22. Toē-kiû 
Toē-kiû ū hun gō͘-ê Iûⁿ, la̍k-ê Chiu, chiū-sı̄ Pak A-bí-lı̄-ka chiu, Lâm A-bí-lı̄-ka chiu, A-hui-lı̄-ka chiu, Ò-tāi-lı̄-a chiu (sı̄ siāng soè), A-se-a chiu, Au-lô-pa chiu. A-se-a chiu pí Au-lô-pa chiu gō͘ pē toā; ū choē-choē toā kok, chhin-chhiūⁿ Lō͘-kok, Chi-ná, Jı̍t-pún, Ìn-tō͘. Lâng-gia̍h chin choē, koh-iūⁿ ê kháu-im iā sı̄ choē khoán. Au-lô-pa chiu ū jı̄-cha̍p goā kok, ū-ê toā, ū-ê soè, peh-sı̀ⁿ chin cha̍t. 
Toē-kiû ê peh-sı̀ⁿ hun choè gō͘ chéng. Ū o͘-sek (phê-hu lóng o͘), chhin-chhiūⁿ Ìn-tō͘ chéng. Iā ū-ê âng, n̂g, pe̍h ê sek, chhin-chhiūⁿ Ìn-tē-an, Chi-ná, Eng-kok. 
Toē-kiû tiong Se-chōng sı̄ tē-it koâiⁿ ê toē, koâiⁿ kàu 1,5000 chhioh. Thiⁿ-khı̀ ta-sò koh koâⁿ, bah khoài ta, m̄-bián ēng iâm lâi sı̄ⁿ. Ū chúi-ô͘ tı̄ hia. Peh-sı̀ⁿ hōng Hu̍t-kàu, hê-siūⁿ chin choē kàu that-lō͘. Ū chı̍t ê siâⁿ 20,0000 goā ê hê-siūⁿ tiàm tı̄ siâⁿ lāi, pa̍t kàu oh thoân. 
Hô-lân-se kok chiū sı̄ tē-it kē ê toē, pí hái chám-jiân khah kē, só͘-í ū chō hái-chhiûⁿ, hō͘ hái-chúi boē im-tio̍h. Thiⁿ-khı̀ tâm-sip, peh-sı̀ⁿ chheng-khı̀-siùⁿ, gâu choè seng-lí, koh gâu khûn-khiām. 
Tē it koâiⁿ ê soaⁿ chiū-sı̄ Ìn-tō͘ kok ê hi-má-lia̍p-soaⁿ. Chit ê soaⁿ kūn tı̄ Se-chōng, koâiⁿ 3,0000 chhioh, pí Sin-ko-san ū nn̄g pē koâiⁿ khah ke, lâng khoàⁿ liáu ná tú thiⁿ. 
Tē it khoah ê khòng-iá tı̄ A-hui-lı̄-ka: tang kàu sai pêng 3000 Eng-lí, lâm kàu pak pêng 1200 Eng-lí. Pí Eng-kok 20 pē khah toā, sı̄ tē it joa̍h ê só͘-chāi. Nā ū thàu hong, soa pe chiū moá khong-tiong; chhù, lâng, cheng-siⁿ lóng hō͘ i khàm bô--khı̀. 
Tē it toā ê chúi-chhiâng tı̄ ka-ná-tāi ê tang lâm pêng, khoah 1900 chhioh, koâiⁿ 160 chhioh. 
Tē it tn̂g ê hô tı̄ Lâm A-bí-lı̄-ka, khoah 96 Eng-lí, tn̂g 4000 Eng-lí. Pak A-bí-lı̄-ka-ê kap tı̄ Ai-kı̍p ê Nı̂-lô-hô sı̄ chha-put-to pı̂ⁿ toā. 
Kiaⁿ-siâⁿ Eng-kok ê Lûn-tun siâⁿ sı̄ tē it toā, koh tē jı̄-ê sı̄ Tek-kok, tē saⁿ sı̄ Hoat-kok. Tiong-kok ê Kńg-tang siâⁿ ū khah choē lâng-gia̍h. Tiong-kok kap Jı̍t-pún ê kiaⁿ-siâⁿ iā sı̄ chin toā. 
Ná-ui kok ê soaⁿ siāng choē choan-choan seh, nā iûⁿ chiâⁿ chúi chiū lâu tio̍h chin hiông. Iā ū chúi-chhiâng koâiⁿ ū 200 chhioh, ô͘ chin chhim. Tı̄ hia chı̍t nı̂ tiong nn̄g lé-pài sio-soà ū chhut-jı̍t bô mı̂-sı̂. Choē-choē lâng ū khı̀ khoàⁿ. 
23. Chhiū-ba̍k 
Tı̄ Tiong-kok choē-choē séng chhiū-ba̍k khah chió, só͘-í peh-sı̀ⁿ chin kan-khó͘. Khah chá phah-sǹg kiám-chhái ū, in-ūi lâng chhò lo̍h-lâi bô koh-chài chèng, chiū chiām-chiām khah chió, tı̀-kàu chin choē ūi taⁿ bô lah ! N̂g-hô ê pı̂ⁿ-iûⁿ, chin toā chin khoah, chóng-sı̄ lóng bô chhiū-ba̍k. Nā-sı̄ thàu hong N̂g-hô ê chúi hoat éng ná chhin-chhiūⁿ hái ê toā éng chı̍t-poaⁿ-iūⁿ. Nā lo̍h hō͘ ê sı̂, á-sı̄ soaⁿ--nı̍h ê seh iûⁿ lâu lo̍h-lâi chin hiông. N̂g-hô chió pun-chhe, tı̀-kàu pang lâng ê chhân-hn̂g, chhù-the̍h, peh-sı̀ⁿ soà hō͘ chúi lâu--khı̀, ta̍k nı̂ só͘ liáu ê chı̂ⁿ sǹg boē liáu. Siat-sú tı̄ hit ê hô-piⁿ nā khı̀ chèng chhiū, chiū boē án-ni, in-ūi chhiū-ba̍k oē suh chúi-khı̀ chin choē. Koh oē-pó-hō͘ thó͘-toē boē pang hām. Láu-liān ê sian-siⁿ teh kóng, nā kok-ka chhut bēng-lēng kah peh-sı̀ⁿ lâi chèng chhiū, bô loā-kú kok-lāi kúi-nā séng oē tit-tio̍h toā lı̄-ek. 
Ū kok chhin-chhiūⁿ A-lat-pek sı̄ chin khoah ê toē, chóng-sı̄ lóng sı̄ soa-bô͘, in-ūi bô chúi-khı̀ tı̀-kàu bô chhiū bô hoat-chháu, só͘-í chin ta-sò, jı̍t thâu iām, tı̀-kàu soa ke̍k sio, lâng tùi hia kè chin kan-khó͘ kàu ke̍k. 
Ū só͘-chāi in-ūi bô chhiū-ba̍k kú-kú lóng bô lo̍h hō͘, ū-sı̂ chı̍t nı̂ kú chí-ū chı̍t pái lo̍h nā-tiāⁿ, iā ū só͘-chāi tio̍h thèng-hāu saⁿ nı̂ kú chiah ū lo̍h. Soa-toē bô thang khui chíⁿ, iā bô khut-á-chúi, sı̀-koè ta khok-khok, kan-khó͘ kàu boē kóng-tit. Chit hō ê toā khiàm m̄ sı̄ chhut tùi pa̍t mı̍h ê in-toaⁿ, lóng sı̄ in-ūi bô chhiū-ba̍k ê goân-in. 
Nā ū chhiū-ba̍k, toē oē tâm-sip, koh pûi. Ngó͘-kok oē bō͘-sēng, hó siu-sêng. 
Iû-thài kok chá-chêng ū chin choē chhiū, ū-ê sı̄ chin chhut miâ ê chhiū, siū tio̍h tùi-te̍k chhò lo̍h-lâi bô koh chèng, tı̀-kàu kok lāi choē-choē ūi pı̀ⁿ choè khòng-iá. 
Ai-kı̍p kok iā ū toā ê khòng-iá, khah choē sı̄ soa-toē, in-ūi khiàm hō͘ chúi bô chhiū-ba̍k. 
Chóng lâi kóng, Tâi-oân kap Phı̂ⁿ-ô͘ saⁿ pí. Tâi-oân ê chhiū-ba̍k khah chhiong-sēng, tùi án-ni thó͘-toē khah pûi, ngó͘-kok nı̂-nı̂ hó siu. Phı̂ⁿ-ô͘ lóng bô chhiū-ba̍k, nā khí hong chin thàu, tı̀-kàu ngó͘-kok phah hāi, m̄-nā bô hó siu-sêng, ta̍uh-ta̍uh sit-siu, che lóng sı̄ in-ūi bô chèng-chhiū ê in-toaⁿ. Taⁿ siat-sú ū só͘-chāi chhiū-ba̍k siuⁿ choē, ū só͘-chāi siuⁿ chió, iā ū só͘-chāi lóng bô, ài kéng tó chı̍t só͘-chāi choè khah hó ? Sı̍t-chāi tio̍h kéng ū chhiū-ba̍k ê só͘-chāi khah hó. 
24. Oē-seng kap Chhù 
Oē-seng ū kúi-nā khoán, chiông-tiong lâi kóng-khí chhù ia̍h put-chí toā iàu-kín ê só͘-chāi. Chhù sı̄ lâng khiā-khí ê só͘-chāi, nā bô tú-hó chiū lâng tiàm hit ê chhù, sin-thé siông-siông boē pêng-an. 
Tiong-kok lâng ê chhù khah choē thang-á kap mn̂g chin soè, koh jı̍t-sı̂ jı̍t-kng chiò boē tio̍h, mı̂-sı̂ mn̂g-hō͘ koh koaiⁿ-ba̍t, chiū liân chı̍t tiám-á khong-khı̀ iā boē-tit thang liû-thong. Hit ê khong-khı̀ ê tiong-kan ū kúi-nā hāng tı̄-teh, chiū-sı̄ ū sng-sò͘,chí-sò͘ kap thàn-khı̀, saⁿ hāng ê tiong-kan sng-sò͘ kap chí-sò͘ sı̄ tē-it choē. Chit nn̄g chióng sı̄ bô hêng-sek, bô bı̄-sò͘ ê khı̀. Toē-bı̄n ta̍k hāng ê tōng-bu̍t á-sı̄ sı̍t-bu̍t, nā bô oá-khò chit ê khı̀ chiū bô oa̍h-miā. Só͘-í lâng tio̍h siông-siông pó͘-khip sin-sian ê khong-khı̀ jı̍p kàu hı̀ ê só͘-chāi, chiū lâng oē chín-khí cheng-sı̂n. 
Hit ê thàn-khı̀ sı̄ ū to̍k, nā ū hó ê khong-khı̀, thàn-khı̀ chiū khah chió, sng-sò͘ chiū khah choē. Lâng só͘ chhoán chhut-ê ū hit ê thàn-khı̀ pí khong-khı̀ tiong-kan ê thàn-khı̀ khah choē, só͘-í lâng nā tı̄ ba̍t-ba̍t ê só͘-chāi bô kú hit ê thàn-khı̀ chiū moá-moá lâng chiū boē oa̍h. 
M̄-nā lâng tio̍h ēng hit ê khong-khı̀, chiū hit ê teng á-sı̄ chek oē to̍h iû-goân sı̄ hit ê khong-khı̀ hō͘ i to̍h. Án-ni nā-sı̄ chı̍t keng chhù ê lāi-bı̄n chı̍t pha teng chiū-sı̄ chhin-chhiūⁿ ke saⁿ sı̀ ê lâng. Sı̀ gō͘ ki la̍h-chek sı̄ chhin-chhiūⁿ ke chı̍t ê lâng teh tàu chia̍h hit ê sng-sò͘. 
Nā-sı̄ chhù-lāi o͘-àm, khong-khı̀ boē liû-hêng chiū koâⁿ-jia̍t chèng á-sı̄ hı̀-pı̄ⁿ chióng-chióng ê pı̄ⁿ ê thâng chiū chin gâu hoat-siⁿ. Phı̀-jū nā the̍h hı̀-pı̄ⁿ ê thâng khǹg tı̄ jı̍t-kng ê só͘-chāi hit ê thâng chiū liâm-piⁿ sí. 
Lâng nā-sı̄ ài khah ū oē-seng chiū tio̍h tùi chhù lāi siu-chéng, tāi-seng tio̍h chhòng thang-á khah toā-ê, hō͘ khong-khı̀ liû-thong, kap jı̍t-kng oē chiò jı̍p-lâi. Phah-sǹg Tâi-oân lâng ê hoe-thang kap thoah-thang sı̄ put-chí hó, chóng-sı̄ koâⁿ-thiⁿ lâng ài koaiⁿ in-ūi sı̄ kiaⁿ koâⁿ. Taⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ chhòng hō͘ i boē koâⁿ ? Tio̍h tùi lāi-bı̄n chhòng chı̍t tè pang tùi thang-á ûi chhu-chhu khí-lâi, hō͘ koâⁿ-khı̀ tùi thang-á khí chiah boē koâⁿ, chóng-sı̄ khong-khı̀ oē liû-thong. In-ūi lâng só͘ chhoán-chhut ê khong-khı̀ sı̄ khah khin, só͘-í oá thian-lô-pán ê ē-kha tio̍h chhòng chı̍t ê hoe-thang á-sı̄ thoah-thang hō͘ pháiⁿ ê khong-khı̀ oē chhut-khı̀. 
Chhù-lāi thô͘-kha kap chhù-piⁿ ê kau-á nā siông-siông tâm chiū oē siⁿ báng, á-sı̄ ta̍k hāng ê to̍k-thâng oē hāi lâng chin choē. Só͘-í nā-sı̄ ài thô͘-kha boē sip tio̍h pho͘-chng á-sı̄ boah iûⁿ-he, nā-sı̄ beh koh khí sin-ê tio̍h ta̍h tē-pán lı̄ thô͘ nn̄g saⁿ chhioh, hō͘ sip-khı̀ boē khí-lâi chiū lâng ê seng-khu oē ióng. 
25. Sin O-liân ê Má-ka-le̍k 
Lín nā khı̀ Bí-chiu ê Ha̍p-chiòng-kok, tùi O-liân séng keng-kè khoàⁿ in súi ê O-liân siâⁿ, chiū ún-tàng ū lâng oē chhoā lín lo̍h khı̀ kàu siâⁿ-lāi ê kó͘-chhı̄. Tı̄-hia iáu ū gûn-hâng, tiàm, kap lú-koán, iā tı̄ sı̀-kak thâu ū chio̍h-siōng oē pò lí khoàⁿ. Chit ê siōng sı̄ chı̍t ê hū-jı̂n lâng chē tı̄ kē-kē ê kau-í, ēng chhiú lám chı̍t ê gín-ná the oá i ê sin-khu. Tı̄ ē-toé boeh kı̀ tām-po̍h chit lâng ê siⁿ-sêng kap lâi-le̍k. 
Chit ê hū-jı̂n lâng bô thang hó khoàⁿ, kha chhēng kāu-kāu chho͘-ióng ê oê, sò͘-sò͘ ê i-chiû, moa soè tiâu ê keng-thâu kun, thâu-khak ū tı̀ chı̍t téng ná hong-bō ê khoán, hêng-thé oé-oé pûi-pûi, bı̄n sı̀-pang hō͘-tiōng, chóng-sı̄ khoàⁿ i ê ba̍k-chiu chin un-jiû ê khoán-sit. 
Taⁿ lūn chit ê siōng ū chin kı̂-ı̄ⁿ ê sū. Che sı̄ Bí-kok chhòng lâi kèng-liām hū-jı̂n lâng ê thâu chı̍t-ê. Liân Au chiu kı̀-liām hū-jı̂n lâng ê chio̍h-pi, to chin chió, khiok ū chı̍t poàⁿ-ê sı̄ miâ-siaⁿ ê Lú-ông á-sı̄ chhēng súi saⁿ ê kong-chú. Chóng-sı̄ tı̄ Sin O-liân chit ê siōng lóng m̄ sı̄ án-ni. 
I ê miâ kiò choè Má-ka-le̍k. Soè-hàn ê sı̂ i ê pē-bú chiū sí, ū hō͘ nn̄g ê sàn-hiong jı̂n-ài ê siàu-liân lâng chhı̄. Kàu toā hàn chhut kè siⁿ chı̍t ê gín-ná. Chóng-sı̄ bô loā-kú i ê tiōng-hu sí, kiáⁿ iā soà sí-khı̀, ko͘-toaⁿ chhun i ka-kı̄. I sui-jiân sàn-hiong m̄-kú chin ióng-kiāⁿ gâu choè kang. 
Tùi thiⁿ-kng kàu ē-hng thàu-jı̍t tı̄ soé saⁿ-á tiàm ut saⁿ. Ta̍k jı̍t choè kang ê sı̂ tùi thang-á khoàⁿ-kı̀ⁿ keh-piah ko͘-jı̂ ı̄ⁿ ê ko͘-jı̂ teh choè kang thit-thô. Put-hēng siâⁿ-lāi khí un-ek, lâng sí chin choē, tı̀-kàu ko͘-jı̂ it-hoat choē. Ko͘-jı̂ ı̄ⁿ bô hoat-tit thang siu-iông chiàu-kò͘. Tng hit-sı̂ O-liân siâⁿ ê peh-sı̀ⁿ sı̍t-chāi ū khiàm chit hō hó sim ê pêng-iú lâi pang-chān. Lí ún-tàng m̄ káⁿ phah-sǹg tiàm tı̄ soé saⁿ-á tiàm choè kang sàn-hiong ê hū-jı̂n lâng oē pang-chān in, chóng-sı̄ Má-ka-le̍k kó-jiân oē. I liâm-piⁿ khı̀ chhē hiah-ê koán ko͘-jı̂ ı̄ⁿ ê chí-bē kā in kóng, i beh thoè in choè kang, koh chiong i ê kang-chı̂ⁿ tām-po̍h beh pang-chān in. I chhut-la̍t choè kang, tùi i ê kang-chı̂ⁿ lia̍p-chek tām-po̍h, chiong chiah-ê khı̀ boé nn̄g chiah gû-bú kap chı̍t tiuⁿ chhia. Tùi hit-tia̍p i ta̍k chá-khí chài gû-leng khı̀ boē, soà tùi lú-koán á-sı̄ hó-gia̍h lâng ê chhù thó mı̄-pau toà tò-lâi hō͘ ko͘-jı̂ ı̄ⁿ iau ê gín-ná chia̍h. Kúi-nā pái tı̄ ke̍k oh kè ê sı̂, chiū-sı̄ ko͘-jı̂ só͘ ū-ê kan-ta sı̄ chiah-ê nā-tiāⁿ. Ko͘-jı̂ ı̄ⁿ ta̍k lé-pài tit-tio̍h Má-ka-le̍k só͘ kià ê chı̂ⁿ. Kè bô kúi nı̂ āu ū siu-lí chám-jiân khah toā keng, khah chiâⁿ mı̍h. 
Má-ka-le̍k sı̄ chin gâu choè seng-lí. iā chin khûn-khiām, sui-jiân hiàn hiah choē chı̂ⁿ, i iáu-kú ū chhun, ū koh boé khah choē gû thàn khah choē, ēng hiah-ê chı̂ⁿ koh khí chı̍t keng chhù, thang chiap-la̍p soè-hàn ê ko͘-jı̂ eⁿ-á. Āu-lâi Má-ka-le̍k chiū khui chı̍t khám piáⁿ tiàm, taⁿ bô lu̍t gû-leng lâi boē, chiū-sı̄ boē piáⁿ, ēng chhia chài piáⁿ chhin-chhiūⁿ chêng chài gû-leng, iû-goân chiap-soà kià chı̂ⁿ sàng ko͘-jı̂ ı̄ⁿ. 
Āu-lâi tú-tio̍h kok lāi jiáu-loān, toā kau-chiàn. Hit-sı̂ sı̄ toā kan-khó͘ pı̄ⁿ-thiàⁿ kiaⁿ-hiâⁿ ê sı̂-chūn, Má-ka-le̍k iû-goân bô thêng, ta̍k jı̍t chài i ê piáⁿ khı̀ boē, iā tı̄ i só͘ thàn-ê, ū kàu-gia̍h thang siông-siông hō͘ ko͘-jı̂ ê gín-ná kap iau-gō ê peng thang ēng. Sui-jiân án-ni i ū chám-jiân chhun-chı̂ⁿ, kàu kau-chiàn soah ê sı̂ i khí chı̍t keng cheng-khı̀ chè-piáⁿ kang-só͘. Tùi hit-tia̍p siâⁿ-nı̍h ê chèng lâng lóng bat i. Thong siâⁿ ê gín-ná thiàⁿ i, seng-lí lâng toā o-ló i, sàn-hiong ê peh-sı̀ⁿ lóng lâi siū i ê khó͘-khǹg bián-lē. I siông-siông chē tı̄ i ê tiàm kháu, chhēng pah-éng saⁿ,keng-thâu moa chı̍t tiâu kun, ēng ū lı̄-ek hó ê oē tùi ta̍k lâng kóng, lóng bô hun hó-gia̍h á-sı̄ sàn-hiong. 
Koh bô loā-kú Má-ka-le̍k kè-sin khı̀. Beh tha̍k i ê ûi-bēng ê sı̂, lâng chai i sui-jiân ū hiàn hiah choē, i iáu ū chek-chū chin choē chı̂ⁿ, beh chiong só͘ lâu ê chı̂ⁿ it-chı̄n sàng siâⁿ lāi kúi-nā keng ê ko͘-jı̂ ı̄ⁿ. Ta̍k keng ū tit-tio̍h tām-po̍h, bô lūn sı̄ pe̍h bı̄n lâng ê gín-ná á-sı̄ o͘-bı̄n, Iû-thài lâng, Thian-chú kàu á-sı̄ Kui-chèng kàu, lóng bô hun-piat, in-ūi Má-ka-le̍k siông-siông kóng in lóng pı̂ⁿ-pı̂ⁿ sı̄ ko͘-jı̂. 
Taⁿ Má-ka-le̍k in-ūi lóng m̄-bat tha̍k chheh siá jı̄, só͘-í tı̄ i tı̀-sek ê ûi-bēng, bô kı̀ miâ, sı̄ kı̀ chı̍t ê sı̍p-jı̄-kè choè hō. 
Sin O-liân siâⁿ ê peh-sı̀ⁿ chai Má-ka-le̍k sí liáu, tāi-ke kóng, Lán m̄ thang boē kı̀-tit, i sı̄ bô lāu-bú ê lâng ê lāu-bú, bô pêng-iú--ê ê pêng-iú. I ê tı̀-hūi sı̄ pí ū ha̍k-būn só͘ oē kà-lâng ê khah-iâⁿ. Só͘-í khiā chio̍h-siōng tú-tú chhin-chhiūⁿ i pêng-sò͘ chē tı̄ tiàm kháu, á-sı̄ sak i ê chhia ê khoán-sit. Taⁿ kin-á-jı̍t iáu-kú tı̄-teh thang kı̀-liām Sin O-liân pêng-sı̂ Má-ka-le̍k ê toā jı̂n-ài kap toā khùi-la̍t. 
26. Jı̍t-sı̍t 
Sin-khu ū kun, kut, bah, ta̍k jı̍t tio̍h iúⁿ-chhı̄. Ū hāng ha̍p tı̄ huih, ū hāng ha̍p tı̄ kut, ū hāng ha̍p tı̄ bah, iā ū hāng ha̍p tı̄ kun. Sin-khu sı̄ Siōng-tè só͘ chhòng-ê, jı̍t-sı̍t iā sı̄ Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù-ê, ha̍p tı̄ sin-khu ê lō͘-ēng. Sèng-chheh kóng, I ta̍k hāng ài lán lâng hióng-siū. Ū lâng kóng nā kan-ta chia̍h chhài sin-khu oē khah lám, chóng-sı̄ bô tek-khak, in-ūi chèng lâng só͘ khiàm bô saⁿ-tâng, nā khoàⁿ Sèng-chheh chiū chai Siōng-tè tāi-seng ēng chhài-soe kó-bu̍t, iúⁿ-chhı̄ lâng, āu-lâi chiah sù bah. Sio̍k-gú kóng, “Chia̍h hı̂, chia̍h bah, iā tio̍h chhài kah”. 
Nā kóng ta̍k tǹg tio̍h tiāⁿ-tio̍h chia̍h sím-mı̍h sı̄ bô thang it-tēng, in-ūi kok kok thó͘-toē só͘ hoat-siⁿ ê mı̍h bô sio-siāng, in-ūi thiⁿ-khı̀ put tông. Ū kok ēng be̍h, ū kok ēng bí, ū kok ēng pa̍t mı̍h. Siāng chı̍t kok iā bô sio-siāng, ū khiā ke-chhı̄ kap toà chháu-toē ê cheng-chha, hù-kùi pı̂n-chiān ê bô saⁿ-tâng. Put-lūn chia̍h sím-mı̍h nā ū thang choè lâng sin-thé tiong ê lı̄-ek lóng sı̄ hó. 
Chiàu I-seng ka teh soat-bêng kóng só͘ chia̍h ê mı̍h nā oāⁿ lâi oāⁿ khı̀, khah ū thang lı̄-ek sin-khu. Bí, be̍h, tāi-á, sek-á m̄ thang cheng siuⁿ pe̍h, nā siông-siông chia̍h pe̍h-bí ài khí nńg-kha pı̄ⁿ. Lâng ta̍k jı̍t iàu-kín tio̍h chia̍h chhài-soe, á-sı̄ han-chû, put-chí ū lı̄-ek sin-khu. Gû, iûⁿ, ti, koe, ah, lo̍k téng-lūi, lóng sı̄ oá-khò chháu-chhài, bí-chhek choè in ê jı̍t-sı̍t, lâng chia̍h in ê bah ū chu-ióng-liāu chin choē thang iúⁿ-chhı̄ sin-khu, choân-tài ê pah-thé put-chí ha̍p-gı̂. 
Ū cheng-siⁿ ê bah khah oh siau-hoà, chhin-chhiūⁿ ti-bah, m̄-nā oh siau-hoà, iā tı̄ bah-lāi ū bı̂-thâng. Só͘-í tio̍h kûn kàu chin thiám, in-ūi ti-bah thâng chin oh sí, nā bô sí, lâng chia̍h liáu chiū oē tı̀-pı̄ⁿ. Hı̂ sı̄ chin hó ê mı̍h-phè, bô khah su bah. Ū khoán ê hı̂ khah choē iû, ū khoán hı̂-bah khah pe̍h, chia̍h liáu ū-ê thang iúⁿ-chhı̄ náu-kun kap sin-thé tiong ê kun. Nā ēng hı̂-kut khòng thng iā sı̄ iúⁿ-chhı̄ kun. 
Tı̄ koâⁿ toē ê só͘-chāi só͘ chhut ê cheng-siⁿ kap hı̂ ū chin choē iû, lâng khiā-khí tı̄ hia tio̍h khiàm-kheh iû khah choē, in-ūi iû oē hō͘ sin-khu sio-lō, nā bô chia̍h iû boē thang tí-tng hit khoán ê toā koâⁿ. Che sı̄ Siōng-tè ê toā siúⁿ-sù, hō͘ sè-kan lâng kap cheng-siⁿ thang hióng-siū só͘ ha̍p-gı̂ ê mı̍h. Koh oē chhòng chin choē khoán hō͘ lâng chiàu só͘ kah-ı̀-ê lûn-liû lâi chia̍h, bián-tit ēng kàu ià-siān. Só͘-í iáu-bē chia̍h mı̍h ê tāi-seng eng-kai tio̍h kám-siā Siōng-tè ê toā un-tián, gâu siúⁿ-sù sè-kan kàu án-ni.