Cha̍p-chhùi ong nı̂-hoè lāu-lah! Thâu-mn̂g pe̍h chhin-chhiūⁿ gı̂n-si, sù-chi bô bah, chhiⁿ-kin phû khí, oán-jiân ti-tu bāng, chhùi-phoé kut thóng-chhut chhin-chhiūⁿ chı̍t tùi ê soaⁿ-chiam, chóng-sı̄ ba̍k-chiu iáu lāi, khoàⁿ chheh háu-tit ēng ba̍k-kiàⁿ. Khoàⁿ i ê bı̄n-māu thang kı̀ⁿ chhut ū keng-koè sè kan toā iu ut ê thô͘-khut. Ū chı̍t jı̍t lâi liáu chı̍t tiuⁿ phoe, thiah khui chı̍t-ē khoàⁿ, bı̄n hiān tiû-tû liân-soà thó͘-khùi, phoe lāi só͘ kı̀ sı̄ lâng teh kā i pò chı̍t ê sim-pū. Chit chân sı̄ hí-sū, ong thái-thó thó͘-khùi? In-ūi choè chhin-ài ê tâng-phoāⁿ chhit-nı̂ chêng kap i chò éng-oán lı̄-pia̍t, kin-á-jı̍t beh ū sim-pū lah, chóng-sı̄ khoàⁿ bē tio̍h,koh tı̄ chit chân iā bô thang kap i chham-siông. Haih! Ong ê thó͘-khùi thài ē bô in-toaⁿ leh. Chóng-sı̄ ong tı̄ mńg-kéng ê thó͘-khùi ū pí che khah pi-ai--ê, goá ê chhiú ná chhoah, chit ki pit ná chún bô la̍t thang koh kia̍h, m̄-kú nā m̄-siá chhut, sím-mı̍h lâng ē chai ong ê pi-chhám, sím-mı̍h lâng ē bat sı̄-toā lâng ê in? Só͘-í bián-kóng siá chhut-lâi hō͘ kı̀ⁿ-nā khoàⁿ-kı̀ⁿ ê lâng thian-liông tín-tāng. Cha̍p-chhùi ong ū kúi-nā ê cha-bó͘-kiáⁿ, chóng-sı̄ lóng chhut-kè. Chiàu in ê ūn-miâ ū-ê chám-jiân khoàⁿ-oa̍h, siōng bái iáu bián khiàm-khoeh saⁿ-tǹg. Tng hit sı̂ chhin-ài ê bó͘ iū koè-sin, hāu-seⁿ iū chhut-goā tha̍k chheh; só͘-í sı̂ thâu-lō͘, chò toaⁿ-sin ê lāu-lâng. Hāi! Ong nı̂-hoè hiah chē, seng-khu chū-jiân soe-jio̍k, koh tài toā khùi,siông-siông ài sàu; nā toā khí ê sı̂, kui mı̂ bô khùn, tng koâⁿ-thiⁿ ê sı̂, i ê sàu koh-khah lı̄-hāi, chhı̀n-koāⁿ ta̍p-ta̍p tin,sàu liáu liân-soà chhoán, hit ê chhoán ná-chún beh choa̍t-khùi. Ai-ah! Ong ê sin-miā chiah lám, sím-mı̍h lâng ū siūⁿ tio̍h khó-lı̂n leh! Chóng-sı̄ ka-tı̄ thun-siaⁿ bián-kióng khí-lâi koāⁿ-chheh chhut-mn̂g chò sı̀-hng ê hêng-siong, tú-tio̍h hó ki-hoē liân chhoán tài sàu chò Hok-im ê pò-iông, chiong bē chheh ê chı̂ⁿ tō͘-oa̍h, iā beh khan-sêng i ê kiáⁿ kàu chiâⁿ-lâng. Khoàⁿ i iau-ki sit-tǹg, kha-pō͘ bô la̍t, tio̍h thok koáiⁿ pang-chān, tı̄ chit-sı̂ ê chhám-kéng, sím-mı̍h lâng beh kā i chiàu-kò͘, só͘ siū-tio̍h ê lô-khó͘ beh kā sím-mı̍h lâng kóng, in-ūi chhin-ài ê tâng-phoāⁿ koè-sin lah! Sè-kan iáu ū sím-mı̍h lâng sı̄ ti-im leh? Bû-jı̄-kò kan-ta teh hō͘ ong ke-thiⁿ thó͘-khùi nā-tiāⁿ. Ū lâng khoàⁿ i án-ni ū khó-lı̂n i bat lâu i kè mı̂, hó khoán-thāi i, chóng-sı̄ ong ê chò lâng pêng-seng sè-jı̄, m̄-káⁿ hō͘ lâng siuⁿ tio̍h-boâ, chiū liâm-piⁿ khí-sin koh khı̀ pa̍t ūi. Tı̄ hit-sı̂ ong ê pi-chhám, pông-piau ê lâng to ē hiáu khó-lı̂n, án-choáⁿ i ê sı̄-sè iáu tiām-tiām? Ū lah, siau-sit kàu ūi,ū chı̍t ê kiáⁿ-sài khoàⁿ liáu put jím,chiū ngiâ-chih ong khı̀ toà i hia, iā kam-goān ho̍k-sāi. Taⁿ ong m̄-bián koh lô-khó͘ chhut mn̂g lah! Chóng-sı̄ i ê thó͘-khùi iû-goân bô khah chió, chiū i sin-thé ê loán-jio̍k, iā bô ke khah ióng. Ong ê chò lâng pêng-seng m̄-bat tùi lâng kóng i ê kan-khó͘, put-kò tı̄ i khùn-khı̀ ê sı̂, thiaⁿ i teh chhan, chiah chai i ê ià-siān kan-khó͘ sı̍t-chāi chin chhim. Ong tùi jı̍p kiáⁿ-sài ê mn̂g m̄ goān pe̍h-pe̍h hō͘ lâng ho̍k-sāi, chhin-chhiūⁿ ta̍k jı̍t kà sun bat jı̄, tı̀-kàu bô loā-kú lóng ē tha̍k Sèng-chheh. Ū-sı̂ seng-khu khah khoàⁿ-oa̍h chiū chhut-khı̀ tiàm-á chē, ū-sı̂ pò͘-tō, ū-sı̄ tha̍k sin-bûn hō͘ lâng thiaⁿ. Ê-hng chá-khí chhoā kiáⁿ-sài chı̍t ke lé-pài; chiàu i teh kóng, i tùi tit-tio̍h tō-lí, chı̍t-sı̀ lâng hán-tit làng. Thang chai i ū it-sim kui Chú, ū ēng chheng-khı̀ ê sı̀n kap kian-kò͘ ê khò, sui-sı̄ seng-khu ná chún beh hoa ê hoé, m̄-kú lêng-hûn sı̍t-chāi ióng-kiāⁿ. Tùi hit jı̍t ong chiap-tio̍h phoe ê liáu-āu, kı̀-jiân thó͘-khùi bô lāu tâng-phoāⁿ thang siong-liông, chiū siá phoe kap kúi-nā ê sı̄-sè chham-siông; ná ē chai in choân-jiân bô liām sı̄-toā lâng nı̂ lāu ê pi-kéng, ū-ê kóng khah bān teh, ū-ê kóng m̄-hó. Ong khoàⁿ-phoà,àm-chı̄ⁿ ka-tı̄ siūⁿ goá chiah lāu lah,chhin-chhiūⁿ beh hoa ê hoé, saⁿ-chhiân sı̀-chhiân kiaⁿ liáu bô thang siū sim-pū ê ho̍k-sāi; só͘-í ka-tı̄ kái-koat, hoê-hok chhiàng lé-pài. Tng ong mńg-nı̂ lio̍h-á beh kiám-chió i thó͘-khùi ê sı̂, hut-jiân jiám-tio̍h phoà-pı̄ⁿ, pı̄ⁿ-sè ná tāng, chia̍h io̍h bô khah hó, chiū koat-ı̀ ài beh khı̀ khoàⁿ kiàⁿ kap bē koè mn̂g ê sim-pū, chiū khí-sin kó-jiân chiàu i só͘ ài. Bô phah-sǹg Siōng-chú bô beh thàn lâng ê ı̀-sù, kèng-jiân toa̍t i ê hoè-siū, ong beh tn̄g-khùi ê sı̂ bı̄n hián chhiò-iông, kiám m̄-sı̄ hoaⁿ-hí beh khı̀ chhoē i kú-kú lı̄-pia̍t ê tâng-phoāⁿ, m̄-kú iáu ū thiaⁿ-tio̍h i chin sè-siaⁿ ê thó͘-khùi, thang chai i ê thó͘-khùi iáu lâu tı̄ sè-kan. Goān thiⁿ-ē chò lâng ê kiáⁿ-ê tio̍h gâu iú-hàu sı̄-toā lâng, nā kàu sı̄-toā lâng koè-sin, beh iú-hàu chiū tı̂-liáu. Tio̍h kèng lín ê pē-bó, chiah thang tı̄ Iâ-hô-hoa lín Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù ê thó͘-tē, chia̍h tn̂g hoè-siū.