⁿ, cháu khı̀ thoa kiù-seng chûn pàng lo̍h hái. 
Ū-sı̂ pún hiuⁿ ê thó-hı̂ lâng tú-tio̍h gûi hiám, tio̍h kò kiù-seng chûn khı̀ kiù in. Chóng-sı̄ éng-sı̂ thoa chûn, kò-chûn--ê chiū sı̄ hiah-ê thó-hı̂ lâng. In nā tı̄ hái-bı̄n siū-khó͘ chiū beh cháiⁿ-iūⁿ? Khah béng ê lâng chiūⁿ chûn, kia̍h chiúⁿ, sū, lông, kang, siong, hū-jı̂n-lâng,gín-ná lóng hô-hia̍p thoa chûn pàng lo̍h hái. 
Kiù-seng chûn sı̄ pèng toā chiah, oē chē tit kúi cha̍p lâng. M̄ thang siuⁿ toā tı̀-kàu boē jı̍p oe̍h ê só͘-chāi. Chûn-téng ū khang khak, ē-toé chhòng khah tāng, án-ni siat-sú chûn nā tú-tio̍h hong-éng chhe tò-péng, chúi boē jı̍p i pak-lāi, chûn ka-kı̄ oē koh péng chiàⁿ-bı̄n khí-lâi, boē chhin-chhiūⁿ pêng-siông ê chûn tò-péng lâu tı̄ chúi-bı̄n. 
Chûn nā tò-péng, lâng kiám boē tı̂m-lo̍h hái mah? Boē; kò kiù-seng chûn-ê ta̍k lâng ū chhēng chhó ê saⁿ, chiū oē phû tı̄ chúi-bı̄n; koh ū chhó-khoân thang hiat hō͘ poa̍h-lo̍h hái ê lâng khı̂ⁿ, bián tı̀-kàu lâng tı̂m sí. 
Ū-sı̂ chûn tı̄ toā gûi-hiám ê só͘-chāi, kiù-seng chûn boē oá chûn-piⁿ, in chiū pàng chhèng-ki-chı̀ⁿ, pa̍k soh-á. Siat-sú nā oē tiâu tı̄ chûn-soh, beh tı̂m-lo̍h-khı̀ ê lâng chiū khan soh-á lâi, kiù-seng chûn ê lâng soà pa̍k toā tiâu soh, in ná khan kàu ū toā tiâu soh, tùi kiù-seng chûn kàu gûi-hiám ê chûn. In chiū tio̍h-ân, chhòng khı̀-khū ná phê-tháng--nı̍h, ē-toé ū nn̄g ê khang hō͘ kha thóng chhut. lâng chiū chē hit lāi bı̄n hō͘ in tioh kàu kiù-seng chûn; chin-chiàⁿ gâu siat-hoat lâi kiù lâng ê sı̀ⁿ-miā. 
Chûn nā kha̍p tio̍h chio̍h kūn tı̄ soaⁿ--nı̍h, ū-sı̂ bián kiù-seng chûn lâng tiàm hoāⁿ--nı̍h ēng chhèng-ki-chı̀ⁿ lâi kiù in. 
8. Teng-thah 
Lâng nā sái chûn tı̄ toā hái, ū hong éng ê gûi-hiám; kau-chiàn ê sı̂ iā ū tùi-te̍k ê gûi-hiám. Chóng-sı̄ kiâⁿ kūn hái-kı̂ⁿ iā ū koh khah gûi-hiám, in-ūi khah siông ū toā tè chio̍h, toā hong éng khí ê sı̂, chûn oē siū hong sak, kha̍p-tio̍h chio̍h-poâⁿ, tı̀-kàu phah-pháiⁿ, lâng kap só͘ chài ê mı̍h lóng oē tı̂m-lo̍h-khı̀. Án-ni tı̄ hái-kı̂ⁿ á-sı̄ tı̄ hái-sū tiong lóng ū khí choē-choē teng-thah, mı̂-sı̂ thang chiò kng, hō͘ kiâⁿ chûn ê lâng bat lō͘, bián-tit kha̍p-tio̍h chio̍h-poâⁿ. 
Teng sı̄ chin toā ki, lı̄ kúi-nā phò͘-lō͘, iā oē khoàⁿ-kı̀ⁿ hit ê kng, ū hō ê teng oē gô, chı̍t bı̄n àm, chı̍t bı̄n kng, ū-ê poàⁿ hun kng, poàⁿ hun àm, ū-ê ēng ū sek ê chhang-kńg, kiám-chhái nn̄g-ê pe̍h, chı̍t-ê âng, chai-iáⁿ ê lâng chiū oē hun-piat sı̄ sio̍k tah-lo̍h chı̍t chō teng-thah. 
Chá-sı̂ ta̍k ê teng-thah ū lâng teh kò͘. In jı̍t-sı̂ tio̍h siu-lí teng hó-sè; kàu sı̂ tio̍h tiám teng, thong-mı̂ tiuⁿ-tı̂, kiaⁿ-liáu teng nā sit-khı̀, chûn --nı̍h ê lâng oē chin gûi-hiám. Kūn-lâi ū siat sin ê hoat-tō͘; iā tı̄ kúi-nā só͘-chāi m̄ bián-lâng teh kò͘ teng, sı̄ ēng tiān ê la̍t. Tú-tú jı̍t lo̍h ê sı̂, teng-thah hut-jiân hoat kng, tı̍t-tı̍t gô kàu thiⁿ kng, chin-chiàⁿ sim-sek. Thiⁿ-kng chhia thêng, teng chiū sit-khı̀. Kiám-chhái chı̍t ge̍h-jı̍t chı̍t pái,á-sı̄ koh khah kú, lâng khı̀ sûn khoàⁿ ū hó-sè á-bô. 
9. Chhiū-ba̍k ê Lı̄-ek 
Chhiū-ba̍k boē kóng-tit sı̄ sēng ê mı̍h, in-ūi ū só͘-chāi sēng, ū só͘-chāi lóng bô. Nā bô sēng, lâng chiū chai in ê toā khiàm-kheh; nā chhiong-chiok chiū chai Siōng-tè ê toā siúⁿ-sù. Khah m̄ chiâⁿ chhiū chiū chhò khí-lâi hiâⁿ-hé, i ê lō͘-ēng iā m̄ sı̄ sió-khoá. Khah chiâⁿ-mı̍h-ê chiū chhú chhâi-liāu thang khí chhù, chō chûn, chō kiô, kiàn siat hoē-siā; ū-ê ha̍p tı̄ chō í-toh, ke-lāi ê khı̀-khū. Iā ū-ê hoat chin súi, chin hó-khoàⁿ, koh chin ta̍t-chı̂ⁿ; ū-ê chin phang, keng-kè choē-choē nı̂ lóng bô sit-lo̍h i ê bı̄. Án-ni khoàⁿ chhiū ê lō͘-ēng sǹg boē-liáu. Ìn-tō͘, A-lat-pek, Iû-thài-kok téng ū chhut chit hō phang, koh ta̍t-chı̂ⁿ ê chhiū-ba̍k. 
Lūn chhiū-nâ, Ngô͘-kok, Bí-kok, A-hui-Lı̄-ka ū chin toā-ê, lāi-tiong hiah-ê chhiū ka-kı̄ lak chí, ka-kı̄ chhut, hoat kàu chin toā châng, lóng m̄ bián lâng kò͘. Bat khoàⁿ-tio̍h tô͘ kóng, ū chı̍t châng chhiū tio̍h 20 lâng khan lâi ûi i ê chhiū thâu, chiah oē thang lám kè, khó-kiàn sı̄ chám-jiân toā. Chóng-sı̄ toā châng chhiū bô tek-khak lóng ū toā lō͘-ēng, chhin-chhiūⁿ oá Ka-gı̄ A-lí-san soaⁿ ū hoat chin toā châng, m̄-kú ū-ê lāi-bı̄n noā khı̀. Iā m̄-sı̄ lóng-chóng bô lō͘-ēng, ū-ê thang chō choá, choè pò͘, choè chhèng-io̍h, í-kı̍p pa̍t mı̍h ê lō͘-ēng, m̄-bián chı̍t sut-á phah-sńg. Hit hō nā teh chhò sı̄ chin gûi-hiám, ài hāi-tio̍h chhò-chhiū lâng ê sı̀ⁿ-miā. Hit hō toā ê chhiū-nâ chin ām, iā chin o͘-àm, ū sai, ū hó͘, pà, chhâi-lông kap chin choē khoán ê iá-siù í-kı̍p to̍k-choâ. 
Ké-chí chhiū ū chin choē khoán. Ta̍k kok lóng ū in ê ké-chí, iā lóng oē iúⁿ-chhı̄ lâng ê seng-khu. Koh chhiū oē ı̀m-ńg, hō͘ lâng khah boē joa̍h, kiâⁿ lō͘ ê lâng chiū chai i ê toā lı̄-ek. Kai-chài hiān-sı̂ po͘-thâu ê toā lō͘ lóng ū chai-chèng, hō͘ chhut-goā lâng chhut-jı̍p chin lı̄-piān. Chhiū-nâ chin choē nā lo̍h-hō͘ chiū oē hō͘ thiⁿ-khı̀ khah liâng, lâng chiū khah sóng-khoài. Tı̄ Ngô͘-kok khah ū bō͘-sēng ê chhiū-nâ. 
Ū chhiū bô kiat ké-chí, chóng-sı̄ ū pa̍t mı̍h hō͘ lâng tit-tio̍h chin choē chı̂ⁿ. Chhin-chhiūⁿ Tâi-oân soaⁿ-lāi ê chiuⁿ-ló só͘ boē chhut, siu-jı̍p ê chı̂ⁿ m̄-sı̄ sió-khoá, bô khah su kiat ké-chí ê chhiū. Koh chin choē lâng ū kang thang choè. Teh kek chiuⁿ-ló ê sı̂, ū lâng tio̍h chhò-chhiū hiâⁿ hé, iā ū-ê tio̍h khı̀ thoáⁿ ló-phí, koh ū-ê tio̍h kek chiuⁿ-ló kap iû. Chiuⁿ-ló chin choē hāng hó ēng, oē choè io̍h, boah seng-khu, iā thang tû-khı̀ chiù-thâng, chián-á,bián-tit i-chiûⁿ siū sún-hāi. 
Ū chı̍t khoán chheng-liân chhiū thang tit-tio̍h siông-chiat iû, chhin-chhiūⁿ chiuⁿ-ló chı̍t-iūⁿ. Iā ū chhiū-leng chhiū chin ta̍t-chı̂ⁿ. Khah-chá pún-toē lâng khoàⁿ i ê chiap pe̍h-pe̍h lâu chhut, bô tek-ı̀ in-ūi hit ê chiap ài liâm tı̄ in ê seng-khu. Kàu khah oē hiáu ê lâng khoàⁿ, khioh chiap lâi chú, iā chai i ê toā lō͘-ēng. A-hui-lı̄-ka ū chhut chin choē chhiū-leng chhiū; lâng khah chai i ê hoat-ta̍t, chiū í-keng chèng tı̄ choē-choē kok. 
Koh chı̍t khoán chhiū, i ê phê oē choè chhó, chhin-chhiūⁿ po-lê kan ê that, chóng-sı̄ iā oē ēng-tit choè kiù-miā chûn, í-kı̍p choē-choē hāng ê khı̀-khū. 
Tı̄ Ka-ná-tāi ū chhiū thang chè-chō thn̂g, hit hō thn̂g chú liáu chin tēng oē khǹg-tit choē-choē nı̂, iáu chin hó chia̍h. Án-ni khoàⁿ chhiū-ba̍k ê lō͘-ēng m̄-sı̄ sió-khoá. 
10. Ai-kı̍p 
I 
Tng Kū-iok ê sı̂-tāi Hi-pek-lâi cho̍k kap saⁿ ê tè-kok put-chí ū kan-sia̍p, ū-sı̂ lı̄-ek ū-sı̂ sún-hāi, chiū-sı̄ Pa-pí-lûn, A-su̍t kap Ai-kı̍p, kı̂-tiong lūn in ê seng-hoa̍t kap chong-kàu, tē-it iàu-kín sı̄ Ai-kı̍p. Tú-tio̍h ki-hng hit sı̂ in ê chó͘-kong lo̍h-khı̀ Ai-kı̍p; tı̄ Ai-kı̍p Iok-sek kap Mô͘-se í-kı̍p in ê peh-sèⁿ siū kàu-liān soà chiām-sı̂ hō͘ in pó-hō͘. 
Tı̄ āu-tāi Ai-kı̍p ta̍uh-ta̍uh teh chhap Í-sek-lia̍t ê sū, khah siông bô lı̄-ek. Ū-sı̂ choè tùi-te̍k, ū-sı̂ koé-choè pêng-iú, kı̂-sı̍t beh tí-tng A-su̍t, chiū-sı̄ tang-pak ū koân-sè ê kok. A-su̍t ê jı̂n-sı̂n Lia̍p-sa-ki kóng, "Lí oá-khò Ai-kı̍p mah? Kiám m̄ chai i sı̄ chhin-chhiūⁿ í-keng chı̍h ê lō͘-tek, lâng hoāⁿ i, tek-khak chhı̀-chha̍k i ê chhiú" (2 Ông 18 : 2). Chit ê oē sı̄ tùi-te̍k kóng-ê, iáu-kú sı̄ sı̍t, Ai-kı̍p khah siông sı̄ boē khò-tit. 
Toā-soè. Ai-kı̍p ê thó͘ toē kap Ka-lâm--ê toā koh-iūⁿ. Ka-lâm sı̄ soaⁿ-toē, Ai-kı̍p sı̄ pı̂ⁿ-iûⁿ. Ka-lâm choē-choē só͘-chāi sán-sán, Ai-kı̍p hui-siông pûi. Ka-lâm soè, Ai-kı̍p chin tn̂g chóng-sı̄ oe̍h-oe̍h, tùi lâm kàu pak Nı̂-lô hô oa̍t-lâi oa̍t-khı̀ tı̄ tiong-ng. 
Ai-kı̍p ê khı̀-hāu siāng hó. Ū-sı̂ tı̄ hô-piⁿ oē joa̍h, chóng-sı̄ khong-khı̀ siông-siông chin chheng. Hán-tit lo̍h hō͘. 
Nı̂-lô hô. Ai-kı̍p kok kı̂-sı̍t sı̄ tùi Nı̂-lô hô chiah ū. Nı̂-lô hô ū nn̄g ê goân-thâu, tı̄ lâm-sı̀ kap tı̄ tang-lâm-sı̀ kài hn̄g ê koâiⁿ soaⁿ. Tı̄-hia chhun-thiⁿ sı̂ lo̍h toā hō͘, koh ū iûⁿ soaⁿ téng ê seh, tùi án-ni Nı̂-lô hô chiū tiòng toā chúi. Kàu 6 ge̍h kan ū tiòng chúi tı̄ Ai-kı̍p ê kiaⁿ-siâⁿ(Cairo); kàu hit sı̂ hô ê siang pêng-piⁿ moá-sı̀-koè sı̄ chúi, tı̀-kàu chin choē hiuⁿ-siā ná hái-sū. Só͘ chhiâng-lo̍h-lâi ê hó thô͘ chiū chē-toé, kàu chúi thè hiah-ê hn̂g lóng ū chı̍t iân ê pûi-thô͘ tı̄ téng-bı̄n, ta̍k nı̂ sı̄ án-ni. Ū-sı̂ chı̍t nı̂ kan ū siu la̍k tang. Chiàu án-ni khoàⁿ Ai-kı̍p ū hiah choē ngó͘-kok, lóng sı̄ ūi-tio̍h Nı̂-lô hô só͘ chhiâng-lo̍h-lâi ê hó thô͘. Nā m̄ sı̄ chit tiâu hô chiū Ai-kı̍p oē choè khòng iá chhin-chhiūⁿ A-lat-pek hit khoán. 
Sèng-chheh ta̍uh-ta̍uh kı̀ Ai-kı̍p ê pûi. Sı̄ in-ūi án-ni Ngá-kok ê kiáⁿ khı̀ hia. Tı̄ Chhòng-sè-kı̀ iā ū kóng tı̄ Só͘-to-má hia "thó͘-toē lóng-chóng lūn-te̍k, chhin-chhiūⁿ Iâ-hô-hoa ê hn̂g thang kap Ai-kı̍p saⁿ pí-phēng." Í-sek-lia̍t peh-sèⁿ tı̄ khòng-iá iā siàu-liām Ai-kı̍p ê chhài-soe chin chhiong-sēng. 
Pó-lô khı̀ I-tāi-lı̄ ê sı̂, ū tah "A-le̍k-san-tāi ê chûn" (Hēng 27:6). A-le̍k-san-tāi sı̄ tı̄ Ai-kı̍p ê pak-sı̀, tùi hia siong-chûn chài ngó͘-kok kàu Lô-má. 
Choh hn̂g ê hoat-tō͘ : Sui-jiân tit-tio̍h hô ê lı̄-ek, iáu-kú Ai-kı̍p lâng boē ēng-tit pı̂n-toāⁿ. Tio̍h khui chùn-kau khan chúi kàu in ê hn̂g. Ū ēng tiàu-o kap chúi-chhia; ū chı̍t khoán ê chhia lio̍h-á chhin-chhiūⁿ Tâi-oân A-kâu thiaⁿ hit hō chúi-lâ-giâ. Chóng-sı̄ tio̍h ēng gû ê la̍t kap lâng ê kang, in-ūi toē-bı̄n hiah-nı̍h pı̂ⁿ chùn-kau ê chúi boē-oē ka-kı̄ lâu. 
Chûn-chiah. Tı̄ Nı̂-lô hô ū chûn-chiah chin choē, teh ūn niû kap chài lâng-kheh. In ê chûn choē-choē sı̄ ēng lô͘-úi choè--ê, chhin-chhiūⁿ Í-sài-a 18 : 2 só͘ kóng: "Kó͘-sı̍t chhe sù-chiá, ēng lô͘-úi choè chûn, tiàm chúi-bı̄n phû, tùi hô--nı̍h lâi." Mô͘-se ê lāu-bú iā ēng lô͘-úi chō siuⁿ-á khǹg eⁿ-á. 
Kàu-hoē. Tı̄ sù-tô͘ liáu-āu bô kúi nı̂, tō-lí tı̄ Ai-kı̍p ū thoân khui-khoah. Khó-sioh āu-lâi kàu-hoē hō͘ sè-kan tı̂ⁿ-poàⁿ, chiū peh-sı̀ⁿ khah choē hō͘ Mō͘-hám-be̍k-tek khah iâⁿ, soà pı̀ⁿ choè Hoê-hoê-kàu; án-ni chheng-goā nı̂ kú sio̍k hit ê kàu. Chóng-sı̄ goân-pún ê kàu-hoē hiān-kim iû-goân tı̄-teh; m̄-kú khah bô chiàu Sèng-keng ê tō-lí, só͘-í bô sím-mı̍h la̍t. 
Ai-kı̍p chit sı̂ teh heng, chèng-sū khah hó, lâng-gia̍h khah choē. Koh sı̄ tú tı̄ A-hui-lı̄-ka, A-se-a kap Au-chiu sio-chiap ê só͘-chāi. só͘-í chin lāu-jia̍t. Ǹg-bāng tı̄-hia ê soan-kàu-su só͘ choè ê kang tit-tio̍h Chú toā si-un, thang chiâⁿ sian-ti só͘ kı̀: "Iâ-hô-hoa tek-khak kàu-hùn Ai-kı̍p lâng hō͘ in bat I... Hiah-ê Ai-kı̍p lâng Iâ-hô-hoa khí-thâu kàng chai-ē; lō͘-bé kiù in. Ai-kı̍p lâng sı̄ Goá kéng-soán--ê " (Sài 19:21,22,25). 
II 
Si-phian 78 : 12, "Chá tı̄ Ai-kı̍p kok So-an ê toē-hng, Siōng-tè kiâⁿ sı̂n-jiah". Chit ê kó͘-chá ê So-an siâⁿ hiān-sı̂ thang pí-phēng sí ê siâⁿ, chhin-chhiūⁿ bōng ku̍t khí-lâi. Kú-kú ū lâng khı̀ Ai-kı̍p kap Pa-pí-lûn ài khoàⁿ Sèng-chheh só͘ kı̀ hiah-ê siâⁿ, chóng-sı̄ chhē bô. Kı̂-sı̍t hiah-ê kok tú-tio̍h chin choē kan-khó͘ saⁿ-thâi, chiū hiah-ê siâⁿ ū-ê bô lâng toà. Só͘-í khòng-iá ê soa lâi iám i, chı̍t tāi kè chı̍t tāi, tı̀-kàu bô--khı̀, bô lâu chong-chek, chí-ū chı̍t ê soa-tui. Kàu chêng sè-kí ū lâng chai-iáⁿ chit ê tāi-chı̀, chiū toê chı̂ⁿ siat " Ai-kı̍p Thàm-giām-thoân" beh lâi hian hiah-ê tâi-teh ê siâⁿ. 

Kı̂-tiong 30 goā nı̂ chêng ū chı̍t ê Eng-kok lâng kap kúi-nā ê tâng-phoāⁿ khı̀ tı̄ Nı̂-lô hô tiong chı̍t ê soa-tun. Tı̄-hia ū choē-choē soa-tui kap thô͘-tui, iā thang khoàⁿ chhin-chhiūⁿ ū phoà chhù ê chong-chek. Í-keng kàu hia in ū chhiàⁿ A-lat-pek lâng choè ku-lí lâi ku̍t. Ku̍t kàu ē-toé tāi-seng chhē-tio̍h siang lia̍t ê thiāu kap chio̍h-siōng ū hū-jı̂n lâng ê bı̄n, sai ê sin-khu, lóng sı̄ tēng-tēng ê o͘ sia̍h-chio̍h phah--ê. In khoàⁿ án-ni chiū chai chit-ê pún-jiân sı̄ toā keng biō ê biō-tiâⁿ. Koh ku̍t chiū ū âng chio̍h ê biō, tn̂g 100 tn̄g, iā ū peh-sı̀ⁿ ê chhù. Tı̄ ta̍k hāng mı̍h ê téng-bı̄n ū khek ông ê miâ Lân-sek tē II (Raamses). Koh lóng sı̄ khoa-kháu ê khoán. Hiah-ê kó͘-chek hian liáu, sı̀-koè tó-teh bô chhù-sū, iáu-kú ū kàu-gia̍h thang piáu-bêng siâⁿ ê êng-hoâ. Koh ū ông ê toā siōng, koâiⁿ 9 tn̄g, tāng 900 tun, kan-ta ēng chı̍t tè âng-chio̍h choè--ê. Taⁿ in só͘ ku̍t khí-lâi ê siâⁿ, chiū-sı̄ Sèng-chheh só͘ kı̀ ê So-an. Phah-sǹg khí hit ê siâⁿ ê kang choē-choē sı̄ Í-sek-lia̍t peh-sı̀ⁿ choè--ê. Kiám-chhái hiah-ê lô͘-châi tı̄-hia teh tio̍h-boâ choè kang, siông-siông kia̍h ba̍k khoàⁿ ông ê toā siōng ná teh koán in, tı̀-kàu bô thang ǹg-bāng. Lâng án-ni ku̍t hiah-ê kó͘-chá mı̍h khí-lâi sı̄ chin sim-sek; nā bô án-ni choè chiū lóng bô lō͘ thang chai Ai-kı̍p kok ê le̍k-sú. Kı̂-sı̍t Ai-kı̍p sı̄ siāng tē it toā kok, put-chí bûn-be̍k : thian-bûn, i-ha̍k, lu̍t-hoat ta̍k hāng cheng-kong, koh kang-gē put-koán phah chio̍h, khek hoe lóng oē. Iū-koh sui-jiân pài chin choē ngó͘-siōng, iáu-kú in chai ū toā kiam hó ê sı̂n, koh lio̍h-á oē hiáu lêng-hûn boē sí, kap sí-āu ū sím-phoàⁿ hit hō ê tō-lí. Hiah-ê thàm-giām-ka m̄-nā chhē-tio̍h toā chio̍h-siōng, koh ū khioh-tio̍h chin choē pa̍t mı̍h. Ai-kı̍p lâng sí ê sı̂, in ê chhin lâng ài chiong in só͘ ēng ê mı̍h tâi kap sin-si saⁿ kāng. Ū tit-tio̍h chı̍t pún gín-ná ê phō͘-á, thang khoàⁿ gín-ná teh o̍h siá kap i ê sian-siⁿ ê kái-chèng. Hiah-ê jı̄ pí khek tı̄ chio̍h-siōng hit hō ê jı̄ sı̄ khah chhó. Ū chı̍t pún ê phō͘-á kúi-nā pái kı̀ sím-mı̍h ge̍h sím-mı̍h jı̍t siá, chiū thang chai hit ê ha̍k-seng ta̍k jı̍t tio̍h siá saⁿ bı̄n. In ê bûn hō-choè “siōng-hêng-bûn-jı̄”, in-ūi lóng sı̄ ēng mı̍h ê siōng lâi choè jı̄-bú. Goân khí-thâu Hàn-jı̄ iā sı̄ mı̍h ê siōng chiâⁿ--ê, chóng-sı̄ Hàn-jı̄ chı̍t jı̄ chiū chı̍t kù oē, nā-sı̄ Ai-kı̍p--ê sı̄ khah chhin-chhiūⁿ ēng jı̄-bú lâi tàu. Phı̀-lūn chı̍t chiah eng-chiáu choè a--jı̄, ko͘-n̂g choè m, chúi choè n, choâ choè t, ûn-ûn. Mô͘-se ún-tàng ū o̍h siá hit khoán ê bûn-jı̄, chhin-chhiūⁿ hit ê ha̍k-seng ê phō͘-á. Koh ū o̍h soàn-su̍t, ga̍k-khı̀, choè-si, kiàm-su̍t, phah kiû téng-téng. “Mô͘-se ha̍k-sı̍p Ai-kı̍p lâng lóng-chóng ê ha̍k-būn” (Hēng 7 : 22). Chêng sè-kí ê lâng khí-thâu teh khoàⁿ hiah-ê kó͘-chek káng-kiù chin choē nı̂, nā-sı̄ lóng m̄ chai hiah-ê kı̂-koài ê jı̄ ê ı̀-sù. Āu-lâi hó kai-chài koh khioh-tio̍h chı̍t tè chio̍h, tı̄-hia khek saⁿ khoán ê bûn, kı̂-tiong chı̍t khoán sı̄ Hi-lı̄-nı̂ oē. Taⁿ Hi-lı̄-nı̂ bûn Au-lô-pa lâng chai-iáⁿ, só͘-í ēng hit-ê lâi pí hiah-ê siōng-hêng jı̄, kàu bé oē hiáu siōng-hêng-jı̄ sı̄ cháiⁿ-iūⁿ tù, lio̍h-á chhin-chhiūⁿ chhai-bı̂ ê khoán. Ū Ai-kı̍p ê thàm-giām-thoân, iā koh ū pa̍t khoán hoē phài lâng khı̀ Ka-lâm toē, A-su̍t kap Pa-pí-lûn. Tùi án-ni lán chiām-chiām khah oē chai hiah-ê kó͘-chá ê kok kàu-hoà kap hong-sio̍k.