e̍k 
 Hō͘ lo̍h kui-kang, a-bú chhēng hō͘-saⁿ, tı̀ chháu-le̍h-á koāⁿ bí-khng, chhun-pn̄g, chhun-chhài khı̀ chhı̄-ti. Bô-goā-kú, a-bú teh kiò--goá. Goân-lâi sı̄ ti-sià ê mn̂g hō͘ ti-bó lòng pháiⁿ--khı̀. Ti-bó ti-á-kiáⁿ lóng cháu tùi chhài-hn̂g-á khı̀. Goá kap a-bú chiū khoaⁿ-khoaⁿ-á kā ti-á lóng koáⁿ jı̍p tiâu. 
 Hō͘ lú lo̍h lú toā, a-bú chē toà cháu-lông ê tı̂n-í-á hioh-khùn. Goá thǹg hō͘-saⁿ, sé kha-chhiú, mn̄g a-bú: “Chiah-ê sè-chiah ti-á tàu-té sı̄ beh bē, á-sı̄ beh lâu-lo̍h-lâi ka-tı̄ chhı̄ ?” 
 A-bú kóng: “Beh bē ah!” 
 Goá sûi chhut oàn-giân: “Beh bē, thái ē iáu m̄ bē ? Lóng cha̍p-goā-kin ah neh.” 
 A-bú kóng: “Goá ū kiò lâng chù-ı̀, khoàⁿ ū-lâng beh bé bô, chêng kúi-jı̍t, lín jı̄-ché-hu ū chhoā chı̍t-ê hoàn-á lâi, hiâm siuⁿ sè-chiah, kı̂-sı̍t, soah m̄ chai-iáⁿ in-ūi bô-chhiúⁿ-chhı̄. Hit-kang, koh ū chı̍t-ê hoàn-á lâi, chı̍t-chiah chhut nn̄g-pah-kho͘, beh án-choáⁿ bē ?” 
 Chı̍t-chiah nn̄g-pah ? Ná ū chiah bô-khoán ê kè-siàu ? 
 A-bú kóng: “Hit-ê hoàn-á koh kóng, ū-ê só͘-chāi koh ū-lâng kā ti-á-kiáⁿ pàng toà toā-lō͘, sûi-chāi lâng lia̍h leh!” 
 Siⁿ chit-chúi ti-á-kiáⁿ ê sı̂, tú tio̍h ú-kı̂, ta̍k-kang lo̍h-hō͘, goá kap a-bú lûn-liû chiàu-kò͘ kúi-nā mı̂-jı̍t, keh chı̍t, nn̄g tiám-cheng tō ài phō ti-á-kiáⁿ oá-khı̀ ti-bó hia chia̍h-leng, tán chia̍h liáu, koh ài koáⁿ-kín kā phō tńg-khı̀ hē toà toē-ê nâ-á, nā bô ē hō͘ ti-bó teh--tio̍h, chiah-nih sin-khó͘ chiàu-kò͘ khí-lâi ê ti-á-kiáⁿ, chı̍t-chiah chiah kan-nā nn̄g-pah-kho͘ ? 
 Chı̍t-chiah ti-bó chhı̄ nı̂-goā chiah ē siⁿ, keh poàⁿ-nı̂ chiah siⁿ chı̍t-the, hùi goā-choē sim-sı̂n sı̂-kan kap pún-chı̂ⁿ, seng-sán koh bô-it-tēng sūn-sū. Chı̍t-pau ti-á-kiáⁿ chhı̄-liāu tō ài 5, 6 pah-kho͘..... lú siūⁿ sim-lāi lú put-pêng, lún boē-tiâu chiū kā a-bú bâi-oàn: “Chá tō kóng mài koh chhı̄ ah, kan-kan-á beh koh chhı̄.” 
 A-bú iā bô hoaⁿ-hí: “Chng-kha ka-têng, bô chhı̄ chı̍t-chiah ti-bó lâi khioh chhun-chhài chhun-pn̄g, lóng beh tò-tiāu hio͘h ?” 
 Goá kóng: “Chhı̄ chhun-chhài chhun-pn̄g tō ū-kàu hihN ? ū-sin ê sı̂, chhı̄ goā-chē pó͘-chhiong chhı̄-liāu, chú goā-choē han-chı̂ ? Kiám lóng bián-hùi--ê ? Chún lóng bián-pún--ê, ài hùi goā-choē sim-sı̂n khı̀ chiàu-kò͘ ?”
 A-bú iā kám-kak ak-chak ı̀n kóng: “Hó ah, bián koh kóng ah lah, ā m̄-sı̄ ta̍k-pái lóng tú-tio̍h án-ni lah. Goá chı̍t-ê lāu cha-bó͘-lâng, tû liáu chèng-choh, iā kan-nā ē-tàng chhı̄ chı̍t-koá cheng-siⁿ-á, soah m̄-sı̄ ǹg-bāng ke chò chı̍t-koá, ke chı̍t-koá siu-jı̍p, sı̂-sè án-ni, ta̍k-ê lóng kāng-khoán, ā m̄-sı̄ kan-nā goá chı̍t-ê lâng ê tāi, goá ū siáⁿ hoat-tō͘ ? Goá kiám ài án-ni hihN ?” 
 Khoàⁿ hoā-hoā-kiò ê toā-hō͘, khoàⁿ a-bú kú-nı̂ thàng-thiⁿ jı̍t pha̍k, hō͘ lâm, khek-oē goā-choē khó͘-sim kap jím-nāi ê bı̄n, goá tiām-tiām bô poàⁿ-kù-oē thang kóng. 
 (Hong-hiòng Tē 15 kı̂, 1992 nı̂ 3 goe̍h)