Tı̄ Se-le̍k 5 goe̍h tē 8 hō, chiū-sı̄ Tiong-le̍k 4 goe̍h chhe 7 jı̍t í-keng kàu- hān; hit-jı̍t ê liáu-āu tiàm tı̄ Tâi-oân ê lâng lóng sǹg chò Jı̍t-pún ê peh-sı̀ⁿ. Chóng-sı̄ lâng m̄-bián khoà-lū kiaⁿ-liáu koè hit-jı̍t in beh liâm-piⁿ siat sím-mı̍h sin-khoán ài khó͘-chhó͘ peh-sı̀ⁿ ê hoat-tō͘. Liōng-pit káⁿ ē chha-put-to chhin-chhiūⁿ chit-tia̍p ê khoán, khiok sı̄ ǹg-bāng khoàⁿ ē-tit-thang ná-kú ná khoàⁿ-oa̍h. Chí-ū hun-pia̍t chiah-ê goán goā-kok lâng só͘ khiā-khí thong-siông ê só͘-chāi. In Jı̍t-pún í-keng ū chhut kò͘-sı̄ kóng nā ū lâng iû-goân ài sio̍k Chheng-kok m̄-ài jı̍p Jı̍t-pún che̍k, in iáu-kú thang toà tı̄ Tâi-oân sǹg chò goā-kok lâng, chóng-sı̄ bē-tit-thang iû-goân ta̍k só͘- chāi khiā-khí, tek-khak tio̍h chhin- chhiūⁿ goán tiàm tı̄ tiāⁿ-tio̍h ê só͘-chāi, kiò-chò Cha̍p-ku-tē. Tâi-lâm sio̍k ê Cha̍p-ku-tē chiū-sı̄ Kı̂-āu, An-pêng, Hú-siâⁿ Toā-sai-goā í-kı̍p Hú-siâⁿ-lāi ê tang-lâm-kak, chiū-sı̄ goán Sin-lâu sı̀-chiu-ûi ê tē-hng. (Lâng só͘ hong-siaⁿ kóng siâⁿ-lāi ū koah chı̍t-tè khí--lâi hō͘ Tāi-Eng-kok koán sı̄ bô iáⁿ, put-kò sı̄ tiah chı̍t-ê Cha̍p-ku-tē hō͘ goā-kok lâng thang toà). Tiong-kok lâng tiàm tı̄ hit sı̀-ūi bô tek-khak sio̍k Tāi-chheng-kok, nā beh chò Jı̍t-pún ê peh-sı̀ⁿ iû-goân thang. Lâng nā chò Chheng-kok lâng tio̍h chhin-chhiūⁿ goán goā-kok lâng ê khoán, chiū-sı̄ nā chhut-goā tio̍h thó chip-chiàu, tı̄ Cha̍p-ku-tē goán iā bē koán-tit gia̍p, chit-chūn nā ū gia̍p tek-khak tio̍h bē--lâng. Chóng-sı̄ phah-sǹg bô Tiong-kok ê Léng-sū-koaⁿ beh lâi chia toà, thang thè in chhut-thâu. (Tâi-lâm Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 146 koàn, 1897 nı̂ 5 ge̍h)