Che sim-chiâⁿ lí kám chai-iáⁿ

  Cha̍p-poeh ko͘-niû hoe tng khui, 
Bô-nāi hō͘-lâng sak chò tui,
Khûn-khiām kà kiáⁿ bô͘ khek-khui,
Thoân-thóng lú-chú hó hêng-ûi。 Chı̍t-ke cha̍p-kháu tiàm Báng-kah,
Peng-á gia̍h chhèng lâi so-cha,
M̄-nā àn-ni o͘-pe̍h háⁿ ,
Bô-tāi-bô-chı̀ kiông-pek ah,
Pin-pin piàng-piàng o͘-loān phah,
Siáⁿ-lâng káⁿ kap in sio-piàⁿ ? Thiaⁿ-kı̀ⁿ hong-siaⁿ chèng-lâng kiaⁿ,
Chhin-chhiūⁿ koe-bú áⁿ koe-kiáⁿ,
Lám kiáⁿ heng-chêng lāu-bú-thiàⁿ,
Chin put-hēng, kiaⁿ kah phoà-táⁿ! Ū-sin làu-the huih teh piàⁿ,
Ang-sài cháu-chông tio̍h piàⁿ miā,
Kài-giâm mı̂, àm-bo̍k bong-kiâⁿ,
Khó-sioh i-seng bô-tè chhiáⁿ,
Tán kàu i-seng lâi chín-thiaⁿ,
Ou-ho͘ ai-chài sòng-sit miā,
Pàng chı̍t-tı̄n kiáⁿ choè I kiâⁿ,
Lâng ê miā, thiⁿ teh chù-tiāⁿ ? ! Che poé boē-khı̀ ê im-iáⁿ ,
Che sim-chiâⁿ, lí kám chai-iáⁿ ? !
Khióng-pò͘『Jı̄-Jı̄-Pat』Sū-kiāⁿ !
Siūⁿ khí-lâi, sim iáu ē thiàⁿ! Sū-kiāⁿ hoat-seng gō͘ hè poàⁿ,
Ou-a ê siū siū kòng-phoà,
Gû-chhia lak-lián khi chı̍t-poàⁿ,
Chai-lān lâi, taⁿ beh àn-choáⁿ ?
Hū-kiam-bó-chit ke ài hoāⁿ,
Gín-á soè-hàn tio̍h lâng khoàⁿ,
Ko͘-put-chiong ko͘-jı̂-ı̄ⁿ toà,
Ta̍k-jit thè-khûn chiah lâi chhoā。 Chē tı̄ ko͘-jı̂-ı̄ⁿ chio̍h-thui,
Lāu-bú im-iông chin-chiàⁿ súi,
Ba̍k-chiu chù-sı̂n khoàⁿ hûn-lúi,
Ná-chhiūⁿ I, pe̍h-hûn chı̍t-tui,
Kám-sı̄ lí hoà-sin ê ūi ?
A-bú ! tàu-té tı̄ toh-ūi? Thian-tông kap thiⁿ-sài choè-tui,
Bû-hān iu-siong sim-lāi chhui,
Phı̄ⁿ-chúi ba̍k-sái sı̀-lām sûi,
Khat-bōng lí ê thiàⁿ pau-ûi ! Ko͘-jı̂-ı̄ⁿ lāi gín-á-hiaⁿ,
Phang-phang gû-leng chhàu-phú piáⁿ,
Sio-Sio kiâm-bê chı̍t-toā-tiáⁿ,
Sûn-sim sêng-ı̀ lâi kám-siā,
O-ló gı̂m-si chhut toā-siaⁿ,
『Thiⁿ-pē ke̍k toā koh chû-pi,
Kám-siā Lí sù goán chia̍h-mı̍h,
Sé-kan bān-lâng Lí iúⁿ-chhı̄,
Chú thiàⁿ-thàng éng-oán bô lı̄』. Lāu-pē bô-êng bô lâi chhoā,
Ám-mı̂ tı̄ ko͘-jı̂-ı̄ⁿ toà,
Tháu-chá Ou-Ba-Sáng teh hoah,
Hāi goá kiaⁿ kah phı̍h-phı̍h-chhoah,
Sió-tı̄ cha-àm jiō koh chhoā,
Gín-à sái-jiō chin pháiⁿ kà,
Goá sim chin léng chin tāng-tàⁿ,
Goá mā m̄-chai beh àn-choáⁿ ?
Kı̂-thāi kín tńg-khı̀ chhù toà。 Goā-má tiāⁿ-tiāⁿ lâi thau-siam,
Ko͘-jı̂-ı̄ⁿ mn̂g-kháu-tiâⁿ thàm,
Ba̍k-sái kâm chhiú-ńg-bé tâm,
Tùi goán chō-gū ê m̄-kam,
Hō͘ I khoà-sim chin boē-kham,
I hō͘ goán ê chı̀ⁿ-ké kim-kâm,
Goá sim sio-lo̍h tiⁿ-bit kam. Chı̍t-chàn chı̍t-chàn poeh ê kiáⁿ,
Chhiūⁿ o͘-a ki-ki ka-ka,
Chhē bô bú-a thang kā chhiâⁿ,
Tián-sı̍t poe koân ka-kı̄ piàⁿ,
Lō͘-lê bān-bān iā tio̍h kiâⁿ,
Bêng-bêng tiong thiⁿ-pē A-pa,
I chān goán jit-jit tióng-toā,
I chiàu-kò͘ goán lóng bô soah,
I ê thiàⁿ chhim koân kek toā。