Tùi Hàn-jı̄ ê Goa̍t-pò hoan-e̍k--ê 
 Ū chhiàⁿ-kang ê choh-sit-lâng kā chú-lâng chhı̄ cheng-seⁿ, chı̍t-ē kú sió-khoá ē bat cheng-seⁿ ê oē. Ū chı̍t-jı̍t tı̄ koaiⁿ cheng-seⁿ ê só͘-chāi tín-tāng. Gû hut-jiân ba̍k-chiu toā-lúi mà-mà-kiò kóng, Hó--ah! Bô lâng ē iâⁿ--goá; pêⁿ-tē bō͘-sēng ê chháu chhut-chāi goá khùn chia̍h, tı̄ hit tiong-kan chú-lâng hó khoán-thāi goá. Lín kiám thang kap goá pí mah? 
 Bé tùi piⁿ-á sái phı̄ⁿ-khang-kńg chhiò--i, kóng, Chú-lâng iáu-kú kā goá lēng-goā pı̄-pān chı̍t-ê só͘-chāi; chhin-chhiūⁿ lí kiám thang kap lâng kóng mah? 
 Iûⁿ iô-iô pái-pái tùi goā-bı̄n lâi kóng, Che lóng-sı̄ m̄-chai ka-tı̄ ê oē, poē tāng-tàⁿ kiâⁿ hn̄g-lō͘ sı̄ sím-mı̍h lâng ê khùi-la̍t mah? Nā-sı̄ goá m̄-sái koà gû-taⁿ, m̄ bat hō͘ lâng khiâ, chiâⁿ-jı̍t êng-êng teh chhit-thô, bô lâng pí goá khah khoài-lo̍k. Lín iáu-kú káⁿ khoa-kháu mah? 
 Oē kóng boē-soah, koh ū teh âu-kiò tı̄ thiaⁿ-tn̂g--ê kóng, Goá ta̍k-pái teh chia̍h, chú-lâng tek-khak tio̍h tāi-seng chhı̀ chu-bi8, koh chhut-chāi goá chhut-jı̍p tı̄ pâng-keng, lóng bô sió-khoá kı̀m-khı̄. Lín lóng sı̄ goā-bı̄n lâng, thài-thó m̄ hâng-ho̍k tı̄ goá kha-ē. Chèng-lâng khoàⁿ-kı̀ⁿ khiok sı̄ chú-lâng só͘ thiàⁿ ê káu; chiū lóng tiām-khı̀ bô oē. 
 Bô phah-sǹg koh ū chı̍t-ê khiā-teh kóng, Goá chai lah, thoa-chhia--ê, poē tāng-tàⁿ--ê, ka chò jiông-pò͘--ê, kò͘-mn̂g--ê, lóng ka-tı̄ lia̍h-chò tek-kái mah? Chhin-chhiūⁿ goá ê mn̂g-hō͘ lóng tio̍h chú-lâng khui koaiⁿ, koh kiaⁿ-liáu goá thun bē-lo̍h--khı̀, só͘-í ài goá chia̍h kàu pá, chhián khoàⁿ goá ê pûi-pe̍h phauh-phauh toā. Lín eng-kai tio̍h hoán-hoé oē kóng m̄-tio̍h. Kā i khoàⁿ-khí-lâi sı̄ o͘-bı̄n ê toā-ti, kui-kûn lóng m̄ hoaⁿ-hí. 
 Tú-tú-á teh saⁿ-chı̀ⁿ kháu-kak ê sı̂-chūn, chú-lâng kap chı̍t-ê tô͘-chí kàu, kóng, Goá ū hó ê lâng-kheh, chhiáⁿ thè goá kéng-soán hó ê chu-bı̄. Tô͘-chí chim-chiok khoàⁿ, kàu boé ēng chı̍t tiâu soh-á liù hit chiah ti ām-kún chiū khı̀. 
 (Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 158 koàn, 1898 nı̂ 5 ge̍h)